Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów w programie ERASMUS+

Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2022/2023

1. O wyjazd mogą starać się studenci, którzy wyrazili pisemną wolę udziału w wymianie poprzez pisemne zgłoszenie udziału w programie na formularzu aplikacyjnym i złożenie go u koordynatora programu ERASMUS+. Dodatkowa rekrutacja studentów jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach stosownej umowy lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.
2. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), z którymi KSW we Włocławku podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów.
3. Studenci sami pokrywają koszty ubezpieczenia za okres pobytu za granicą.
4.Kwalifikowani są studenci posiadający obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
5.Warunkiem wyjazdu jest ukończenie I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
6.W okresie pobytu na uczelni zagranicznej indeks studenta przechowywany jest w dziekanacie macierzystej uczelni.
7. O grant mogą ubiegać się studenci, którzy w okresie dwóch ostatnich semestrów uzyskali średnią ocen ze studiów min. 3,7.
8. Przy kwalifikowaniu studentów na studia w ramach ERASMUS+ bierze się pod uwagę:
– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów,
– znajomość języka
9. O zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zagraniczny decyduje komisja kwalifikacyjna
10. Student może odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia umieszczenia informacji o wynikach rekrutacji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Rektora. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 14 dni, a stosowna decyzja przekazywana w formie pisemnej studentowi.
11. Informacje o prowadzonym naborze na wyjazdy dostępne są na bieżąco na stronie www.ksw.wloclawek.pl, u koordynatora programu ERASMUS+ oraz w trakcie spotkań informacyjnych dla studentów.

Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów w ramach Programu ERASMUS+ KSW we Włocławku rok akademicki 2022/2023

1. KSW we Włocławku finansuje wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z „Zasadami alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych „Mobilność” Programu ERASMUS+” na dany rok akademicki.
2. KSW we Włocławku finansując wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ stosuje się do limitów wypłat stypendiów dla studentów, zamieszczanych w „Zasadach alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych „Mobilność” Programu ERASMUS+” na dany rok akademicki.
3. Podział stypendiów dokonywany jest wstępnie – w zależności od liczby zgłoszonych w danym roku do Programu ERASMUS+ studentów w wysokości środków przyznanych na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
4. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
5. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających w programie ERASMUS+ z opłaty czesnego podejmuje Rektor.
6. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
7. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej.
8. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium studentowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:
a) umowa pomiędzy uczelnią a studentem;
b) „Porozumienie o programie zajęć” (LA)/ „Porozumienie o programie praktyki” (TA);
c) „Wykaz zaliczeń” (TR)/ potwierdzenie zrealizowania programu zajęć;
d) dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (o ile dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu nie są określone w dokumencie wymienionym w pkt. c);
e) dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla studenta – wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce;
f) wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa.
9. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone studentowi stypendium musi być liczbą całkowitą.
10. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.
11. KSW we Włocławku może dofinansować wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500

Grupa 3 –  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: