Bezpłatny warsztat na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych

Dział Promocji KSW 26 lis , 2020 0 Comments

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku)
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu;
     

W warsztacie wezmą udział m.in:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

Warsztat dla studentów na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

LINK do formularza

Nazwa projektu: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”
Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Uwaga! Legitymacje studenckie nadal ważne

Dział Promocji KSW 24 lis , 2020 0 Comments

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Informacja dotycząca decyzji o przyznaniu stypendiów i zapomóg

Dział Promocji KSW 12 lis , 2020 0 Comments

W związku z panującą pandemią, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, decyzje o przyznaniu stypendium: socjalnego, Rektora dla najlepszych studentów, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg będą wysyłane na podane we wniosku Państwa maile. Procedurę wysyłania w/w decyzji rozpoczynamy od 20 listopada 2020 r.

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Lektoraty w semestrze zimowym

Dział Promocji KSW 04 lis , 2020 0 Comments

Semestr zimowy – obowiązuje język angielski. System LERNI zlicza Państwa pracę w formie procentów. Po uzyskaniu 80% z określonego poziomu należy z systemu wygenerować certyfikat, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu. Certyfikaty dostarczacie Państwo w formie skanu na mój e-mail international@ksw.wloclawek.pl lub składacie wersję papierową (dziekanat) do końca trwania zajęć w semestrze zimowym (ostateczny termin 24 stycznia 2021).

INSTRUKCJA

1. W celu aktywacji kodu dostępowego należy wejść w link http://lerni.us/aktywacja
2. Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego adresu e-mail, za pomocą którego będzie odbywało się logowanie do kursu oraz podać utworzone przez siebie hasło, a następnie wybrać kod promocyjny.
3. Należy zaakceptować regulamin oraz wybrać opcję “Aktywuj kupon”.
4. Od tej chwili można logować się na stronie www.lerni.us

KODY PROMOCYJNE dla grupy wysłane zostały w dniu 4 listopada do starostów poszczególnych grup wraz z poziomem do realizacji w tym semestrze.

Film z linku poniżej wyczerpująco wyjaśnia zasadę działania platformy: https://www.youtube.com/watch?v=3_FzjU-FBD8

W formie uzupełnienia oferty Studium Języków Obcych i dla zainteresowanych otrzymujecie Państwo dostęp do kursów z pięciu języków.

System LERNI nie obowiązuje studentów, którzy zgodnie z planem mają lektorat z mgr Tomaszem Szarfembergiem.

Stypendia w roku akademickim 2020/2021 podczas zagrożenia epidemicznego COVID-19

Dział Promocji KSW 15 paź , 2020 0 Comments

WAŻNE!

Stypendia przysługują studentom pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat  kalendarzowych. Niezależnie  od tego czy i przez jaki okres faktycznie student otrzymywał stypendium.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku kontynuacji studiów po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

·       Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne, czytelne i kompletne  wypełnienie wniosku i oświadczenia,
·       Prosimy o podanie adresu e-mail wielkimi literami, czytelnych cyfr w  koncie bankowym oraz dat i podpisów na wnioskach.

UWAGA – rozpatrywane będą tylko  kompletne wnioski!

STYPENDIUM  REKTORA (wniosek wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek), wnioski są do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  – trzeba dołączyć zaświadczenie ze średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Kujawska Szkoła Wyższa).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail  pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl lub o telefon: 660 717 051

STYPENDIUM SOCJALNE  (wnioski i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń wraz z dokumentami można składać osobiście w Dziale Dydaktyki, pok. nr 5 lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, uwaga tylko! po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 660 717 051 w celu zweryfikowania załączników do wniosku). Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 1000 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

Wykaz podstawowych (obowiązkowych) dokumentów o które trzeba występować do następujących instytucji:

1.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy 2019 (również dla osób których dochód = 0)

2.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej studenta i członków jego  rodziny za 2019 r. (do pobrania stosowne oświadczenie na stronie KSW)

3.    Oryginalne zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej za 2019 rok lub ksero PIT-u 11 (jeśli dochód >0) studenta  i wszystkich  pełnoletnich członków rodziny.

4.    Osoby, które posiadają dochód netto na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej jest warunek otrzymania stypendium.

5.    Zaświadczenie z urzędu pracy  o przebywaniu lub nie na zasiłku bezrobotnym (data od kiedy, z prawem do zasiłku/bez prawa do zasiłku. Kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania zasiłku w roku 2020.

Uwaga!

W sprawach stypendiów socjalnych, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przed wysłaniem,  proszę skontaktować się telefonicznie z Działem Dydaktyki pod nr tel. 660 717 051.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

·       prosimy przesyłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, wyraźnie wypełniony i podpisany wniosek, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń  wraz z kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny).

·       lub drogą mailową na adres pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl, skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń oraz skan oryginału ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga!

Studentom ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym przysługuje prawo składania wniosku do MOPR-u o 100% dofinansowanie czesnego z programu Student II – „Aktywny Samorząd”. W razie pytań proszę o telefon do Pełnomocnika Uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych KSW, pod nr telefonu 660 717 051, lub na e-mail niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na naszej stronie internetowej:

·       Zarządzeniami Rektora https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Aktualnościami dotyczącymi stypendiów Rektora, socjalnych, dla osób  niepełnosprawnych i zapomóg https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/aktualnosci/

·       Regulaminem Świadczeń dla Studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Wnioski na stypendia https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

 

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku

Legitymacje studenckie ważne do 29 listopada 2020 r.

Dział Promocji KSW 02 paź , 2020 0 Comments

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego oraz systemu stypendialnego

Dział Promocji KSW 01 paź , 2020 0 Comments

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 37/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 38/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie terminu składania wniosków o ubieganie się o pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora na Wydziale Nauk o Zdrowiu

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora w Filii w Grudziądzu

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora w Filii w Nowym Targu

Uwaga studenci!

Dział Promocji KSW 15 wrz , 2020 0 Comments

Zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych rozpoczną się od 17 października br. Plany zajęć będą zamieszczone na platformie e-learningowej do 8 października br.

Skip to content