Odbyło się seminarium „Oblicza uzależnień”

Dział Promocji KSW 19 gru , 2016 0 Comments

[fblike]

Podczas Seminarium podjęto następujące tematy:

1) Jeśli chcesz grać w ruletkę zdrowiem dziecka – pij w ciąży alkohol!- dr n. med. Krzysztof Liszcz
2) Współpraca z młodzieżą z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach-
dr Jacek Szczepkowski
3) Uzależnienia wśród młodzieży- formy pomocy- mgr Joanna Kwiecińska
4) Tabletowe dzieciństwo- szansa czy zagrożenie w edukacji?- dr Renata Brzezińska
5) Uzależnienia od współczesnych urządzeń technicznych- dr n. med. Maria Posłuszna- Owcarz

Po części związanej z prezentacją powyższych tematów, prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania, dyskutowali także między sobą. Także odbiorcy- wśród których znaleźli się m.in. nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, ale również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych aktywnie włączyli się w przebieg debaty, zadając pytania oraz dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Serdecznie dziękujemy zarówno prelegentom, jak i uczestnikom spotkania, wyrażając nadzieję, iż udało się uwrażliwić na zjawiska związane z ważną społecznie tematyką uzależnień oraz zainspirować do pogłębionej refleksji w tym obszarze.

Konferencja naukowa o muzealnictwie pożarniczym z udziałem włocławian

Dział Promocji KSW 22 lis , 2016 0 Comments

[fblike]

Spotkanie uświetnili obecnością: dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków z Warszawy i Zbigniew Meres (Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP), dr hab. prof. nazdw. Stanisław Kunikowski (Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr Zdzisław Jan Zasada (Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczy z całej Polski, a także: historycy, kolekcjonerzy, pasjonaci oraz młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym, łącznie ok. 140 osób.
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CMP – st. bryg. Edward Pruski. Witając gości przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. W części oficjalnej miało miejsce przekazanie na ręce Dyrektora CMP zabytkowego sztandaru z 1921 r. przez OSP Moskorzew (woj. świętokrzyskie). Delegacja OSP przybliżyła słuchaczom interesujące dzieje sztandaru.
Licznie reprezentowani goście wysłuchali dziesięciu referatów. Dr hab. Tadeusz Olejnik – nestor historyków pożarnictwa omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr. hab. Władysława Tabasza traktujący o odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest obecnie edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Dr Zdzisław J. Zasada przedstawił tradycje pożarnicze najstarszej na Kujawach straży pożarnej we Włocławku. Referaty wygłosili także: Zbigniew Todorski (kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu), Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Dariusz Falecki (CMP w Mysłowicach), Piotr Bielicki (Kościan) i Grzegorz Kamiński (Polskie Towarzystwo Historyczne).
Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano blisko 30 największych muzeów i izb pożarniczych w Polsce. Druga wystawa prezentuje misternie odwzorowane sikawki powozowe wykonane przez modelarza-amatora.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników i miejsca następnego spotkania. W jej toku ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, który od 1990 r. był platformą dla publikacji naukowych o historii pożarnictwa. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych z ich charakterystyką oraz zaproponował opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Sumując, mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.
Znaczącym dla włocławian było spotkanie i wymiana poglądów z wybitnym historykiem pożarnictwa oraz autorem bardzo licznych publikacji prof. Tadeuszem Olejnikiem. W bezpośredniej rozmowie zaakcentowano ścisłe związki, jakie na przestrzeni dziejów polskiego pożarnictwa wiązało straż pożarną z Włocławka z jednostką w Łowiczu. Podkreślono, że obydwie wniosły bardzo duży wkład w kształtowanie podwalin ruchu strażackiego na terenie Królestwa Polskiego i całej Polski. Zaproponowano, by te długoletnie i owocne tradycje wskrzesić, odnawiając kontakty między obecnymi strażami ochotniczymi i zawodowymi oraz badaczami parającymi się dziejami tych straży.

Tekst: Archiw. CMP w Mysłowicach
Fot. konferencja: Anita Wawrzyńska-Pastuszka
Fot. eksponaty: Zdzisław J. Zasada

Naukowo o dysleksji rozwojowej i innych trudnościach w uczeniu się. Porozumienia Uczelni z Zespołem Szkół nr 3 i Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1

Dział Promocji KSW 06 cze , 2016 0 Comments

[fblike]

 

Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony ZS nr 3 – Dyrektor mgr Katarzyna Migdalska, ze strony ZSI – Dyrektor mgr Dorota Grzybowska. Porozumienie obejmować będzie m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, opiekuńczą i specjalną, logopedią oraz rewalidacją, partnerstwo w zakresie przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego – studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Głównym celem Konferencji było zapoczątkowanie szerszej dyskusji w kontekście problematyki specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, wyników badań czy obserwacji ze strony przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze wobec zjawiska problemów w nauce. Ponadto istotnym zamierzeniem organizatorów oraz prelegentów Konferencji było także popularyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się w środowiskach oświatowych, wśród nauczycieli, pedagogów, specjalistów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konferencji wygłoszone następujące referaty:

•    Działalność Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji – mgr Mirosława Żbikowska, wiceprzewodnicząca Włocławskiego Oddziału PTD
•    Mózgowe podstawy procesów uczenia się – dr hab. n. med. Wojciech Beuth – neurochirurg, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,  Kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  we Włocławku
•    Procesy integracji sensorycznej a uczenie się – mgr Paweł Jurkiewicz, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, certyfikowany terapeuta SI – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Praxis” we Włocławku
•    Rola ruchu w procesie uczenia się – dr Marek Zieliński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 2-gi stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego
•    Emocje w procesie uczenia się – dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Kierownik Oddziału we Włocławku,  psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodziezy SPZPS we Włocławku
•    Psychologiczne funkcjonowanie osób z dysleksją rozwojową – dr Beata Płaczkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
•    Dziecko z dysleksją w domu i w szkole – praktyka dnia codziennego – mgr Joanna Osowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
•    Ryzyko dysleksji i jego diagnozowanie – mgr Zofia Wojdat, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
•    Stymulowanie rozwoju  mowy u dzieci w przedszkolu (na przykładzie działań logopedycznych w Przedszkolu Publicznym nr 19 „Bajka” we Włocławku)- dr Tomasz Borowiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•    Zaburzenia funkcji językowych jako jeden z symptomów dysleksji- mgr Jolanta Zielińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•     Trauma dziecięca a funkcjonowanie szkolne – dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•    Neuro-dydaktyka. Szansa czy złudzenie – mgr Robert Bielecki, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”

Dział Promocji KSW 19 maj , 2016 0 Comments

[fblike]

Naszą Uczelnię afiliowała mgr Anna Antczak, która jest wykładowcą i Koordynatorem Kształcenia Praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Temat przedstawionej autorskiej pracy: Problemy w opiece pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie. Praca w oparciu o badania przeprowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

Regionalna Debata o Przedsiębiorczości w ramach VII Festiwalu

Dział Promocji KSW 26 kw. , 2016 0 Comments

[fblike]

Przedsiębiorców reprezentowali:
•    Krzysztof Grządziel – Prezes Zarządu Guala Closures DGS Poland SA
•    Mirosław Ślachciak – Prezes Zarządu “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, Prezes Zarządu firmy „Domik”
•    Ireneusz Koniecko – Prezes Zarządu włocławskiej grupy BNI, Prezes Zarządu BTL Logistik
•    Krzysztof Mizgajski –  Prezes Zarządu PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o.

Samorządowców reprezentowali:
•    dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek
•    Anna Smużewska – Wicestarosta Lipnowski
•    Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Kowala

Organizacje pozarządowe reprezentowali:
•    Małgorzata Kosińska – Prezes Zarządu Fundacji ANWIL dla Włocławka
•    Dominik Cieślikiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ładowarka”

Temat i gorąca atmosfera Debaty potwierdziły, że tego rodzaju spoktania sią potrzebne.Wszystkim uczestnikom Regionalnej Debaty o Przedsiębiorczości serdecznie dziękujęmy za ciekawe opinie i wysoką kulturę dyskusji.

 
Materiał video zrealizowany przez portal www.q4.pl

Debata „Oblicza przemocy”

Dział Promocji KSW 07 gru , 2015 0 Comments

[fblike]

 

 • Zjawisko przemocy w rodzinach z problemem uzależnienia – dr Beata Płaczkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW
 • Przemoc jako problem praktyczny oraz problem naukowy – prof. Teresa Hejnicka- Bezwińska, Wydział Nauk Pedagogicznych KSW
 • Somatyczne następstwa przemocy fizycznej- Anna Antczak, Wydział Nauk o Zdrowiu KSW
 • W zaciszu czterech ścian – chłodna przemoc – dr Maria Posłuszna- Owcarz, Wydział Nauk o Zdrowiu KSW
 • Skala zjawiska przemocy domowej – Piotr Bartczak, ekspert Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji KMP Włocławek
 • Dlaczego interdyscyplinarnie –  mgr Agnieszka Łoboda, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
 • Dozór kuratora sądowego nad skazanym, sprawcą przemocy w rodzinie – szansą na jego pozytywną zmianę- Wojciech Kuźmicki,  Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym we Włocławku.

W debacie udział wzięli uczniowie włocławskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO im. Ziemi Kujawskiej, II LO im. Mikołaja Kopernika, IV LO im. K.K.Baczyńskiego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Akademickich, Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku (wszystkie uczestniczące szkoły otrzymały dyplomy z podziękowaniami za udział), pedagodzy, policjanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, przedstawiciele stowarzyszeń, KDUTW, przedstawiciele instytucji zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy oraz inne osoby zainteresowane.

 

Prof. Zygmunt Wiatrowski gościem honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lublinie

Dział Promocji KSW 02 gru , 2015 0 Comments

W konferencji uczestniczyło ponad 350 osób, w tym około 40 z krajów sąsiednich, głównie z Ukrainy. Reprezentowane były niemal wszystkie liczące się w skali kraju uczelnie wyższe, w tym także Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Patronat nad konferencją pełnili przedstawiciele władz wojewódzkich oraz Komitety — Nauk Pedagogicznych i Nauk Psychologicznych PAN — z profesorami: Bogusławem Śliwerskim, Stefanem M. Kwiatkowskim i Jerzym Brzezińskim (także członkiem PAN). Uczestnicy Konferencji obradowali w ramach 18 sekcji problemowych. Profesor Zygmunt Wiatrowski uczestniczył w Sekcji nr 1 — obradującej pod hasłem: „Człowiek w środowisku pracy”. Był w głównym moderatorem obrad, a także wygłosił referat pt. „Współczesne podejścia do traktowania, badania i wartościowania pracy człowieka”.

Strona tytułowa wersji medialnej referatu prof. Zygmunta Wiatrowskiego. Opracowanie merytoryczne — prof. Z. Wiatrowski, opracowanie medialne — M. Kolanowski (KSW)

2015 12 02

W części powitalnej konferencji (nazwanej przez prof. Wiatrowskiego: Forum pedagogów Polski i krajów sąsiednich) — wymieniając najważniejsze uczelnie, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie prof. Ryszard Bera zaakcentował też (tuż po uniwersytetach) naszą uczelnię włocławską.

Ukraina 2015 roku w drodze do lepszej i ludzkiej przyszłości – relacja z VI Naukowego Forum.

Dział Promocji KSW 25 wrz , 2015 0 Comments

2015 09 28Forum odbyło się pod hasłem:
ОСВІТА ДЛЯ СУЧАСНОСТІ
― EDUKACJA DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

W dwutomowym zbiorze konferencyjnym nazbierało się około 140 referatów, komunikatów i wykładów, a w zasadzie wszystkie dotyczą głównie szeroko rozumianej edukacji, ale także rynku pracy i zatrudnienia oraz ludzkiej egzystencji, nauk o pracy i ludzkiego współdziałania.
W krótkiej relacji sprawozdawczej można zatem zaakcentować jedynie opracowania naukowe najbardziej reprezentatywne i najlepiej oddające założenia ideowe Forum. Do takich zaś w moim (i nie tylko) odbiorze zaliczyć można rozważania tej rangi osób i dostojnych uczestników Forum, co:

 • prof. Wasyl Kremeń (prezydent NANP): Edukacja, osobowość i postęp społeczny;
 • prof. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN): W drodze do zintegrowanego systemu kwalifikacji;
 • prof. Wiktor Andruszczenko (rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie): Filozofia w procesie pedagogicznym: status i definicja funkcjonalna;
 • prof. Franciszek Szlosek (przewodniczący Towarzystwa Naukowego „Polska–Ukraina”): Teoretyczność pedagogiki pracy;
 • prof. Nella Nyczkało (przewodnicząca Komitetu Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych NANP): Od pedagogiki antycznej do systemu nauk pedagogicznych;
 • prof. Zygmunt Wiatrowski (dyrektor Instytutu Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku): Współczesny ideał wychowania: Człowiek–Obywatel–Pracownik;
 • prof. Jan Łaszczyk (rektor APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie): Przemiany edukacyjne a zmiana człowieka;
 • prof. Waldemar Furmanek (dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Rzeszowie): Praca ludzka jako wartość;
 • prof. Ryszard Gerlach (wieloletni dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy): Edukacja wobec oczekiwań i potrzeb współczesnego rynku pracy;

a także: posłanka ―

 • Lilia Griniewicz (przewodnicząca Komitetu Najwyższej Rady Ukrainy ds. Nauki i Oświaty): Prawodawcze inicjatywy w zakresie edukacji w kontekście integracji europejskiej Ukrainy.

Obrady prowadzone zarówno plenarnie, jak i w sześciu sekcjach problemowych oraz ich wyniki w pełni zweryfikowały zasadność przyjętej przez Organizatorów ogólnej idei Forum: „Edukacja dla współczesności”. Dodajmy, że poziom tego nadzwyczajnego spotkania naukowego znacznie przewyższał wcześniejsze spotkania zwane „Forum pedagogów Ukrainy i Polski” (lub Polski i Ukrainy) zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, chociaż publikacje je dokumentujące dobrze służą nauce w szerszych wymiarach.
Strona merytoryczna i ideowa Forum, to rzecz najważniejsza. Lecz w każdej organizacji liczą się też tzw. programy dopełniające. Na Ukrainie, na skutek niestabilnej jeszcze sytuacji ogólnej, owe programy stały się szczególnie ważne i wielce interesujące. Mam oczywiście na myśli:

 • wyjątkowo doniosłe oraz uroczyste spotkanie inauguracyjne w sali galowej Filharmonii Kijowskiej, wzbogacone koncertem Zespołu Uniwersyteckiego o międzynarodowej sławie;
 • wielce wzruszający pobyt oraz zadumę na Majdanie;
 • dobrze zorganizowane wszystkie spotkania oraz dysputy naukowe, nasycone ideą integracji nie tylko europejskiej, ale także ludzkiej;
 • uroczystą kolację zorganizowaną głównie dla 36-osobowej delegacji polskiej z udziałem licznej grupy zasłużonych organizatorów Forum ― z licznymi akcentami przyjaźni i współpracy;
 • medale oraz wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych reprezentantów z Polski i Ukrainy;
 • wreszcie wyjątkową troskę w stwarzaniu delegacji polskiej wspaniałych warunków bytowania w Kijowie oraz rozpoznawania jego piękna i dążności do spokoju i ładu społecznego.

Liderami i głównymi inicjatorami oraz organizatorami przedstawionych w wielkim skrócie wydarzeń nadzwyczajnych byli nade wszystko: prezydent NANP ― prof. Wasyl Kremeń; główny inicjator i organizator ze strony ukraińskiej ― prof. Nella Nyczkało; rektor Uniwersytetu Pedagogicznego ― prof. Wiktor Andruszczenko (wraz z licznym zespołem uczelnianym); główny inicjator i organizator Forum ze strony polskiej ― prof. Franciszek Szlosek z APS w Warszawie oraz wiceprzewodniczący KNP PAN ― prof. Stefan Kwiatkowski.
Wyżej wymienionym należą się szczególne podziękowania oraz najniższe ukłony.
Wspaniałość czynu ludzkiego o wielkiej wymowie ― to wartość i dobro wyjątkowe.

Skip to content