Badanie jakości kształcenia na Włocławskim Uniwersytecie Seniora

Dział Promocji KSW 30 paź , 2017 0 Comments

Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, wypełniony przez 104 słuchaczy.

Badania miały na celu:
– Poznać potrzeby i preferencje słuchaczy co do rodzajów i treści zajęć prowadzonych na
Uniwersytecie;
– Poznać sugestie i uwagi w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych;
– Zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy, zaplanować zajęcia dydaktyczne pod kątem ich
zainteresowań;
– Wykorzystać sugestie i uwagi słuchaczy do poprawy jakości obszaru dydaktycznego.
Analizę wyników badań Autorka przedstawiła na wykładzie, 26 października 2017 roku.
Generalnie zdecydowana większość słuchaczy (78%) jest zadowolona z formuły działania Uniwersytetu oraz podejmowanych aktywności. Niektórzy badani przedstawili sugestie co do zmian w dalszym funkcjonowania WUS. W zakresie propozycji uatrakcyjnienia wykładów, słuchacze wyszczególnili następujące:
– wykłady z wizualizacją, pokazem multimedialnym, slajdy, wykresy , zdjęcia, krótkie filmiki poglądowe – 15 osób
– wykłady 45-minutowe ( nie dłużej z uwagi na ograniczoną percepcję, ewentualnie po 45 minutach przerwa i ciąg dalszy) + dyskusja po wykładzie- czynne włączanie słuchaczy – 6 osób
– wykłady związane z treningiem pamięci – 3 osoby
– wykłady prowadzone w różnych miejscach, także spotkania w plenerze, zwiedzanie połączone z wykładem (także nekropolie -1 osoba) -3 osoby
– zaczynać czwartkowe wykłady hymnem seniora WUS– 2 osoby.
Propozycje innych działań naukowych były następujące:
– organizacja koła historycznego i przyrodniczego;
– konferencje, seminaria naukowe – 23 osoby;
– seminaria popularno-naukowe z udziałem słuchaczy/ organizowane przez słuchaczy- 17 osób;

– referaty i prezentacje słuchaczy (np. hobby);
– spotkania z ciekawymi ludźmi;
– przybliżenie kultury innych narodów.
Słuchacze sformułowali także propozycje zmian w działalności, a wśród nich:
– sala o lepszej akustyce, poprawić nagłośnienie w sali wykładowej
– częstsze występy zespołu ,,Melodia”, więcej śpiewu
– mobilizować słuchaczy do bardziej czynnego udziału w zajęciach.

Kilka osób pisało o znakomitym prowadzeniu WUS przez obecną prezes p. Halinę Sarnowską np.
– Chcę dodać, że podziwiam panią Prezes Sarnowską za jej pracę i wielkie zaangażowanie.
– Pragnę, aby Pani Sarnowska nadal została prezesem i nas prowadziła.

Wiele z powyższych propozycji zostało już ujętych w planie pracy Uniwersytetu, pozostałe będą sukcesywnie realizowane podczas pracy w II semestrze i kolejnym roku akademickim.

Seminarium naukowe Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej

Dział Promocji KSW 23 paź , 2017 0 Comments

[fblike]

Celem seminarium była refleksja nad współczesnymi problemami rodziny w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, medialnym i zdrowotnym, a także nad modelem wychowania w rodzinie w ponowoczesnym świecie.
Część I poświęcona została referatom nauczycieli akademickich i praktyków. W części II odbyła się debata z udziałem młodzieży z włocławskich szkół licealnych, rodziców, seniorów i zaproszonych gości.

Program seminarium naukowego „Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej”

Część I: Wystąpienia naukowców i praktyków (godz. 10,00-12,30)

1.prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności KSW
Baby boomers, millenialsi, generacja alfa i beta w rodzinie spętanej mediami

2.dr Lena Tkaczyk, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku,
Współpraca rodziny i szkoły w edukacji dziecka z perspektywy doświadczeń placówki doskonalenia nauczycieli

3.dr Maria Posłuszna- Owcarz, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, kierownik oddziału we Włocławku, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu KSW, psycholog
Rodzicielstwo adopcyjne- między teorią a praktyką

4. dr Tomasz Borowiak, koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy KSW, wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych KSW,
Działania na rzecz bezpiecznego Internetu na przykładzie programu ,,Safer Internet”

5.dr Krystyna Parysjanowicz, mediator sądowy, członek Stowarzyszenia Mediatorów w Warszawie, przewodnicząca Terenowego Oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka we Włocławku
Dziecko –podmiot czy przedmiot w dialogu mediacyjnym

6. dr Urszula Kempińska, wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW, pedagog społeczny
Struktura rodziny a fascynacja serią powieści z cyklu ,,50 twarzy Greya”

7. mgr Małgorzata Tchurz, terapeuta dziecięcy, Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind
Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi- jak wspierać rodzinę?

8. dr Renata Brzezińska, dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW
Problemy wychowania we współczesnej rodzinie, w opinii nauczycieli przedszkolnych i szkolnych

Część II. Debata dotycząca rodziny i jej problemów z młodzieżą licealną ze szkół włocławskich, obecną na seminarium

Część III. Podsumowanie seminarium, catering

Komitet naukowy seminarium: Komitet organizacyjny:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek dr Renata Brzezińska
dr Renata Brzezińska dr Tomasz Borowiak
dr Maria Posluszna-Owcarz

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Piotr Całbecki
Rektor KSW we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

20 lat edukacji ekologicznej we Włocławku

Dział Promocji KSW 09 paź , 2017 0 Comments

W programie przewidziano organizację warsztatów dla uczestników konferencji. Warsztaty pod nazwą Aktywna edukacja w praktyce, przeprowadziła dr Renata Brzezińska, dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW we Włocławku.

Instytut Pedagogiki Kujawskiej SzProgram seminarium naukowego Moja senioralna codzienność 25 maja 2017

Dział Promocji KSW 22 maj , 2017 0 Comments

Część I. Wystąpienia wykładowców

1. prof. dr hab. Joanna Górnicka –Kalinowska, Moralne zobowiązania społeczeństwa wobec osób starszych
2. prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, Cyfrowi imigranci i tubylcy. Jak pokonać
e-wykluczenie i radzić sobie ze zmianami cyfrowymi w świecie?
3. dr Beata Płaczkiewicz, Poglądy Erika Eriksona a wiek senioralny
4. dr Ireneusz Pyrzyk, prof. KSW, Znaczenie seniorów w życiu dziecka w świetle poglądów Janusza Korczaka
5. dr Maria Posłuszna –Owcarz, Aktywność społeczna seniorów w badaniach studentów pielęgniarstwa
6. mgr Andrzej Twardzik, Rola i miejsce seniora w społeczeństwie i w rodzinie –akceptacja czy izolacja
7. mgr Jarosław Pułanecki, Senioralna codzienność w domu pomocy społecznej z perspektywy osoby zarządzającej placówką
8. dr Renata Brzezińska, Seniorzy w społecznych identyfikacjach

Część II. Wystąpienia słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora

1. Elżbieta Pyra, Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu
2. Wanda Miżanowska, Czas jako kategoria deficytowa w życiu seniora
3. Kazimierz Murszewski, Moja przygoda z UTW
4. Stanisław Pawlak, Opowiem wam o moim dniu
5. Wojciech Dykczyński, Mój uniwersytecki dzień

Część III. Podsumowanie seminarium, poczęstunek

Komitet naukowy: Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Joanna Górnicka –Kalinowska dr Renata Brzezińska
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek mgr Halina Sarnowska
dr Beata Płaczkiewicz mgr Ewa Murszewska
dr Maria Posłuszna –Owcarz
dr Renata Brzezińska

Plan zebrania z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Nauk Pedagogicznych w dniu 19 listopada 2016 roku

Dział Promocji KSW 22 maj , 2017 0 Comments

I. Informacje Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW, dr Beaty Płaczkiewicz
II. Przedstawienie planu pracy na rok bieżący w zakresie działań Instytutu Pedagogiki przez dyrektora Instytutu, dr Renatę Brzezińską

A. W zakresie zadań naukowo-badawczych

1. Analiza aktywności naukowo-badawczej i metodycznej nauczycieli w kontekście jakości i efektywności kształcenia oraz rozwoju, zarówno nauczycieli etatowych jak i pracujących na podstawie umowy o dzieło
(na podstawie sprawozdań z pracy nauczycieli, hospitacji i rozmów.
Nauczyciele etatowi mają obowiązek dostarczenia sprawozdania z pracy naukowo-badawczej na zakończenie roku akademickiego w wersji papierowej i elektronicznej)

2. Organizacja środowiskowych spotkań naukowych ze studentami w zakresie problematyki pracy studyjnej i własnej, rzetelności i jakości ocen studentów w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym
(odpowiedzialność wszystkich nauczycieli, którzy powinni prowadzić konsultacji w ramach wyznaczonych dyżurów i swoich zajęć)

3. Pomoc w rozwoju naukowym nauczycieli z KSW – prowadzenie seminariów doktorskich i pomoc w kontaktach habilitacyjnych – prof. nadz.KSW dr hab. Stanisław Kunikowski

4. Stałe i systematyczne dostarczanie nauczycielom informacji o możliwie wszystkich krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w zakresie specjalności przez nich reprezentowanych. Dostarczanie innych ważnych informacji ze świata pedagogiki ( np. Biuletyny KNP, zmiany w szkolnictwie wyższym, lektury)
Informacje o konferencjach i innych ważnych wydarzeniach, są na bieżąco zamieszczane w pokoju wykładowców.

5. Czuwanie nad działalnością publikacyjną- współpraca z radą naukową wydawnictwa KSW. Przygotowanie publikacji z materiałów poseminaryjnych pt. Moja senioralna codzienność w Zeszytach Naukowych wraz z wkładką metodyczną z opracowaniami seniorów WUS
Organizacja seminarium naukowego pt. Moja senioralna codzienność z udziałem słuchaczy WUS w maju 2017. Prośba do zebranych o włączenie się w organizację.

B. W zakresie zadań weryfikacyjno- kontrolnych

1.Analiza dokumentacji przedmiotowej nauczycieli:
-weryfikacja sylabusów
– weryfikacja sprawozdań z osiągniętych przez studentów efektów kształcenia wypełnianych na podstawie realizacji sylabusów przedmiotowych
Sylabusy winny być dostarczone przez nauczycieli do dziekanatu WNP co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć w każdym nowym semestrze.
Sprawozdania powinny być dostarczone do połowy lipca 2017, a w przypadku sesji poprawkowych do końca września 2017
Proszę o poprawę obecnych sylabusów.

2. Ocena efektów kształcenia w obszarze podstawowych deskryptorów- semestralna analiza dokumentacji zaliczeniowej: protokołów ocen i zaliczeń przedmiotowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób oceniania (Po każdym semestrze)

3. Ocena efektów kształcenia w zakresie stopni uzyskanych za napisanie oraz za obronę prac licencjackich i magisterskich za rok 2015/16
Analiza merytoryczna i metodologiczna wybiórczych prac licencjackich i magisterskich napisanych i obronionych w roku 2015/16.

4. Analiza wyników uzyskanych po ewaluacji jakości kształcenia oraz ewaluacji pracy wszystkich nauczycieli WNP – Po każdym semestrze.
Osoby odpowiedzialne za ewaluacje: dr U. Kempińska, dr T. Borowiak

5. Do 30 listopada proszę promotorów o złożenie w Dziekanacie tematyki prac licencjackich i magisterskich, które podlegają zaopiniowaniu przez Radę Wydziału

6. Hospitacja zajęć dydaktycznych nauczycieli w kontekście standardów kształcenia zawartych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych oraz poziomu merytorycznego, metodycznego i metodologicznego.

7. Organizacja posiedzeń Rady Instytutu oraz narad pracowniczych

III. Działalność zewnętrzna Instytutu w zakresie nawiązywania współpracy z innymi jednostkami, rozwoju Instytutu oraz promocji uczelni

Utrzymywanie i poszerzanie kontaktów z uczelniami w kraju z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz będących liderami w zakresie odpowiednich specjalności studyjnych

Kontynuowanie współpracy zagranicznej, szczególnie w ramach programu Erasmus, z Uniwersytetem w Czerkasach i Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Nawiązywanie kontaktów i szerszej współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami. Prośba o włączanie się w promocję uczelni.
Informacja o konkursie MNiS p.t. Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prośba o włączenie się do prowadzenia zajęć projektowych.

Podziękowanie wykładowcom za udział w zebraniu.

Skip to content