Zarządzanie nieruchomościami

Dział Promocji KSW 24 lut , 2020 0 Comments

Zarządzanie nieruchomościami

2 semestry – 350 godzin

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie nieruchomościami” – w ramach tych studiów słuchacze pozyskują wiedzę z wybranych dziedzin prawa, makroekonomii, finansów i bankowości, funkcjonowania rynków nieruchomości, marketingu, zarządzania i budownictwa niezbędną do działalności w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz.U. Nr 117, poz. 786)

Wycena nieruchomości

Dział Promocji KSW 24 lut , 2020 0 Comments

Wycena nieruchomości

2 semestry – 260 godzin

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym. Umiejętności niezbędne do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.    

Logistyka służb mundurowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 220 godzin

Celem studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych jest przygotowanie słuchaczy będących oficerami lub podoficerami, pracownikami cywilnymi w służbach mundurowych (wojska, policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby więziennej, służb celnych), a także osób zainteresowanych służbą w takich jednostkach. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania zadań, do których należą m. in. planowanie i prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej i remontowej, a także prowadzenie działań administracyjnych. Program studiów podyplomowych obejmuje zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat logistyki rozumianej, jako proces planowania, realizowania i kontrolowania. W ramach studiów podyplomowych słuchacze będą mieli okazję zaznajomić się z organizacją struktur pionów logistycznych, które odpowiadają za działania w różnego rodzaju służbach mundurowych.

Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka służb mundurowych zdobędą wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod planowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, a także organizowania działań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji.

Logistyka

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

Logistyka

2 semestry – 220 godzin

Studia podyplomowe skierowane są dla: osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji w kierunku logistyki, a także tych, którzy zamierzają uczyć logistyki w szkołach średnich, osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym, kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy, pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki.

Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych Logistyka zdobywa i udoskonali wiedzę w zakresie logistyki. Program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców — kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów nawiązuje do najlepszych wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych. Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria). 

Skip to content