Konferencja naukowa „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2020 0 Comments

Zanim zdolni będziemy ukazać pełny obraz przeszłości jako wspólnej drogi obu płci, do pokonania nadal pozostaje wiele problemów. Usiłowania zmierzające do oddania kobietom ze średniowiecza tego, co należne, napotykały
i napotykają na szczególne trudności, zważywszy na charakter źródeł historycznych, z których na ogół korzystają badacze. Także dziejowa odległość epoki, która trwała przeszło tysiąc lat,
a jej schyłkowy okres określony jako feudalizm z jego rozwiązaniami społecznymi, zamkami, dworami, bractwami, cechami – wydają się osobliwymi i sztucznymi, sprawiają wrażenie bardziej mitycznych niż historycznych.

Ze źródeł pisanych wiele więcej wiemy o mężczyznach niż o kobietach żyjących w początkach państwa polskiego. Kilku podróżników i kronikarzy odwiedzających państwo Piastów lub kraje sąsiednie przekazało nam interesujące relacje. Do powszechnie znanych zaliczamy: Ibrahima ibn Jakuba kupca żydowskiego pochodzenia, kronikarzy: Galla Anonima, Jana Długosza, Mistrza Kadłubka, Kosmasę z Pragi oraz biskupa merseburskiego – Thietmara. W czasach współczesnych obszernie tę tematykę zaprezentowali m.in.: Oswald Balzer, Maria Bogucka, Kamil Janicki, Iwona Kienzler, Gerard Labuda, Andrzej Radzimiński, Michał Rożek, Henryk Samsonowicz, Stanisław Sroka, Jerzy L. Wyrozumski, Jadwiga Żylińska, a także historycy angielscy, których opracowania przetłumaczono na język polski: Frances i Joseph Gies oraz Johan Huizinga.

Dynamiczny rozwój miast w XII wieku przyczynił się do znacznego zwiększenia roli kobiet w życiu gospodarczym średniowiecznej Europy. Proces urbanizacji wsi wpłynął również zmianą roli kobiet w tym środowisku, ponieważ miały one więcej czasu na pracę i inne zajęcia. Mimo tych czynników, w rodzinie kobiety zajmowały niższą pozycję od mężczyzny. Naturalnym obowiązkiem kobiet niższego stanu szlacheckiego i kobiet chłopskich było dbanie  o gospodarstwo domowe.

O ślubie bardzo licznych kobiet – z zamożnych rodzin – decydowali ich rodzice, wydając je przyszłemu małżonkowi częstokroć wbrew ich woli. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczył małżeństw chłopskich czy mieszczańskich, gdzie związek zawierany był z reguły
z miłości. Niezależnie od statusu społecznego, młoda żona otrzymywała od rodziny posag, zaś od męża wyposażenie na wypadek wdowieństwa. Z chwilą zamążpójścia kobieta musiała być posłuszna mężowi, co powodowało, że znalazła się na drugim planie życia społecznego. Traktowano ją głównie jako matkę i opiekunkę domowego ogniska, z najważniejszym zadaniem wydania na świat zdrowych potomków.

Należy podkreślić, że nie wszystkie kobiety podporządkowały się męskiej lub pańskiej władzy i niektóre skorzystały z perspektywy rozwinięcia swoich zdolności. Przywilej ten dotyczył głównie kobiet niezamężnych i wdów, które zwyczajowo posiadały dość spore możliwości samodzielnego działania. Wiele przykładów takiego postępowania widzimy w życiu publicznym, w którym brały udział kobiety, wpływie na kształt polityki – jako doradczynie swoich mężów.

Średniowieczne dążenia do centralizacji państwa oraz znacznego wpływu władzy na życie poddanych pociągało za sobą rozwój administracji. Jednak wśród wielu urzędniczych stanowisk trudno doszukać się kobiet. Jedną z nielicznych dziedzin życia, w której kobiety mogły jawnie spełniać swoje marzenia o pewnej równości wobec mężczyzn było życie duchowe. Początkowo były to możliwe we wspólnotach religijnych, które z czasem przekształciły się w organizacje zakonne.

Ideał kobiety, czyli jej wygląd zmieniał się w poszczególnych epokach wraz z modą. Ubiór kobiety średniowiecznej był prosty, a zarazem dobrze przystosowany do kształtów ciała. Powszechnie znane są opisy piękna kobiet w literaturze średniowiecznej, a ich powabne figury widzimy na bardzo licznych portretach oraz obrazach. Mimo różnych naukowych spojrzeń związanych z pozycją średniowiecznych kobiet można domniemywać, że bardzo wiele z nich było przez mężów kochanymi i uwielbianymi za swoją kobiecość oraz kokieterię.

 

***

Organizatorami konferencji, która odbyła się 14 lutego 2020 r. w Kole byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, a gospodarzem burmistrz Miasta Koła – dr n. hum. Krzysztof Witkowski. Mediewista i muzealnik, specjalista w zakresie public relations. Regionalista, pasjonat i badacz dziejów ziemi kolskiej, zakonu Bernardynów oraz polskiego średniowiecza. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Polonia Maior Orientalis”, autor licznych książek i artykułów. Jest również prawnikiem – aplikantem radcowskim III roku. Jego aktywna praca na stanowisku dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, zaowocowała wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Od listopada 2018 r. pełni funkcję burmistrza Miasta Koło.

W organizacji konferencji istotnej pomocy udzielili: dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – mgr Tomasz Nuszkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – Grzegorz Mokrzycki.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:

• dr hab. Antoni Barciak – z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
• dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
• dr hab. Barbara Kowalska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencję poprowadziła mgr Krystyna Pawlak, reprezentująca Stowarzyszenie Króla Kazimierza.

***

Referenci:

1. dr n. hum. Witold Brzeziński – absolwent Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu (studia historyczne i doktoranckie) oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego
w Budapeszcie. Adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor monografii „Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku” oraz innych prac w czasopismach i pracach zbiorowych, dotyczących społecznej roli związków pokrewieństwa i powinowactwa, genealogii i propozografii późnośredniowiecznych elit szlacheckich oraz życia kobiet z warstwy szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce.

Temat wystąpienia: „Doświadczenia panny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Wybrane zagadnienia”.

2. dr n. hum. Zdzisław Jan Zasada. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia podyplomowe). Oficer Państwowej Straży Pożarnej, regionalista, historyk pożarnictwa. Autor kilkunastu książek z tego zakresu.
Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Założyciel i długoletni sekretarz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Temat wystąpienia: „Kobiety z najbliższego otoczenia i ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządów przez Bolesława I Chrobrego”.

3. dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska – Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor ds. medycznych w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku. Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Pielęgniarstwo w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Zainteresowania z zakresu prawa medycznego, socjologii medycyny i psychologii społecznej.

Temat wystąpienia: „Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu”

4. mgr Marek Makowski – doktorant na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (dyscyplina – historia).
Zainteresowania obejmujące historię powszechną XX wieku. Równie chętnie podejmuje badania związane z poznaniem historii średniowiecznej, szczególnie oscylującej wokół działalności patrona Uniwersytetu – Jana Długosza.

Temat wystąpienia: „Święta Kinga – władczyni, święta, fundatorka”.

5. dr hab. Lech Król – prezes Towarzystwa Teologicznego Włocławskiego Seminarium Duchownego we Włocławku, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia Włocławskie”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, członek korespondent i członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Wykładowca Wydziału Teologicznego UMK i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Przyczynił się do opublikowania w dwóch tomach rękopisów błogosławionego bpa Michała Kozala. Autor książki pt.: „Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego” a także kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Temat wystąpienia: „Kobiety w okresie średniowiecza w świetle życia i działalności św. Mechtyldy von Hackeborn oraz klasztoru w Helfcie”.

6. dr n. pedag. Urszula Kempińska – adiunkt w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na kierunku pedagogika. Założycielka (2000 r.) i opiekunka Koła Naukowego Pedagogów „Persona”. Dysertacja doktorska pt.: „Małżeństwa młodocianych, przyczyny i konsekwencje – perspektywa pedagogiczna” obroniona została na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, edukacja seksualna.

Temat wystąpienia: „Seksualność kobiet w średniowieczu”.

7. dr n. hum. Anna Prokopiak-Lewandowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (historia i pedagogika). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Laureatka nagrody Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w „Konkursie na najlepsze prace naukowe i badawcze regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Zdobywczyni nagród „Archiwum Emigracji” i Instytutu Historii PAN na Najlepszy Debiut Historyczny. Od 2017 roku dyrektor LO im. Królowej Jadwigi w Kowalu, a od 2019 r. dyrektor SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”, członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Temat wystąpienia: „Ubiór i moda kobieca w średniowiecznej Polsce”.

8. dr Adam Wróbel, profesor nadzwyczajny Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie filologii polskiej. Kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz innych społecznych towarzystw. Znawca gwary kujawskiej oraz autor licznych prac, artykułów naukowych z tego zakresu.

Temat wystąpienia: „O literackich obrazach Nawojki z Dobrzynia – pierwszej średniowiecznej emancypantki polskiej”.

8. Hanna Szczechowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca, nauczyciel, doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Temat wystąpienia: „Wizerunek kobiety w malarstwie średniowiecznym”.

Na zakończenie obrad Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego wręczył dr. Krzysztofowi Witkowskiemu – burmistrzowi Koła okolicznościowy dyplom. Uczestnicy zwiedzili wystawę w Wieży Ratuszowej UM Koła pn. „Fajans – formy, techniki, zdobnictwo”.

Fot. Wojciech Nawrocki

Trzecia Misja KDUTW – szkolenie w Pradze

Dział Promocji KSW 09 Sty , 2020 0 Comments

Założeniem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów: Polski, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Niemiec.

Działanie to finansowane jest w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Dorosłych-Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zakończenie Programu Badawczego adresowanego do szkół średnich pn. „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Dział Promocji KSW 18 Gru , 2019 0 Comments

Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław Kunikowski, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski oraz Starosta Alekandrowski Lidia Zwierzchowska. Partnerami projektu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program badawczy obejmował nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej, wycieczkę do Astrobazy, warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska. Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.

W Programie Badawczym „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” udział wzięły szkoły średnie z powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

Wszystkie zespoły przygotowały w formie filmu projekty badawczy pt. „Rola wodorotlenków i soli w analizie chemicznej”. W dniu 17 grudnia zostały ogłoszone wyniki na najciekawszy projekt badawczy.

Laureaci Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

I miejsce

Zespół Badawczy z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku

II miejsce

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie”                       w Aleksandrowie Kujawskim

III miejsce

Zespół Badawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu

 

Wyróżnienia:

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskie w Rypinie

Zespół Badawczy Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

POBIERZ Plakat

 

 

Konferencja naukowa – II wojna światowa rozpoczęła się 80. lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 17 Gru , 2019 0 Comments

1.     Aleksandra Betlińska, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KSW – Wojna i okupacja na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945

2.    Emilia Jabłońska, uczennica III LO im. M. Konopnickiej – Wydarzenia i walki mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z niemieckim okupantem

3.    Jakub Szymański, student BN w KSW – Moja rodzina w Lubieniu Kujawskim w czasie wojny i okupacji

4.    Jakub Drogowski, uczeń III LO im. M. Konopnickiej – Wkroczenie Armii czerwonej do Włocławka (opiekunka p. Bożena Piętowska – nauczycielka z III LO)

5.    Katarzyna Czerwińska i Wiktoria Michalak – uczennice Technikum Wojskowego w Zespole Szkół Akademickich przy KSW – Kujawy i Ziemia Dobrzyńska – śladami wydarzeń II wojny światowej (opiekunka Monika Jeske – nauczycielka z ZSzA).

Autorzy referatów otrzymali nagrody rzeczowe od Kujawskiej Szkoły Wyższej. Konferencja była zwieńczeniem projektu Kujawskiej Szkoły Wyższej w ramach konkursu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka „Ocalić od zapomnienia”, który polegał na wygłoszeniu cyklu wykładów w różnych środowiskach na temat II wojny światowej oraz wydanie publikacji dotyczących zbrodni katyńskiej oraz wydarzeniom z lat 1939-1945 na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Obie te publikacje ukażą się drukiem jeszcze w grudniu 2019 r.

Druga Niedziela Zdrowia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 17 listopada 2019 r.

Dział Promocji KSW 22 Lis , 2019 0 Comments

„Dlaczego e-zdrowie” – w Niedzieli Zdrowia udział wzięli przedstawiciele podmiotów leczniczych, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, pracownicy działów statystyki medycznej, osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotów leczniczych, nauczyciele akademiccy, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane tematyką e-zdrowia.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – państwową jednostką podległą Ministrowi Zdrowia. Pani Olga Kozieł oraz Pan Paweł Treder – Eksperci CSIOZ przedstawili zagadnienia z zakresu e-recept, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Przekazanie informacji o wydarzeniu do środowiska medycznego możliwe było dzięki pomocy Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu w Portalu NFZ, będącym środowiskiem komunikacji, tj. w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji.

Podczas Drugiej Niedzieli Zdrowia – po wykładach, w części praktycznej – zaproszono osoby zainteresowane do Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjo Fit – udzielano w tym miejscu poradnictwa zdrowotnego, bezpłatnych konsultacji specjalistycznych, porad fizjoterapeutycznych, dietetycznych, pielęgniarskich, psychologicznych, wykonywano pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, analizy składu ciała, testy funkcjonalne.

Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie oraz udział w spotkaniu.

Wioletta Wojciechowska

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

 

ERASMUS+ na Malcie

Dział Promocji KSW 15 Lis , 2019 0 Comments

Zajęcia odbywały się w pięcioosobowych grupach o różnym poziomie zaawansowania. Dodatkowym atutem był międzynarodowy skład zespołów, co sprzyjało wymianie informacji o swoich krajach. Nowopoznane koleżanki i koledzy to : Węgrzy, Francuzi i Szwedzi.

W  czasie wolnym od zajęć organizatorzy (ETI MALTA) zadbali o atrakcje turystyczne. Odbyły się dwie wycieczki z przewodnikiem do obecnej i dawnej stolicy Malty – Valetty i Mdiny. Uczestnicy kursu spotkali się z bardzo serdecznym, życzliwym i pomocnym przyjęciem nauczycieli oraz obsługi administracyjnej szkoły językowej. Tego rodzaju wyjazdy pozwalają łączyć naukę języka, jego praktyczne wykorzystanie i okazję do poznania innych narodów i kultur.

Wykładowcy z Ukrainy gośćmi KSW we Włocławku

Dział Promocji KSW 28 Paź , 2019 0 Comments

Przedstawiciele Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego wzięli udział w specjalnym bloku zajęć szkoleniowych, które przeprowadzili dla nich wykładowcy KSW – Pani Anna Dzioba z Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, dr Iwona Głowacka-Mrotek oraz dr Maria Palińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zorganizowano sesję warsztatową w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wizytę we włocławskim Browarze B. Informacje o historii uczelni i miasta przekazał dr Władysław Kubiak – Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju.

Wizyta stanowi początek współpracy z tą właśnie ukraińską uczelnią, w planach są już kolejne tego typu przedsięwzięcia.

 

Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie – ogólnopolska konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 22 Paź , 2019 0 Comments

16 października br. w KSW we Włocławku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie”. Wśród referatów konferencji znalazły się m.in. te poruszające temat starości i umierania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, dziecka w personalizacji świata dorosłych oraz językowych i literackich obrazów dzieciństwa i starości. Znalazło się również wspomnienie o Pani Profesor Jadwidze Bińczyckiej. Podczas konferencji wręczono statuetki Honorowego Członka Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”.

W 2017 roku minęła 75. rocznica zagłady Żydów w getcie warszawskim, a pośród nich wybitnych polskich pedagogów: Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wraz z ich podopiecznymi. W 2018 roku minęła 140. rocznica urodzin Janusza Korczaka oraz 100. rocznica wydania jego utworu pt. „Dziecko w rodzinie”. Natomiast 2019 roku mija 30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Wszystkie te wydarzenia wpisują się w 100. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. To zobowiązuje do pamięci i naukowej analizy zarówno ich pedagogicznych poglądów (pedagogiki) jak i praktyki opiekuńczo – wychowawczej (pedagogii). Konferencja wpisuje się w ciąg konferencji organizowanych przez naszą Kujawską Szkołę Wyższą zarówno we Włocławku jak i w Toruniu od 2002 roku (2002 – Włocławek, 2003 – Toruń, 2008 – Włocławek, 2012 – Włocławek/Toruń, 2015 – Włocławek). Każda z nich skupiała się na szczególnym problemie. Obecną konferencją, jak sugeruje już sam tytuł, organizatorzy pragną zwrócić uwagę na rolę osób w wieku senioralnym w wychowaniu młodego pokolenia oraz zjawisko śmierci (odchodzenia) jako w dalszym ciągu pedagogiczne tabu (z nielicznymi wyjątkami).

Patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Włocławek.

Konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie” skierowana jest do środowisk związanych z edukacją, opieką i wychowaniem, seniorów i młodzieży.

POBIERZ Zaproszenie na konferencję

Dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dofinansowano przez Gminę Miasto Włocławek


Jubileuszowa XXV inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 21 Paź , 2019 0 Comments

W Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zebrali się zaproszeni Goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem chóru Cordiale Coro z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyrekcją dr. Jarosława Dąbrowskiego.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Potem głos zabrał Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Zasada i JE ks. bp Wiesław Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur do nowych studentów zwrócił się Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Grzegorz Stasiecki. Potem przyszedł czas na medale oraz wyróżnienia.

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 22 lipca 2019 roku, przyznał MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

· Panu dr. Władysławowi Kubiakowi

· Panu dr. Henrykowi Stępniowi, prof. KSW

· Panu dr Zdzisławowi Zasadzie

· Panu dr Adamowi Żwirbli, prof. KSW

 

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Zdrowia decyzją z dnia 4 czerwca 2019 roku, nadaje odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA Pani dr Beacie Małeckiej.

Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 15 maja 2019 roku, nadaje odznakę honorową ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ:

· Pani mgr Monice Jabłońskiej

· Pani mgr Katarzynie Gradzik

 

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wieloletnią współpracę z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, wspieranie szeregu jej inicjatyw naukowych, badawczych i wydawniczych popularyzujących region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz za nieocenioną pomoc na rzecz środowiska senioralnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu dr. Zdzisławowi Zasadzie Prezesowi Włocławskiego Towarzystw Naukowego za harmonijną, konstruktywną i owocną współpracę pomiędzy Włocławskim Towarzystwem Naukowym a Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, a także za szereg inicjatyw badawczych i wydawniczych popularyzujących kierunek inżynierski Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu prof. dr. hab. Jerzemu Garbaczowi w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w okresie pełnionej funkcji Rektora Uczelni w latach 2002–2005 oraz obecną aktywność w charakterze nauczyciela akademickiego na rzecz Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu dr. Adamowi Wróblowi, prof. KSW za ponad 20-letnią pracę w charakterze nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz niezliczoną ilość spotkań, dyktand, konferencji naukowych i popularnonaukowych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medal za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Panu Piotrowi Grudzińskiemu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku za wspieranie działań podejmowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Uczelni JM Rektor ustanowił szczególne wyróżnienie dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, maturzystów Anno Domini 2019. Jest nim ZŁOTY INDEKS KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU. Wyróżnienie to oznacza bezpłatne studia w naszej Uczelni. W gronie tym znaleźli się:

· Aleksandra Zielińska – studentka kierunku Dietetyka, absolwentka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

· Patrycja Paczkowska – studentka kierunku Bezpieczeństwo narodowe, absolwentka Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Dziesięciu Najlepszych Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2018/2019. Są to Absolwenci, którzy otrzymali średnią ocen ze studiów powyżej 4,70.W gronie laureatów tym znaleźli się:

· Magdalena Dudra – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Pedagogika studia pierwszego stopnia; promotor – dr Tomasz Borowiak

· Magdalena Gryszko – Wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Marek Zieliński

· Daria Krzeszewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Pedagogika studia drugiego stopnia; promotor – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. KSW

· Małgorzata Mila-Sznabel – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia; promotor – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski

· Wiesława Nowińska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia; promotor – dr Grażyna Chojnacka-Kowalewska

· Andrzej Ossowski – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Krzysztof Grabowski

· Joanna Stryczek – Filia Kujawskiej Szkoły Wyższej w Nowym Targu, Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia; promotor – dr inż. Dariusz Stachura – Michalski

· Alicja Waśniewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Ekonomia studia pierwszego stopnia; promotor – dr Henryk Stępień, prof. KSW

· Sylwia Wiśniewska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Administracja, studia pierwszego stopnia; promotor – dr Hanna Szczechowicz

· Tomasz Witczak – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Energetyka studia pierwszego stopnia; promotor – dr inż. Piotr Barmuta

Podziękowania w imieniu „Złotej Dziesiątki Absolwentów KSW” złożyła Pani Magdalena Dudra – Absolwentka kierunku Pedagogika.

Wyróżnienia „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2018/2019 z rąk Rektora otrzymali:

· Marta Górczyńska – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Robert Małkowski – kierunek Budownictwo, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Beata Podlewska – kierunek Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Małgorzata Safandowska– kierunek Pedagogika, studia drugiego stopnia, średnia 5,0

· Monika Szałajska– kierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Mateusz Supel – kierunek Bezpieczeństwo narodowe, Filia w Nowym Targu, studia pierwszego stopnia, średnia 5,0

· Katarzyna Gawrysiak – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia pierwszego stopnia, średnia 4,96

· Sylwia Piastowska – kierunek Administracja, studia pierwszego stopnia, średnia 4,91

· Michał Rydlichowski – kierunek Inżynieria mechaniczna, studia pierwszego stopnia, średnia 4,91

· Iwona Bachman – kierunek Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, średnia 4,89

· Emilia Paczkowska – kierunek Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie, średnia 4,65

Uroczystość uświetnił koncert duetu skrzypcowego „Queens of Violin”

 

Dzień później, w niedzielę 20 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z jubileuszową inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

 

Skip to content