Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – NOWOŚĆ!

Dział Promocji KSW 21 lip , 2022 0 Comments

3 semestry – 270 godzin
Liczba punktów ECTS – 90

Na studia przyjmowani będą absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunków: bezpieczeństwo, prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Po skończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Collegium Balticum w Szczecinie.
W programie mogą nastąpić pewne korekty w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości Uczelni.

Obszary tematyczne studiów:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji.
2. Opracowywanie i obieg dokumentów w organizacji.
3. System ochrony danych osobowych.
4. System ochrony wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
5. Prawne aspekty ochrony danych osobowych i ochrony informacji w organizacji.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, specjaliści wdrażający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w różnych organizacjach, profesjonaliści z dziedziny obrotu dokumentami i ochrony obiektów.

MBA (Master of Business Administration)

Dział Promocji KSW 02 mar , 2022 0 Comments

2 semestry – 230 godzin

Studia Podyplomowe MBA ( Master of Business Administration ) w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.  Prezentowane przedmioty programu  Studiów Podyplomowych  MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski w systemie case study. Ukończenie studiów podyplomowych MBA daje uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (art.19, ust.1, pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Program studiów podyplomowych MBA realizowany jest  poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego oraz w trybie stacjonarnym, pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie.

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i webinaria w formie najlepszej jakości w ramach modułów studiów podyplomowych  MBA prowadzą wybitni wykładowcy i praktycy. Materiały dydaktyczne (prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej KSW.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Charakterystyka studiów podyplomowych MBA:

  • studia MBA trwają 1 rok i obejmują łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych;
  • realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie 60 punktów ECTS;
  • zajęcia odbywają się w sobotę/niedzielę, średnio dwa razy w miesiącu;
  • językiem wykładowym jest język polski;
  • słuchaczom zapewniamy komfortowe warunki nauki i profesjonalną kadrę dydaktyczną;
  • na życzenie słuchaczy możliwe jest prowadzenie zajęć w trybie zdalnym;
  • opłata za semestr wynosi 4000 zł  (8000 zł za całe studia podyplomowe).

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 220 godzin

Celem studium jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji rynków. Cel ten realizowany jest przez: przekazywanie nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, kształtowanie umiejętności diagnozowania i projektowania oraz stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie umiejętności kierowniczych, inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 240 godzin

Administracja rządowa oraz samorządowa, organy bezpieczeństwa, a także zainteresowane jednostki gospodarcze mają za zadanie zorganizować spójny system przeciwdziałania nadzwyczajnymi zagrożeniom spowodowanym przez naturę lub człowieka. System ten zawiera elementy organizacyjne, operacyjne i logistyczne pozwalające na szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. Bardzo istotne jest zapewnienie właściwej koordynacji działań ratowniczych wszystkich zainteresowanych służb oraz szybka likwidacja skutków zagrożeń. Jednym z istotnych warunków prawidłowego funkcjonowania takiego systemu jest właściwie przygotowana kadra dowódcza i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.

Logistyka służb mundurowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 160 godzin
Liczba punktów ECTS – 60

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy, bę­dą­cych ofi­ce­ra­mi lub pod­ofi­ce­ra­mi w służ­bach mun­du­ro­wych a tak­że oso­by za­in­te­re­so­wa­ne służ­bą w ta­kich jed­nost­kach, do ob­ję­cia sta­no­wisk służ­bo­wych w dzia­łach i pio­nach lo­gi­stycz­nych. Stu­dia sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do wy­ko­ny­wa­nia głów­nych za­dań ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych w ta­kich służ­bach jak woj­sko i po­li­cja, do ja­kich na­le­ży mię­dzy in­ny­mi pro­wa­dze­nie go­spo­dar­ki ma­te­ria­ło­wo-tech­nicz­nej, ko­or­dy­no­wa­nie dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej, re­mon­to­wej i ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, a tak­że pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych.

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla mun­du­ro­wych oraz cy­wil­nych pra­cow­ni­ków służb, pra­cu­ją­cych w pio­nach i ko­mór­kach lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za za­opa­trze­nie, ma­ga­zy­no­wa­nie i dys­try­bu­cję dóbr istot­nych z punk­tu wi­dze­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ca­łych pod­mio­tów. Stu­dia są tak­że ofer­tą dla pra­cow­ni­ków ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych, któ­rzy swo­je prak­tycz­ne do­świad­cze­nia chcą uzu­peł­nić o ak­tu­al­ną wie­dzę o roz­wo­ju lo­gi­sty­ki oraz osób, któ­re chcą pod­jąć pra­cę na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z lo­gi­sty­ką. Ad­re­sa­ta­mi stu­diów mo­gą być tak­że przed­sta­wi­cie­le ka­dry za­rzą­dza­ją­cej śred­nie­go szcze­bla, za­in­te­re­so­wa­ni po­sze­rze­niem wie­dzy oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne sa­mo­do­sko­na­le­niem i pod­no­sze­niem wła­snych kwa­li­fi­ka­cji.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­po­zna­nie słu­cha­czy z teo­re­tycz­ną jak i prak­tycz­ną wie­dzą na te­mat lo­gi­sty­ki ro­zu­mia­nej ja­ko pro­ces pla­no­wa­nia, re­ali­zo­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia spraw­ne­go i efek­tyw­ne­go eko­no­micz­nie prze­pły­wu to­wa­rów, ma­te­ria­łów i in­nych wy­ro­bów za­bez­pie­cza­ją­cych   pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie fir­my, przed­się­bior­stwa lub in­nej jed­nost­ki. W ra­mach stu­diów słu­cha­cze bę­dą mie­li oka­zję za­zna­jo­mić się z za­sa­da­mi or­ga­ni­za­cji pio­nów lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za dzia­ła­nia służb mun­du­ro­wych. Słu­cha­cze po­zna­ją in­no­wa­cyj­ne me­to­dy or­ga­ni­zo­wa­nia     za­opa­trze­nia, ma­ga­zy­no­wa­nia, trans­por­tu i dys­try­bu­cji we­wnątrz jed­no­stek pla­no­wa­nia oraz efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia za­pa­sa­mi co jest nie­zwy­kle  istot­ne z punk­tu wi­dze­nia funk­cjo­no­wa­nia da­nej jed­nost­ki lub służ­by.

Kadry i płace

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 180 godzin

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

 

 

Doradztwo zawodowe

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Studia podyplomowe zaprojektowano celem wyposażenia słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu orientacji, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Absolwenci uzyskają przygotowanie do działalności doradczej dla osób poszukujących pracy czy tych, którzy chcą efektywnie zaplanować i realizować określoną ścieżkę rozwoju zawodowego na każdym — także bardziej zawansowanym — etapie kariery zawodowej, z uwzględnieniem sytuacji życiowej czy sytuacji na rynku pracy.

Słuchacze nabywają umiejętności w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, uczą się diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy, nabywają sprawności dotyczące stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej.

Absolwenci powyższych studiów podyplomowych zdobędą przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze doradcy zawodowego, w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z obszaru poradnictwa edukacyjnego i preorientacji zawodowej celem projektowania i wspierania ścieżki edukacyjno-zawodowej adekwatnie do możliwości systemu edukacyjnego, indywidualnych predyspozycji uczniów, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 210 godzin

Nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związana z włączeniem Polski w struktury Unii Europejskiej wymaga od pracowników służb BHP posiadania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie. Jedynie absolwenci studiów z zakresu BHP mają prawo wykonywania zadań służb bhp oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb.

Administracja samorządowa

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 240 godzin

Studia te polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp.

Skip to content