Działalność projektowo-badawcza

Wydawnictwa Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Wydawnictwo KSW istnieje od 1997 r. Jego nakładem publikowane są serie wydawnicze, podręczniki dla studentów uczelni, materiały z konferencji i seminariów naukowych, autorskie prace monograficzne pracowników naukowych oraz prace zbiorowe.

Od 1997 r. do stycznia 2021 r. opublikowano 251 tytułów. Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.

Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem pełni Rada Wydawnicza KSW i rektor uczelni. Do zadań Rady Wydawniczej należy opiniowanie i zatwierdzanie rocznego planu wydawniczego: podejmowanie decyzji o jego przyjęciu, dokonywanie korekt planu, kierowanie prac do recenzji, podejmowanie decyzji o skierowaniu do druku. Rada Wydawnicza ustaliła zasady i procedurę przyjmowania i kwalifikowania prac do planu wydawniczego oraz działania związane z redakcją i opublikowaniem. Autorzy lub redaktorzy składają propozycje tytułów dziekanom poszczególnych wydziałów. Po akceptacji Rady Wydziału trafiają do sekretariatu Rady Wydawniczej, która następnie podczas posiedzenia podejmuje decyzję o przyjęciu tytułu do planu. Przewodniczącym Rady Wydawniczej KSW we Włocławku jest dr inż. Adam Rejmak.

Rada Wydawnicza KSW:

1. Dr inż. Adam Rejmak – przewodniczący
2. Dr Krzysztof Grabowski
3. Dr Włodzimierz Juśkiewicz
4. Dr Urszula Kempińska
5. Dr Marek Stefański
6. Dr Tadeusz Trocikowski, DMSc.
7. Dr Marek Zieliński

Oprócz pozycji zwartych uczelnia publikuje też własne serie wydawnicze: „Zeszyty Naukowe KSW” (48 tomów) i „Debiuty Naukowe KSW” (14 tomów). Nad zawartością poszczególnych tomów pracują redaktorzy naukowi i odrębne kolegia redakcyjne.

W „Zeszytach Naukowych KSW” publikowane są materiały opracowane przez nauczycieli akademickich uczelni, także innych uczelni i instytucji współpracujących z KSW. Materiały gromadzone są i publikowane w odrębnych tomach-seriach w ramach dyscyplin naukowych reprezentowanych przez poszczególne wydziały, tj. Nauki Humanistyczne i Społeczne (seria A), Nauki Ekonomiczne (seria B), Nauki Pedagogiczne (seria C), Nauki Administracyjno-Prawne (seria D), Ochrona Środowiska (seria E), Nauki o Zdrowiu (seria F), Nauki Techniczne (seria G), Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności (seria H), Nauki Społeczne (seria I).

Natomiast w „Debiutach Naukowych KSW” prezentowane są artykuły i materiały młodszych pracowników naukowych — asystentów, studentów i absolwentów uczelni.

Kolegium Redakcyjne „Debiutów Naukowych KSW”:

1. Dr Urszula Kempińska
2. Dr Beata Małecka
3. Dr Joanna Majczak

Zespół redakcyjny wydawnictwa stara się prezentować wysoki poziom edytorski książek. Zapewnia profesjonalne opracowanie redakcyjne każdej publikacji, opiekę edytorską i ścisłą współpracę z Autorem, indywidualny projekt graficzny wnętrza oraz kolorowej okładki, profesjonalny skład komputerowy i łamanie oraz wysokiej jakości druk.

Dystrybucja i sprzedaż odbywa się w Bibliotece Głównej KSW, w Dziale Dydaktyki, w Dziale Promocji, poprzez hurtownie księgarskie, indywidualne kontakty z księgarniami, stronę internetową uczelni oraz na stronach: e-Publikacje Nauki Polskiej (epnp), Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw „Azymut”. Realizowane są także zamówienia indywidualne składane mailem, telefonicznie, faksem.

Uczelnia od 1997 r. wydaje własne czasopismo-gazetę pt. „Vladislavia. Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”. Do 2014 r. ukazały się 34 numery. Na jej łamach prezentowane były i są krótkie rozprawy, materiały popularnonaukowe, relacje z konferencji naukowych bądź z wydarzeń z życia wydziałów przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na podstawie zawartej umowy o współpracy z „Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw — AZYMUT” z siedzibą w Warszawie zamieściło do sprzedaży 45 tytułów publikacji uczelni w wersji elektronicznej. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji publikacji w formie cyfrowej w sieci Internet lub innych sieciach teleinformatycznych.

OSDW „Azymut” współpracuje z około 200 e-księgarniami, przez co ma największą sieć dystrybucji w Polsce. Wśród nich największe księgarnie internetowe, m.in. www.weltbild.pl www.gandalf.com.pl. Publikacje zamieszczane są przez wydawcę na stronie www.azymut.pl, z której następuje przekierowanie na stronę www.zinamon.pl. Oferta plików do wypożyczeń w ramach serwisu www.ibuk.pl (Wydawnictwo Naukowe PWN).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: