Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i losach profesjonalnych

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Rok 2015 jest dla WSHE rokiem jubileuszu 20-lecia. Niniejsza publikacja jest jednym z akcentów obchodów jubileuszowych. W opracowaniu prezentowane i analizowane są wyniki badań zainicjowanych i przeprowadzonych głównie przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego, który przejął też odpowiedzialność naukową za wymiar teoretyczny publikacji. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych przeprowadzono specjalne badania naukowe, włączając do nich także studentów kierunku pedagogika w ramach prac magisterskich.

Stosownie do zaleceń ustawowych z 2011 r., dotyczących szkolnictwa wyższego, szkoły wyższe w Polsce zostały zobowiązane do systematycznego analizowania i okresowego określania oraz oceniania efektów kształcenia, a w szczególności wyróżnionych w Europejskich i Krajowych Ramach Kwalifikacji podstawowych deskryptorów, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (oraz profesjonalnych), oddających istotę owych Ram.

Przeprowadzone przez prof. Z. Wiatrowskiego, wraz z mgr. Adamem Gawrońskim, badania koncentrują się na zbadaniu losów absolwentów w kontekście nabytych przez nich kwalifikacji pedagogicznych. Walorów naukowych, także dydaktycznych dostarczają opracowane przez Z. Wiatrowskiego trzy pierwsze rozdziały publikacji o wymowie teoretycznej: Nauki pedagogiczne w Polsce — dawniej-dziś-jutro; Obszar szkolnictwa wyższego i związane z nim problemy; Aktualne spojrzenie i sposób traktowania edukacji pedagogicznej w szkole niepublicznej — ze szczególnym uwzględnieniem WSHE we Włocławku. Autor w sposób syntetyczny i niezmiernie klarowny przedstawił najważniejsze problemy związane z pedagogiką, naukami pedagogicznymi, specjalnościami studyjnymi, a także zawodowymi. Dużo miejsca poświęcił problemowi, który aktualnie nurtuje całe środowisko szkolnictwa wyższego, a mianowicie organizacja i funkcjonowanie szkół wyższych w kontekście Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Niezmiernie istotnego wymiaru nabierają w tym kontekście problemy jakości i efektów kształcenia, a także sposobów ich weryfikacji.

Interesujący materiał faktograficzny przynosi zawartość rozdziału trzeciego, stanowiącego w pewnym sensie zarys monografii obejmującej organizację i kształcenie na kierunku pedagogika, i nie tylko, w całym okresie 20-lecia WSHE.

Zagadnienia badawcze zaprezentowano i omówiono w rozdziałach: Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań empirycznych oraz charakterystyka terenu badań i osób badanych;  Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i wynikach w kontekście aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych; Absolwenci pedagogiki WSHE o swoich losach profesjonalnych.

Wnioski wynikające z badań przeprowadzonych na grupie ponad 200 absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku pedagogika w latach 2006–2013, są wyjątkowo cenne i trafne — potwierdzają zarówno mocne, jak i słabe strony, dotyczące funkcjonowania uczelni, oceny nauczycieli akademickich oraz nabytych w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W październiku br. nakładem Wydawnictwa WSHE, ukazała się książka dr Renaty Brzezińskiej, adiunkta Wydziału Nauk Pedagogicznych, pt. „Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku”. Publikacja ukazała się z okazji 5-lecia powstania i działalności KDUTW i jest poświęcona jej słuchaczom. Recenzentem opracowania jest prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski.
Autorce przyświecały dwa cele podczas tworzenia niniejszej książki:
— ukazać starość nie tylko w aspekcie strat i problemów, ale przede wszystkim jako okres potrzebny w ludzkim istnieniu, który także może być pełen aktywności i stanowić o spełnieniu życiowym ludzi starszych;
— przedstawić działalność KDUTW jako instytucji ustawicznego kształcenia pozaszkolnego oraz jego roli w życiu seniorów.
Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Oprócz trzech rozdziałów teoretycznych, poświęconych zagadnieniom starzenia się i starości oraz genezie uniwersytetów trzeciego wieku, opracowanie zawiera także część empiryczną. Przedstawiono w nim funkcjonowanie Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aspekcie pracy wszystkich jego oddziałów zamiejscowych: Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Ciechocinka, Radziejowa, Rypina i Wielgiego. Ostatni rozdział książki odnosi się do badań empirycznych nad potrzebami edukacyjnymi seniorów oraz określa rolę, jaką pełni Uniwersytet w życiu swoich słuchaczy.
Publikacja wychodzi naprzeciw stale rosnącemu zainteresowaniu problematyką starości i starzenia się nie tylko w kontekście demograficznym, ale także psychologicznym i pedagogicznym.

Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Banki spółdzielcze stanowią bardzo liczną grupę podmiotów bankowych, mających swoje placówki na terenie całego kraju, w szczególności w ośrodkach wiejskich oraz małych miastach. Niniejsza publikacja dotyczy kwestii ważnej zarówno w punktu widzenia badawczego, jak i praktycznego, mianowicie wpływu działalności banków spółdzielczych na rozwój lokalny w Polsce.
Bankowość spółdzielcza w Polsce ma długoletnią tradycję i istotną pozycję w polskim systemie bankowym. Szczególną rolę spełnia wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek. Banki spółdzielcze stały się na przestrzeni wielu dziesięcioleci istotnym motorem rozwoju regionów, w których działają i czynnikiem integracji społeczności lokalnych.
Publikacja składa się z czterech artykułów oraz dwóch komunikatów, które stanowią prezentację aktualnych kwestii dotyczących bankowości spółdzielczej. Artykuły zawierają rozważania natury ogólnej, natomiast komunikaty są swego rodzaju odniesieniem do praktyki gospodarczej na bazie wybranych przykładów banków spółdzielczych (BS Brodnica oraz KDBS). Autorzy opracowań przybliżają tematykę funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce, podkreślając jej lokalny charakter. Głównym celem jest wskazanie jej roli i znaczenia w rozwoju społeczności lokalnych.

Pedagogiczny potencjał Biblii

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja zawiera artykuły, których autorzy zasygnalizowali szerokie spektrum pedagogicznego potencjału Biblii. Książka pozostaje sygnałem zagadnień mieszczących się w obszarze pedagogiki religii, lecz nie wyczerpuje pełnego spektrum tematów. Spośród kilkunastu artykułów kilka jest przygotowanych w językach angielskim, włoskim, francuskim słowackim, ukraińskim. Artykuły polskich autorów poświęcone są następującym zagadnieniom: Bóg Biblii mówi do człowieka; Dar rozumienia Biblii; Przyjęcie człowieka w całej jego prawdzie; Wychowanie do radości poprzez kontakt z tekstami kultury; Religijna tożsamość osobowości Janusza Korczaka; Rozwój zachowań prospołecznych dziecka w kontekście rodzicielskiego wychowania.

Etos pracy

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku   przygotowało pozycję z materiałami III włocławskiego sympozjum naukowego o  bezpieczeństwie i higienie pracy, jakie odbyło się 11 stycznia 2014 r. z inicjatywy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Patronat honorowy nad tym spotkaniem naukowym objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja podjęła wiodący temat: „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu  bezpieczeństwa i higieny pracy” i oscylowała wokół zasadniczych celów:
— przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach,
— promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników,
— przekazanie wybranych elementów wiedzy dotyczącej kultury w miejscu pracy. Uczestnicy sympozjum stanowili: pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji   społecznych z Włocławka, powiatu włocławskiego i ościennych oraz ich pracownicy zajmujący się sprawami BHP; burmistrzowie i wójtowie powiatu włocławskiego i ościennych oraz ich pracownicy służb BHP; dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia i ich społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i powiatu włocławskiego oraz ościennych, studenci WSHE – kierunek bhp i pokrewnych.
Treści poszczególnych referatów potwierdzają, że etos pracowniczy oznacza styl, w jaki powiązana została praca urzędnika ze standardami godnego postępowania. Istotne jest zarządzanie poprzez wartości, co pozwala zapobiegać anomii pracowniczej. Przekładanie norm i wartości z jednej kultury do drugiej może zaowocować błędami, które rzutować będą na całokształt funkcjonowania firmy.

Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja przybliża istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i pedagogiki religii. Pedagogika religii ukazuje, a etyka wychowawcza wzywa, by iść drogą trwałych wartości. Ten sens mogą przypomnieć i przedstawić materiały niniejszego opracowania. W duchu oczekiwań ekumenicznych naświetlono istotę postawy otwartości wobec drugich. Każde zjawisko ma swoją przyczynę, która je wyjaśnia lub usprawiedliwia. Przyczyny podziałów wśród ludzi są różnorakie. Przywrócenie stanu pokoju i zgody wymaga pojednania. Autor wskazuje na potrzebę ukazania piękna wolności człowieka i podkreślania godności każdego człowieka. Omawia podstawy współczesnego patriotyzmu i przywołuje autorytet Jana Pawła II. Biblijna etyka pokoju zachęca do przedkładania pokoju ponad pewne słuszne roszczenia, nawołuje do pokory i przebaczenia. Prawda i miłość w relacjach międzyludzkich wzajemnie się warunkują. W wychowaniu trzeba uczyć się otwierać się na wielkość Bożych darów, które są w człowieku. Nadzieja jest motywem radości w wychowaniu.

Treści poszczególnych rozdziałów prezentowanej publikacji w pełni przekazują szeroką wiedzę etyczną i pedagogiczną w aspekcie uniwersalnym. Są one ujęte np. w rozdziałach: Etyczny wymiar praw człowieka; Etyczne wartości Biblii źródłem przepowiadania; Ideały i wartości w życiu człowieka; Radość wskaźnikiem wychowania; Wychowanie patriotyczne; Problemy w rozwoju dzieci i młodzieży w świetle wartości i ich drogowskazów.

Spektrum pedagogiki religii

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Pedagogika religii jako nauka podejmuje włączenie do refleksji katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania, psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też współczesnych metod nauczania religii. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki, podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej. Współcześnie pedagogika religii, obok socjologii i psychologii, pomaga właściwie zrozumieć i interpretować religię zmieniającą swoje formy i miejsce w społeczeństwie. Odmienność przedmiotu pedagogiki religii dotyczy zakresu i głębi całego procesu, jako że wyraźnie dostrzega, iż kształcenie i wychowanie religijne realizują Kościół, rodzina i inne podmioty zajmujące się wychowaniem. W kształtowaniu osobowości wychowanie religijne spełnia funkcję utrwalania uznanego przez jednostkę systemu wartości. Funkcja ta ujawnia się w dostarczaniu przez religię nierelatywnych podstaw dla wartości, zwłaszcza dla wartości moralnych. Ustala ona także hierarchię tych wartości. Pedagogika religii jest więc nauką zorientowaną praktycznie i ma charakter interdyscyplinarny. Nauczanie i wychowanie religijne jest oparte na wynikach takich nauk, jak: psychologia, socjologia, pedagogika, studia kulturologiczne. Pedagogika religii jest teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną na praktykę życia. Religia może i powinna odegrać rolę krytyczną i inspirującą.

Autorzy (z Polski, Słowacji, Ukrainy, Włoch) kilkunastu opracowań niniejszej publikacji zasygnalizowali szerokie spektrum pedagogiki religii; podjęli szerokie spektrum zagadnień mieszczących się w obszarze pedagogiki religii. Podstawowe obszary badawcze to: religijny wymiar rozwoju człowieka, potencjał edukacyjny religii, filozoficzne i teologiczne podstawy edukacji religijnej oraz edukacja religijna a humanizacja życia społecznego.

Współczesne pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Praca zbiorowa, prezentująca 31 artykułów, zawiera wybrane zagadnienia z zakresu współczesnego pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Prezentowane artykuły są w większości oryginalnymi pracami badawczymi, które skupiają się nie tylko wokół wielu aspektów opieki pielęgniarskiej, klinicznej, fizjoterapeuty czy logopedy ale również wokół zagadnień z zakresu socjologii, psychologii, historii i etyki.

Poruszana w opracowaniu problematyka interdyscyplinarnej opieki pielęgniarskiej wobec chorego z różnymi schorzeniami (kardiologicznymi, geriatrycznymi, neurologicznymi, pediatrycznymi, internistycznymi, onkologicznymi i innymi), niewątpliwie przyczyni się do dalszych rozważań i rozmów na temat interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu.

Niniejsza monografia adresowana jest do wszystkim osób zainteresowanych problematyką współczesnego pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu, a przede wszystkim do pielęgniarek praktykujących w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, na co dzień mających kontakt z pacjentami z różnymi jednostkami chorobowymi.

Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna, t. 2

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Niniejsza książka jest kontynuacją poprzedniego opracowania, noszącego ten sam tytuł, przygotowanego w 2011 r., odnoszącego się do społecznych i organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania współczesnej administracji. Publikacja zawiera przegląd szerokiego zakresu zagadnień istotnych z punktu widzenia administracji publicznej odpowiedzialnej za proces zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej. Szczególnie wiele miejsca poświęcono społecznym aspektom rozwoju lokalnego jako ważnego obszaru aktywności administracji. Podnoszona jest też kwestia innowacyjności w działaniach na rzecz rozwoju, jak też dostrzega się potrzebę wdrażania i rozwijania innowacyjnych form i metod działania administracji. W konsekwencji wpływa to na poziom konkurencyjności jednostki terytorialnej, co autorzy wyraźnie podkreślają w swoim opracowaniu. Należy zwrócić uwagę na poruszane w książce zagadnienia dotyczące specyfiki oraz uwarunkowań współczesnej administracji. Istotne są także aspekty związane z poprawą jakości usług publicznych oraz zapewnienia większej skuteczności działań administracji publicznej. Publikacja odnosząc się do wymogów współczesnej administracji oraz związanej z tym sylwetki społeczno-zawodowej urzędnika w dużej mierze może być pomocna w kształtowaniu zawodowych i społecznych umiejętności pracowników administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Metoda projektów w pracy nauczyciela przedszkola

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Reformujące się przedszkole w swoich założeniach, celach, treściach i zadaniach wymaga innowacyjnego spojrzenia na proces wychowawczo-dydaktyczny. Obecnie pojawił się nowy sposób zaznajamiania wychowanków z wiedzą, oparty na działalności praktycznej, czynnej, twórczej. Do głosu dochodzą zatem nowe metody pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu, które promują inną jakość w edukacji, zwłaszcza postawę samodzielności, kreatywności i krytycznego myślenia. Dziecko odczuwa potrzebę bycia ciągle zaangażowanym w przedszkolną pracę. Dlatego coraz częściej priorytetowe stają się metody aktywizujące, czynnościowe, twórcze. Metody aktywizujące ukierunkowane są na podmiot, czyli dziecko. Do metod aktywizujących należy metoda projektów, która stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Projekt może być wykorzystywany na każdym szczeblu kształcenia. Zdaniem autorek zasługuje on na szczególne zainteresowanie nauczyciela przedszkola, ponieważ stanowi inny, niestandardowy sposób pracy z dziećmi, który jest okazją do interdyscyplinarnego uczenia się, ale też powoduje, że to one są w nim głównym podmiotem, stając się jego inicjatorami i decydentami. Dlatego celem opracowania jest upowszechnienie tej wciąż jeszcze mało docenianej w edukacji przedszkolnej metody.

Książka została napisana z myślą o studentach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycielach przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których trzy dotyczą zagadnień teoretycznych, jeden ma charakter badawczy, a ostatni egzemplifikuje podjęty temat w praktyce i przedstawia dwa autorskie projekty zrealizowane w przedszkolu i oddziale przedszkolnym. Każdy z nich ilustrowany jest zdjęciami z jego przebiegu i zakończony ewaluacją.

Skip to content