Odbyło się sympozjum „Niektóre aspekty rewitalizacji Śródmieścia Włocławka”

Dział Promocji KSW 28 cze , 2017 0 Comments

[fblike]

 

Organizatorami spotkania było Studenckie Koło Naukowe „Budowlaniec” , działające na Wydziale Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze. Wśród wielu uczestników sympozjum był Wiceprezydent Miasta Włocławek Pan Jacek Wojciechowski , Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Pan Jacek Kuźniewicz oraz Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stanisław Kunikowski.

W pierwszej części obrad, prowadzonej przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych dr Adama Rejmaka, wygłoszone zostały następujące referaty:

1.Czym jest rewitalizacja ? – Zbigniew Brenda Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

2.Ocena stanu technicznego zabudowy śródmieścia Włocławka – Janusz Borkowski przedstawiciel Koła Naukowego „Budowlaniec”

3.Przestrzeń publiczna a jakość życia – Zbigniew Brenda KujawskaSzkoła Wyższa we Włocławku

Po części referatowej nastąpiła ożywiona dyskusja. Spośród wielu bardzo ciekawych głosów i wystąpień można wymienić wystąpienie Pana Jacka Wojciechowskiego na temat praktycznych działań organizacyjnych władz miasta, mających na celu rewitalizację zabudowy śródmiejskiej w rejonie ulicy Tumskiej i 3-go Maja. Bardzo interesujące było wystąpienie Radnego Sejmiku Pana Jacka Kuźniewicza na temat polityki terytorialnej samorządu województwa kujawsko pomorskiego w kwestii rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z przestrzenią publiczną, jej znaczeniu dla jakości życia mieszkańców, gospodarki i promocji miasta, rozwoju funkcji turystycznej itp.
Tematyka i przebieg spotkania wykazały jednoznacznie potrzebę dalszego prowadzenia merytorycznych dyskusji z udziałem różnych środowisk naszego miasta, w tym środowiska akademickiego. To ostatnie podkreślił w swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Stanisław Kunikowski. Na zakończenie spotkania ustalono, że w możliwie najbliższym terminie zorganizowane zostanie kolejne spotkanie środowiska akademickiego z zespołami roboczymi współpracującymi przy opracowaniu programu rewitalizacji śródmieścia Włocławka.

 

Seminarium naukowe ,,Moja senioralna codzienność”

Dział Promocji KSW 30 maj , 2017 0 Comments

 

[fblike]

Codzienne życie seniorów zostało pokazane w kontekście konkretnych obszarów naukowych: filozoficznych, medycznych, psychologicznych, technologicznych, pedagogicznych, socjologicznych.
Część I seminarium objęła referaty naukowców. Podjęte rozważania pozwoliły na refleksje dotyczące starzenia się i starości, wskazując na fakt, że proces ten ma charakter długotrwały, złożony i wielowymiarowy.
W części II referaty wygłaszali sami seniorzy, słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Ich wypowiedzi miały charakter podzielenia się z uczestnikami seminarium realnymi problemami ze swojej codzienności. Jednocześnie dali się poznać jako osoby aktywne, kreatywne, obdarzone licznymi pasjami.
Komitet organizacyjny seminarium naukowego serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom za wystąpienia. Wygłoszone referaty ukażą się w czasopiśmie ,,Zeszyty Naukowe KSW”. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, przybyłym gościom, słuchaczom WUS za obecność i przychylność dla naszych działań.

 

Nasi studenci naukowo o bezpieczeństwie Polski

Dział Promocji KSW 30 maj , 2017 0 Comments

[fblike]

 

Gośćmi tego ciekawego spotkania byli m.in. Rektor KSW we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Henryk Stępień, prof. nadzw. KSW. Swoje referaty wygłosili studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: Andrzej Ossowski, Marek Rutecki, Janusz Podgórski, Arkadiusz Rogowski i Tomasz Mikołajczak.
Sala nr 50 Collegium Novum KSW była zapełniona nie tylko studentami wszystkich roczników Bezpieczeństwa Narodowego ale także zaszczycili swoją obecnością studenci innych kierunków, którzy z zainteresowaniem słuchali poszczególnych wystąpień.

 

VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

Dział Promocji KSW 17 sty , 2017 0 Comments

DSC 1707Do współpracy organizatorzy zaprosili Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.. Obrady odbyły się nowoczesnych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, pomieszczeniach Włocławskiego Inkubatora. W sympozjum udział wzięli pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji społecznych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia z Włocławka, powiatu włocławskiego i powiatów ościennych oraz inspektorzy z zakresu BHP, a także społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i regionu, studenci KSW we Włocławku realizujący naukę na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych (kierunek BHP i pokrewne).

Otwarcia sympozjum dokonał dr Henryk Stępień prof. nadzw. KSW – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, który witając uczestników obrad, podkreślił znaczenie organizowanych od sześciu lat sympozjów, akcentując ich rolę wspomagającą pracę służb BHP oraz dostarczającą nowej wiedzy studentom i słuchaczom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

We wprowadzeniu do sympozjum dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powiedział m.in.: Poruszone w dniu dzisiejszym pewne elementy problematyki dotyczące ergonomii pracy w kontekście jej środowiskowego usytuowania, znajdują się także w rozważaniach i badaniach prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ta kierowana przez panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Danutę Koradecka jest główną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Natomiast liczne artykuły z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy można znaleźć na łamach miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, który od kilku lat – tak jak CIOP – pełni rolę patrona nad naszym przedsięwzięciem.

Mając na uwadze złożone aspekty bezpiecznej i higienicznej pracy, organizatorzy obecnego sympozjum, za jego główny cel postawili: przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach; promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników; ukazanie wybranych elementów działań wspomagających służby bhp w miejscu ich pracy; zaprezentowanie dla studentów KSW we Włocławku elementów z zakresu ergonomii pracy.

Na zakończenie wystąpienia autor zaprezentował film pt. „Zasady kardynalne BHP i ochrony środowiska”, który został udostępniony dzięki uprzejmości Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Sympozjum poprowadził mgr Sławomir Kukiełczyński – wykładowca KSW we Włocławku, który zapowiadając kolejnych prelegentów przedstawił ich krótkie notki biograficzne. Program VI Sympozjum przedstawiał się następująco:

Rola nauk o pracy – w tym szczególnie ergonomii – w kształtowaniu środowiska pracy, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Choroby zawodowe jako poważny problem społeczno-ekonomiczny, lek. med. Joanna Zaremba – specjalistka medycyny pracy, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, dr Marek Zieliński – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Ergonomia z elementami systemów technicznych kształtujących otoczenie osoby z niepełnosprawnościami, dr Małgorzata Wróblewska – specjalistka w zakresie polityki społecznej, kustosz dyplomowany Politechniki Opolskiej
Rozwój ergonomii i bezpieczeństwa pojazdów transportu pasażerskiego, dr inż. Michał Sójka – dziekan Wydziału Mechanicznego w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Jak pracować bezpiecznie z komputerem? mgr Halina Bugajska – wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja pt. „Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2016)” pod redakcją Zdzisława Jana Zasady, która jest plonem pięciu zrealizowanych dotychczas sympozjów. Wydawnictwo mogli nabyć wszyscy uczestnicy sympozjum podczas obrad.

„Współczesne wymagania logistyki w służbach mundurowych”

Dział Promocji KSW 03 sty , 2017 0 Comments

[fblike]

mnisw

To naukowe spotkanie było adresowane do przedstawicieli służb mundurowych, samorządu oraz studentów kierunku logistyka – Kujawskiej Szkoły Wyższej. W konferencji udział wzięli także uczniowie klas mundurowych ze szkół ponadgimnazjalnych Włocławka i regionu. Konferencja w swojej roli upowszechniała nowoczesne standardy logistyki. Była starciem teorii prezentowanej przez teoretyków i doświadczeń reprezentowanych przez pragmatyków.
Prelegentami na konferencji z obszaru nauki byli dr inż. Witold Terechowicz – Dyrektor Instytutu Techniki i Logistyki Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz dr inż. Adam Rejmak – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej. Pragmatyczny punkt widzenia oparty na swoich doświadczeniach przekazali: podinsp. Piotr Bartczak z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, mł. bryg. mgr Marek Lewandowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, dr Piotr Siębida ze Straży Miejskiej we Włocławku oraz w zastępstwie ppłk. mgr. inż. Radosława Niecikowskiego udział wziął mjr Stanisław Dykowski z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.
Konferencja naukowa „Współczesne wymagania logistyki w służbach mundurowych” finansowana była ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content