Posiedzenie Senatu – 12 grudnia 2019 r.

Ewa Stepnowska 21 sty , 2020 0 Comments

 Ponadto na posiedzeniu ustalono   również programy studiów podyplomowych „Wycenia nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”, a także program studiów dla tworzonego kierunku „Zarządzanie” w Filii w Siemianowicach Śląskich.

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała Nr 40/19 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dot. zniesienia kierunków studiów: logopedia, transport i ekonomia na studiach I stopnia
 2. Uchwała Nr 41/19 Senatu KSW w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/19 Senatu KSW z dnia 14.03.2019r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku  
 3. Uchwała Nr 42/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na lata 2019-2025
 4. Uchwała Nr 43 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 5. Uchwała Nr 44/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności wydziałów w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała Nr 45/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
 7. Uchwała Nr 46 /19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
 8. Uchwała Nr 47/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia kierunku „Zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia w Filii w Siemianowicach Śląskich oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku
 9. Uchwała Nr 48/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu finansowego Uczelni na rok 2020
 10. Uchwała Nr 49/19 Senatu KSW w sprawie opinii dot. powołania na funkcję Prorektora ds. nauki dr Henryka Stępnia, prof. KSW

Posiedzenie Senatu – 26 września 2019 r.

Ewa Stepnowska 29 paź , 2019 0 Comments

Podjęto także uchwały w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Uczelni kierunków studiów do dyscyplin naukowych. Zatwierdzono także programy studiów, które obowiązują od cykli kształcenia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020.  

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała Nr 12/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
  o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 2. Uchwała Nr 13/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 3. Uchwała Nr 14/19 Senatu KSW w sprawie w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 4. Uchwała Nr 15/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 5. Uchwała Nr 16 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 6. Uchwała Nr 17/19 Senatu KSW w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 27/18 Senatu KSW z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020
 7. Uchwała Nr 18/19 Senatu KSW w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 9 /19 Senatu KSW z dnia 14.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021
 8. Uchwała Nr 19/19 Senatu KSW w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
 9. Uchwała Nr 20/19 Senatu KSW w sprawie w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020
 10. Uchwała Nr 21/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się przez  Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku
 11. Uchwała Nr 22/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku administracja dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 12. Uchwała Nr 23/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 13. Uchwała Nr 24/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 14. Uchwała Nr 25/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 15. Uchwała Nr 26/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 16. Uchwała Nr 27/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 17. Uchwała Nr 28/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logistyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 18. Uchwała Nr 29/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 19. Uchwała Nr 30/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 20. Uchwała Nr 31/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym
 21. Uchwała Nr 32/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dietetyka dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 22. Uchwała Nr 33/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku fizjoterapia dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym
 23. Uchwała Nr 34/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 24. Uchwała Nr 35/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 25. Uchwała Nr 36/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu/ Filii KSW we Włocławku
 26. Uchwała Nr 37/19 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria mechaniczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym z siedzibą w Grudziądzu / Filii KSW we Włocławku
 27. Uchwała Nr 38/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora
  w sprawie ustalenia nazw filii powstałych z przekształcenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 28. Uchwała Nr 39/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora
  o przyznaniu medali „Za zasługi dla rozwoju KSW”

 

 

Posiedzenie Senatu – 14 marca 2019 r.

Dział Promocji KSW 22 mar , 2019 0 Comments

 Ponadto dokonano zmiany nazwy studiów podyplomowych  oraz zatwierdzono program, plany studiów oraz efekty kształcenia dla kierunku „dietetyka” na tworzonym Wydziale Zamiejscowym we Lwowie. Senat opiniował także kandydaturę dr Jolanty Kloc na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Zatwierdzone uchwały:

1.     Uchwała nr 1/19  Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dotyczącego powołania dr Jolanty Kloc na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku

2.     Uchwała Nr 2 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Akademickich za 2018 rok

3.     Uchwała Nr 3/19 Senatu KSW  w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu w roku akademickim 2017/2018

4.     Uchwała Nr 4/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018

5.     Uchwała Nr 5/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2018 rok  

6.     Uchwała Nr 6/19 Senatu KSW  w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Przygotowanie Pedagogiczne” na „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”

7.     Uchwała Nr 7/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego we Lwowie

8.     Uchwała Nr 8/19  Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Dietetyka” na Wydziale Zamiejscowym we Lwowie oraz zatwierdzenia programu i planów studiów oraz efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

 

Posiedzenia Senatu

Dział Promocji KSW 08 lut , 2019 0 Comments

Posiedzenie Senatu – 29 listopada 2018 r.

Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 27/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
2. Uchwała Nr 28/18 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok
3. Uchwała Nr 29/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na 2019 rok
4. Uchwała Nr 30/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2017/2018
5. Uchwała Nr 31/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w roku akademickim 2017/2018
6. Uchwała Nr 32/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu w roku akademickim 2017/2018
7. Uchwała Nr 33/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Siemianowicach Śląskich
8. Uchwała Nr 34/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Zarządzanie” na Wydziale Zamiejscowym w Siemianowicach Śląskich oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
9. Uchwała Nr 35/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
10. Uchwała Nr 36/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
11. Uchwała Nr 37/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów
12. Uchwała Nr 38/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie oświatą” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów

Posiedzenie Senatu – 26 czerwca 2018 r.

Ewa Stepnowska 28 maj , 2018 0 Comments

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała nr 14 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Szkół Akademickich
 2. Uchwała Nr 15 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 3. Uchwała Nr 16 /18 Senatu KSW w sprawie likwidacji kierunków studiów pierwszego stopnia: praca socjalna, europeistyka, filozofia, socjologia, wychowanie fizyczne, filologia oraz kierunku historia – studia pierwszego i drugiego stopnia
 4. Uchwała Nr 17 /18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „dietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 5. Uchwała Nr 18 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia „dietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 6. Uchwała Nr 19 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020
 7. Uchwała Nr 19A/18 Senatu KSW  w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 24/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała Nr 20/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów podyplomowych
 9. Uchwała Nr 21 /18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów podyplomowych
 10. Uchwała Nr 22 /18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego utworzenia Instytutu Administracji i Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych
 11. Uchwała Nr 23/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego utworzenia Zakładu Logopedii i Poradnictwa Pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych
 12. Uchwała Nr 24/18 Senatu KSW w sprawie zmiany nazwy jednostki międzywydziałowej „Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń” na „Śląsko-Małopolskie Centrum Kształcenia Podyplomowego”
 13. Uchwała Nr 25/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy i Obrad Rady Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu
 14. Uchwała Nr 26/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy i Obrad Rady Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Posiedzenie Senatu – 8 lutego 2018 r.

Ewa Stepnowska 26 sty , 2018 0 Comments

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała nr 1/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. odwołania dr inż. Adama Rejmaka z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku
2. Uchwała Nr 2/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. odwołania dr Henryka Stępnia, prof. nzw. KSW z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
3. Uchwała Nr 3/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. powołania dr inż. Adama Rejmaka na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
4. Uchwała Nr 4/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. powołania dr Henryka Stępnia, prof. nzw. KSW na funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu
5. Uchwała Nr 5/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu w roku akademickim 2016/2017
6. Uchwała Nr 6/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku „Zarządzanie” – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu
7. Uchwała nr 7/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym
8. Uchwała Nr 8/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów
9. Uchwała Nr 9/18 Senatu KSW w sprawie zmiany nazwy „Instytutu Pedagogiki” na „Instytut Pedagogiki i Logopedii”
10. Uchwała Nr 10/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017
11. Uchwała Nr 11/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”
12. Uchwała Nr 12/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”
13. Uchwała Nr 13/18 Senatu KSW w sprawie zmiany statutu Akademickiej Szkoły Policealnej w Kole

Posiedzenie Senatu – 30 listopada 2017 r.

Dział Promocji KSW 20 paź , 2017 0 Comments

Ponadto zgodnie ze Statutem Uczelni Senat zatwierdził sprawozdania z działalności w roku akademickim 2016/2017 Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, Wydziału Nauk Technicznych oraz Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu. Na wniosek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu utworzono oraz zatwierdzono efekty kształcenia dla nowych studiów podyplomowych: Rytmika i taniec w edukacji. Senat opiniował także wniosek Rektora w sprawie połączenia wydziałów.

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 48/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji kandydatów w Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek „logopedia” – studia pierwszego stopnia oraz „bezpieczeństwo narodowe”- studia drugiego stopnia (uzupełnienie Uchwał Nr 11/16 z dnia 20.05.2016 r. i Nr 24/17 Senatu KSW z dnia 30.03.2017r.)

2. Uchwała Nr 49/17 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na 2018 rok.

3. Uchwała Nr 50/17 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego połączenia Wydziałów Uczelni

4. Uchwała Nr 51/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2016/2017

5. Uchwała Nr 52/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Rytmika i taniec w edukacji” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

6. Uchwała Nr 53/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2016/2017

7. Uchwała Nr 54/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w roku akademickim 2016/2017– wniosek referuje Dziekan WNSiT

8. Uchwała Nr 55/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Technicznych w roku akademickim 2016/2017

9. Uchwała Nr 56/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu w roku akademickim 2016/2017

10. Uchwała Nr 57/17 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok.

Posiedzenie Senatu – 29 czerwca 2017 r.

Dział Promocji KSW 17 maj , 2017 0 Comments

Ponadto Senat obradował m.in. nad uruchomieniem w Uczelni e-learninowych studiów podyplomowych, zatwierdzeniem efektów kształcenia dla tych studiów oraz zatwierdzeniem regulaminu studiów podyplomowych i podyplomowych studiów e-learninowych. Zatwierdzono także Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i jako pierwszego Senat uhonorował tym tytułem wieloletniego nauczyciela akademickiego naszej Uczelni, prof. zw. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego.

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 25/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Policealnej w Kole i zatwierdzenia statutu Szkoły

2. Uchwała Nr 26/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiego Przedszkola Mały Żak i zatwierdzenia statutu Przedszkola

3. Uchwała Nr 27/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Branżowej I Stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku i zatwierdzenia statutu Szkoły

4. Uchwała Nr 28/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2016 rok

5. Uchwała Nr 29/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

6. Uchwała Nr 30/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wojny informacyjne” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

7. Uchwała Nr 31/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Proobronność” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

8. Uchwała Nr 32/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia „E-learningowych studiów podyplomowych proobronności” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

9. Uchwała Nr 33/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia „E-learningowych studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwa i wojen informacyjnych” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

10. Uchwała Nr 34/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia e-learningowych studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku angielskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

11. Uchwała Nr 35/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku polskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

12. Uchwała Nr 36/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów e-learningowych studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku polskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

13. Uchwała Nr 37/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

14. Uchwała Nr 38/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia e-learningowych studiów podyplomowych „Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

15. Uchwała Nr 39/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

16. Uchwała Nr 40/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu e-learningowych Studiów Podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

17. Uchwała Nr 41/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku obowiązującej w Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

18. Uchwała Nr 42/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku obowiązującej w Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

19. Uchwała Nr 43/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

20. Uchwała Nr 44/17 Senatu KSW w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Uchwała Nr 45/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku– wniosek referuje Rektor

Uchwała Nr 46/17 Senatu KSW w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia

Uchwała Nr 47/17 Senatu KSW w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach drugiego stopnia

Posiedzenie Senatu – 30 marca 2017 r.

Dział Promocji KSW 06 kw. , 2017 0 Comments

Ponadto zatwierdzono dokumenty takie jak: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Regulamin zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zatrudnionego na umowę o dzieło dydaktyczne. Takie dokumenty funkcjonowały już w Uczelni, jednak z uwagi na zmianę nazwy Uczelni oraz nowelizację przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym konieczne było dokonanie w nich zmian. Zatwierdzono także Regulamin Studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zaopiniowany pozytywnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, który wejdzie w życie od 1 października 2017 r. Senat zatwierdził także, zgodnie z art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019.
Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 18/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Kujawskiej Szkoły Wyższe we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

2. Uchwała Nr 19/17 Senatu KSW w sprawie oceny działalności Rektora, prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego w roku akademickim 2015/2016

3. Uchwała Nr 20/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

4. Uchwała Nr 21/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

5. Uchwała Nr 22/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

6. Uchwała Nr 23/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

7. Uchwała Nr 24/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Skip to content