Ukazała się książka pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej pt Senior w świecie pasji i zainteresowań

Dział Promocji KSW 10 cze , 2019 0 Comments

Część druga publikacji skupia materiały napisane przez teoretyków i praktyków i ma zdecydowanie wymiar praktyczny. Odnosi się bowiem do konkretnych form i przejawów pasji i zainteresowań seniorów podkreślając ich znaczenie w aktywizacji ludzi starszych.

   Część trzecia książki napisana jest przez samych seniorów, rekrutujących się z różnych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. Zawiera ich refleksje autorskie związane z rozwojem własnych pasji i zainteresowań, udokumentowane wierszami i fotografiami. Stanowi część niezwykle ciekawą i nacechowaną pozytywnymi refleksjami seniorów, gdyż skupia się na przełamywaniu stereotypów dotyczących ludzi starszych, ukazując  ten okres w życiu człowieka jako równie, a nawet bardziej,  aktywny i twórczy.

 

II Kujawsko –Pomorskie Forum Senioralne

Dział Promocji KSW 10 cze , 2019 0 Comments

Dr Renata Brzezińska podczas Forum wygłosiła referat programowy pt Aktywność seniorów w aspekcie organizacji i działalności uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim.   W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych podczas I Kujawsko- Pomorskiego Forum oraz postulaty dotyczące sytuacji UTW w województwie. Odniesiono się także do współpracy uniwersytetów z samorządami.

  Dr Brzezińska przeprowadziła także badania ankietowe  wśród uczestników Forum dotyczące problematyki dialogu międzypokoleniowego, do którego nawiązuje Deklaracja podpisana na II Forum.

Udział w projekcie ,,Z dala od orkiestry”

Dział Promocji KSW 13 lis , 2018 0 Comments

Projekt wpisuje się w tematykę ,,Roku dla Niepodległej” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest refleksja nad historią i polską tożsamością narodową oraz przypomnienie osób kluczowych dla jej zachowania.
W części I referat pt ,,Włocławek a kwestia niepodległości” wygłosił dr Władysław Kubiak. W części II nastąpił pokaz filmu ,,Z dala od orkiestry” upamiętniający życie i działalność wybitnego patrioty, historyka literatury, poety, publicysty, pisarza, ambasadora sprawy polskiej we Francji, Zygmunta Lubicz Zaleskiego (1882-1967), który całe życie poświęcił na rzecz krzewienia polskiej kultury.
Impreza została zorganizowana przy współpracy z Fundacją Zygmunt Zaleski Stichting z Warszawy, która od niemal 30 lat wspiera i promuje polską kulturę w kraju i za granicą.

Konferencja naukowa Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów

Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

[fblike]

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor KSW, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezydent Miasta Włocławka, dr Marek Wojtkowski. Do współpracy nad przedsięwzięciem włączył się także Włocławski Uniwersytet Seniora i Fundacja Vladislawia.
W pierwszej części konferencji, stanowiącej teoretyczne odniesienie do problematyki, wykłady wygłosili nauczyciele akademiccy, ukazując pasje i zainteresowania ludzi starszych w kontekście konkretnych obszarów naukowych: filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Druga część o wymiarze praktycznym, poświęcona została referatom przedstawionym przez samych seniorów z zaproszonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach.
Planujemy również wydanie publikacji naukowej w I połowie 2019 roku.
Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji konferencji p. mgr Ewie Murszewskiej i Radzie Słuchaczy WUS: p. Elżbiecie Ponachajba i Lucynie Małobłockiej.

Program konferencji

Część I Wystąpienia nauczycieli akademickich (godz. 10,00- 11,50)

1. dr Renata Brzezińska – powitanie gości i referat wprowadzający Miejsce i pozycja
seniorów w społeczeństwie
2. prof. dr hab. Joanna Górnicka – Kalinowska, Aktywność jako sens życia seniora
3. dr Tomasz Borowiak, W poszukiwaniu metod aktywizujących pamięć seniorów
4. dr Adam Wróbel, prof. KSW, O niebywałych walorach wieku senioralnego, czyli
jakże pozytywne językowe i literackie obrazy starzenia się, starości
5. dr Maria Posłuszna- Owcarz, Zainteresowania i pasje w życiu człowieka
6. mgr Adam Grudzień, Pasje i zainteresowania seniorów w kontekście potrzeb
psychicznych
7. dr Jolanta Kloc, Pasje i zainteresowania seniorów działających w gminie Włocławek

Część II Seniorzy o swoich pasjach i zainteresowaniach (godz. 12,00 – 13,30)

1. mgr Andrzej Twardzik, KSW Grałem z liderem zespołu MAANAM
2. Jadwiga Grygo, Uniwersytet dla Aktywnych Ciechocinek – Petanka/ gra w kule/ to
jest to!
3. Zofia Krukowska Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku – Podróże
moja pasja
4. Wanda Wiatrowska, Oddział KDUTW Radziejów – Człowiek najwyższą wartością.
Moja pasja społecznika
5. Bożena Broniszewska, Włocławski Uniwersytet Seniora – Moje pasje artystyczne
6. Elżbieta Pyra, Włocławski Uniwersytet Seniora – Jeszcze w zielone gramy.

Ukazała się książka dr Renaty Brzezińskiej Co się dzieje w pokoju nauczycielskim? Kultura relacji interpersonalnych

Dział Promocji KSW 16 maj , 2018 0 Comments

2018 co sie dzieje w pokojuW tę swoistą pustkę, powstałą w polu problemowym pedeutologii, wypisuje się monografia autorstwa Renaty Brzezińskiej, pt. Co się dzieje w pokoju nauczycielskim. Kultura relacji interpersonalnych.
Zamysł odsłaniania i rozumienia (nie)jawnych procesów i zjawisk, konstruujących kulturę świata pokoju nauczycielskiego jest niezwykle interesujący i nowatorski, przekraczający ramy pojęciowe pedeutologii normatywnej, skupionej wokół problemów roli i powinności zawodowych nauczyciela oraz indywidualistycznego ujmowania jego pracy i kariery zawodowej.
Książka powinna zainteresować liczne grono czytelników. W pierwszym rzędzie są nimi akademicy zajmujący się kształceniem nauczycieli, studenci i doktoranci realizujący projekty badawcze w ramach prac promocyjnych. Z pewnością skupi ona uwagę nadzoru pedagogicznego i samych nauczycieli poszukujących intelektualnych narzędzi dla nadania znaczenia i odkrywania sensu tego, co stanowi treść ich zawodowej codzienności.”’ ( z recenzji prof. dr hab. Hanny Kędzierskiej)
Układ treści książki jest typowy dla opracowań empirycznych i składa się z trzech zasadniczych części. Rama teoretyczna projektu, której poświęcone są trzy rozdziały, nawiązuje do kultury szkoły wskazując na jej złożoność i liczne uwarunkowania. Rozdział czwarty, metodologiczny, jest poszukiwaniem kategorii badawczej i modelu badawczego. Autorka decydując się na podejście jakościowe, posłużyła się metodą interpretacji dokumentarnej z techniką dyskusji grupowych. Rozdział piąty i szósty stanowi prezentację wyników badań własnych oraz wnioski.

Ukazała się książka Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej, pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej

Dział Promocji KSW 27 mar , 2018 0 Comments

Przeobrażenia, jakie w ostatnich latach zaszły w różnych dziedzinach naszego życia, nie pozostały bez wpływu na polską rodzinę i jej funkcjonowanie. Współczesność stawia przed nią wiele wyzwań zmuszając do poszukiwania coraz to nowych sposobów radzenia sobie w zmienionej rzeczywistości.
Zatem jaka jest współczesna rodzina? Czy i w jakim stopniu zmieniają się jej zadania wobec społeczeństwa? Z jakimi zagrożeniami współczesności musi walczyć i czy jest do nich przygotowana? Powyższe problemy stanowią sedno rozważań niniejszej publikacji. Teksty zebrane w tomie, prezentują autorskie spojrzenia na różne aspekty życia rodzinnego realizowanego w zmieniającej się rzeczywistości, rozpatrywanych w obszarze filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, medialnym.
Zawartość treściową tomu stanowią cztery części strukturalne. Część I zawiera artykuły charakteryzujące przemiany we współczesnej rodzinie. Część II publikacji stanowią materiały związane z rolą mediów w życiu rodziny i szerokim dostępem do nowoczesnych technologii informacyjnych. Część III zajmuje artykuły dotyczące wychowania w rodzinie w aspekcie edukacji dziecka w placówkach oświatowych. W ostatniej, IV części niniejszej publikacji przedstawiono artykuły, które dotyczą różnych rodzajów dysfunkcjonalności, z którymi dziś boryka się współczesna rodzina.
Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się przydatna dla rozważań nad modelem współczesnej rodziny, stanowiąc uzupełnienie innych opracowań dotyczących tej problematyki. Może ona zainteresować zarówno rodziców, jak i uczniów czy studentów, ale też stać się inspiracją w zakresie szukania dróg naprawy sytuacji przez terapeutów i nauczycieli.

Renata Brzezińska

Ukazał się 44 tom Zeszytów naukowych KSW ,,Oblicza senioralnej codzienności”

Dział Promocji KSW 08 mar , 2018 0 Comments

Problem ten nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości, zarówno z powodów demograficznych, jak i zdrowotnych, materialnych czy społeczno-egzystencjalnych. Dlatego celem niniejszej publikacji stało się zwrócenie uwagi na rzeczywistość, w której przyszło żyć seniorom, na ich potrzeby, oczekiwania, zainteresowania.
Zawartość treściową obecnego tomu stanowią dwie części strukturalne.
Część I zawiera 11 artykułów nauczycieli akademickich dotyczących problemów rzeczywistości senioralnej, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, w postaci komunikatów z badań. Wśród Autorów pozostają osoby związane z KSW, ale także Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Toruńską Szkołą Wyższą.
Na część II, znajdującą się w tzw. wkładce metodycznej, składa się 7 artykułów samych seniorów, słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Są to przede wszystkim refleksje autorskie nad swoją codziennością i problemami z niej wynikającymi. Większość skupiła się na potrzebie przełamywania stereotypów dotyczących ludzi starszych i bycia aktywnym na tym etapie życia, podając własne, niezwykle ciekawe propozycje.
Pozostaje mieć nadzieję, iż obecny tom zainteresuje szersze grono Czytelników i skłoni do refleksji, a być może także zainspiruje do własnych poszukiwań badawczych.
Redaktor tomu, Renata Brzezińska

Bezpłatne warsztaty metodyczne i metodologiczne

Dział Promocji KSW 17 sty , 2018 0 Comments

Zapisy i informacje: www.eksoc.uni.lodz.pl/wm

AKTUALNE OFERTY SZKOLEŃ

Badania fokusowe
Studium przypadku (case study method) – teoria i praktyka
Jak skonstruować dobry kwestionariusz do badań sondażowych?
Techniki warsztatowej pracy z grupą
Autobiograficzny wywiad narracyjny – poziom podstawowy
Metody badań biograficznych dla zaawansowanych
Jak prowadzić szkolenia i warsztaty – trenerska skrzynka z narzędziami
Równość kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
Jak walczyć z dyskryminacją, czyli trenerska szkoła równościowa
Socjologia wizualna w praktyce: fotografia i film jako techniki badawcze

Skip to content