Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów

DZIAŁANIA

Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2018/2019

1. O wyjazd mogą starać się studenci, którzy wyrazili pisemną wolę udziału
w wymianie poprzez pisemne zgłoszenie udziału w programie na formularzu aplikacyjnym i złożenie go u koordynatora programu ERASMUS+. Dodatkowa rekrutacja studentów jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach stosownej umowy lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

2. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), z którymi KSW we Włocławku podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów.

3. Nie mogą być kwalifikowani na studia w ramach Erasmusa (nawet bez stypendium) studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach tego programu i /lub przebywają na urlopie dziekańskim.

4. Studenci sami pokrywają koszty ubezpieczenia za okres pobytu za granicą.

5. Kwalifikowani są studenci posiadający obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

6.Warunkiem wyjazdu jest ukończenie I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

7.W okresie pobytu na uczelni zagranicznej indeks studenta przechowywany jest w dziekanacie macierzystej uczelni.

8. O grant mogą ubiegać się studenci, którzy w okresie dwóch ostatnich semestrów uzyskali średnią ocen ze studiów min. 3,7.

9. Przy kwalifikowaniu studentów na studia w ramach ERASMUS+ bierze się pod uwagę:
– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów,
– znajomość języka

10. O zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zagraniczny decyduje komisja kwalifikacyjna

11. Student może odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia umieszczenia informacji o wynikach rekrutacji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 14 dni, a stosowna decyzja przekazywana w formie pisemnej studentowi.

12. Informacje o prowadzonym naborze na wyjazdy dostępne są na bieżąco na stronie www.ksw.wloclawek..pl, u koordynatora programu ERASMUS+ oraz w trakcie spotkań informacyjnych dla studentów.

POBIERZ Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: