Uwaga stypendyści

Dział Promocji KSW 30 mar , 2021 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów niepełnosprawnych i Rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, otrzymają decyzje o przyznaniu stypendium oraz wypłatę na konto po przekazaniu decyzji o wysokości  dotacji dla KSW na 2021 rok z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2020/2021 będziemy wysyłać na adres mailowy studenta z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

Komisja Stypendialna KSW mieści się  w Dziale Dydaktyki, pok. 5,  Collegium Novum KSW we Włocławku, tel: 660 717 051

Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce „system stypendialny”

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 05 sty , 2021 0 Comments

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na  semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie – od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 30 stycznia 2021 r.

Dochód na jedną osobę w rodzinie studenta na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki. Wypełnione wnioski prosimy składać WYŁĄCZNIE! drogą pocztową, listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek. Uwaga! składamy tylko wniosek, na podstawie dokumentów złożonych w  semestrze zimowym 2020/2021.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia dokumentów pocztą, w przypadku składania nowych wniosków wraz z dokumentacją na semestr letni 2020/2021, jest  telefon do Działu Dydaktyki – 660 717 051. 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium można pobrać TUTAJ.

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem! Zbiórka na zakup prezentów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku

Dział Promocji KSW 14 gru , 2020 0 Comments

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie się do akcji charytatywnej prowadzonej w naszej uczelni. Fundusze zbieramy do 20 grudnia 2020 r. W porozumieniu z dyrektorem placówki zostaną zakupione rowery dla dzieci. Liczymy, że włączycie się Państwo w zbiórkę.

Sytuacja epidemiczna uniemożliwia nam przeprowadzenie zbiórki bezpośredniej, dlatego pieniądze można wpłacać na konto URSS w Banku Ochrony Środowiska, Oddział Zamiejscowy we Włocławku,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie się do akcji charytatywnej prowadzonej w naszej uczelni. Fundusze zbieramy do 20 grudnia 2020 r. W porozumieniu z dyrektorem placówki zostaną zakupione rowery dla dzieci. Liczymy, że włączycie się Państwo w zbiórkę.

Sytuacja epidemiczna uniemożliwia nam przeprowadzenie zbiórki bezpośredniej, dlatego pieniądze można wpłacać na konto URSS w Banku Ochrony Środowiska, Oddział Zamiejscowy we Włocławku,
nr konta 43 1540 1069 2106 8721 8809 0013

Prosimy o rozpropagowanie akcji w swoich grupach. Jesteśmy przekonani, że im będzie nas więcej, tym więcej zbierzemy funduszy.

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem!

Przewodnicząca URSS
Dorota Orzelska

43 1540 1069 2106 8721 8809 0013

 

 

Prosimy o rozpropagowanie akcji w swoich grupach. Jesteśmy przekonani, że im będzie nas więcej, tym więcej zbierzemy funduszy.

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem!

Przewodnicząca URSS
Dorota Orzelska

Stypendia w roku akademickim 2020/2021 podczas zagrożenia epidemicznego COVID-19

Dział Promocji KSW 15 paź , 2020 0 Comments

WAŻNE!

Stypendia przysługują studentom pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat  kalendarzowych. Niezależnie  od tego czy i przez jaki okres faktycznie student otrzymywał stypendium.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku kontynuacji studiów po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

·       Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne, czytelne i kompletne  wypełnienie wniosku i oświadczenia,
·       Prosimy o podanie adresu e-mail wielkimi literami, czytelnych cyfr w  koncie bankowym oraz dat i podpisów na wnioskach.

UWAGA – rozpatrywane będą tylko  kompletne wnioski!

STYPENDIUM  REKTORA (wniosek wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek), wnioski są do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  – trzeba dołączyć zaświadczenie ze średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Kujawska Szkoła Wyższa).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail  pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl lub o telefon: 660 717 051

STYPENDIUM SOCJALNE  (wnioski i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń wraz z dokumentami można składać osobiście w Dziale Dydaktyki, pok. nr 5 lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, uwaga tylko! po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 660 717 051 w celu zweryfikowania załączników do wniosku). Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 1000 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

Wykaz podstawowych (obowiązkowych) dokumentów o które trzeba występować do następujących instytucji:

1.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy 2019 (również dla osób których dochód = 0)

2.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej studenta i członków jego  rodziny za 2019 r. (do pobrania stosowne oświadczenie na stronie KSW)

3.    Oryginalne zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej za 2019 rok lub ksero PIT-u 11 (jeśli dochód >0) studenta  i wszystkich  pełnoletnich członków rodziny.

4.    Osoby, które posiadają dochód netto na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej jest warunek otrzymania stypendium.

5.    Zaświadczenie z urzędu pracy  o przebywaniu lub nie na zasiłku bezrobotnym (data od kiedy, z prawem do zasiłku/bez prawa do zasiłku. Kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania zasiłku w roku 2020.

Uwaga!

W sprawach stypendiów socjalnych, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przed wysłaniem,  proszę skontaktować się telefonicznie z Działem Dydaktyki pod nr tel. 660 717 051.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

·       prosimy przesyłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, wyraźnie wypełniony i podpisany wniosek, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń  wraz z kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny).

·       lub drogą mailową na adres pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl, skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń oraz skan oryginału ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga!

Studentom ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym przysługuje prawo składania wniosku do MOPR-u o 100% dofinansowanie czesnego z programu Student II – „Aktywny Samorząd”. W razie pytań proszę o telefon do Pełnomocnika Uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych KSW, pod nr telefonu 660 717 051, lub na e-mail niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na naszej stronie internetowej:

·       Zarządzeniami Rektora https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Aktualnościami dotyczącymi stypendiów Rektora, socjalnych, dla osób  niepełnosprawnych i zapomóg https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/aktualnosci/

·       Regulaminem Świadczeń dla Studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Wnioski na stypendia https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

 

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku

Informacje dotyczące wsparcia finansowego oraz systemu stypendialnego

Dział Promocji KSW 01 paź , 2020 0 Comments

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 37/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 38/2020 z 25 września 2020 r. w sprawie terminu składania wniosków o ubieganie się o pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora na Wydziale Nauk o Zdrowiu

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora w Filii w Grudziądzu

POBIERZ Średnia ocen studenta KSW we Włocławku uprawniająca  do ubiegania się o stypendium rektora w Filii w Nowym Targu

#pomagamy #pomocpsychologicznaksw

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2020 0 Comments

Wszyscy zmagamy się z nową rzeczywistością pandemii koronawirusa. To trudny czas. Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej naszej Uczelni uruchamia dla Was nieodpłatną pomoc psychologiczną. Wsparcia udzielają nasi psycholodzy. Poniżej podajemy kontakty mailowe:

dr Beata Płaczkiewicz e-mail: bplaczkiewicz@wp.pl
mgr Paulina Kubiak, e-mail:  psychopomocksw@tlen.pl
mgr Adam Grudzień, e-mail: grudzień.psych@gmail.com
mgr Artur Kaczmarczyk, e-mail: arturkaczmarczyk7@gmail.com

Koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
dr Tomasz Borowiak

Komunikat na temat działalności Uczelni w czasie pandemii koronawirusa. Aktualizacja z dn. 24.04.2020 r.

Dział Promocji KSW 24 kw. , 2020 0 Comments

Przypominamy jednocześnie, że decyzją Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zajęcia dydaktyczne odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Administracja Uczelni tak jak dotychczas pracuje zdalnie do dnia 4 maja 2020 r.

Kolejne informacje dotyczące m.in. obron prac dyplomowych, zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim opublikujemy w terminie późniejszym. Prosimy o zaglądanie na stronę internetową naszej Uczelni i uczelnianego Facebooka.

Rzecznik prasowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
mgr Monika Jabłońska

#jestesmyrazem – Wasze zdjęcia podczas pandemii

Dział Promocji KSW 17 kw. , 2020 0 Comments

Zwracamy się do wszystkich członków naszej społeczności akademickiej z propozycją przygotowania swoistej kroniki zdjęciowej tego trudnego czasu #jestesmyrazem. Wysyłajcie zdjęcia ze swojej pracy, działalności wolontariackiej i nauki zdalnej. Wasze zdjęcia umieszczajcie w komentarzach pod postem na naszym Facebooku – Link do posta.

Zdjęcia można przesyłać również na adres e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl z dopiskiem #jesteśmyrazem. Do maila prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku. Treść w załączeniu.

Dziękujemy!

Za zgodą Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Stanisława Kunikowskiego
Dział Promocji

 

Załącznik: oświadczenie

Komunikat

Dział Promocji KSW 16 kw. , 2020 0 Comments

W związku z wprowadzeniem nowych zaleceń dotyczących panującej pandemii koronawirusa (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku wydłuża okres zawieszenia zajęć do 26 kwietnia 2020 r. Uczelnia prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Skip to content