Studia podyplomowe – Ostatnie miejsca w naborze śródrocznym do 30 marca 2017 r.

7 marca 2017

Centrum Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 proponuje Państwu następujące kierunki kształcenia:


Wydział Nauk Pedagogicznych: studia podyplomowe dla nauczycieli i środowiska oświaty:

Choreoterapia

2 semestry

Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w terapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Słuchacz potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami terapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, a także z osobami starszymi,
dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.

Celem studiów jest również zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym. Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów, nauczycieli różnych typów szkół, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Możliwości pracy po studiach:

Warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczno-lecznicze, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, świetlice socjoterapeutyczne.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 1.900 zł
Opłata za wydanie indeksu – 16 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki

2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Słuchacz pogłębi posiadaną wiedzę matematyczną i informatyczną. Pozna możliwość stosowania matematyki. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki.

Adresaci studiów:

Studia przygotowane są dla nauczycieli gotowych do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej oraz rozszerzenia dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Doradztwo zawodowe

2 semestry

Studia podyplomowe zaprojektowano celem wyposażenia słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu orientacji, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Absolwenci uzyskają przygotowanie do działalności doradczej dla osób poszukujących pracy czy tych, którzy chcą efektywnie zaplanować i realizować określoną ścieżkę rozwoju zawodowego na każdym — także bardziej zawansowanym — etapie kariery zawodowej, z uwzględnieniem sytuacji życiowej czy sytuacji na rynku pracy.

Słuchacze nabywają umiejętności w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, uczą się diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy, nabywają sprawności dotyczące stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej.

Absolwenci powyższych studiów podyplomowych zdobędą przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze doradcy zawodowego, w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z obszaru poradnictwa edukacyjnego i preorientacji zawodowej celem projektowania i wspierania ścieżki edukacyjno-zawodowej adekwatnie do możliwości systemu edukacyjnego, indywidualnych predyspozycji uczniów, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych placówkach oświatowych oraz do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy; oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, psychologów, pedagogów, nauczycieli,
wychowawców, innych pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, inne placówki oświatowe; urzędy pracy, biura karier, agencje trudniące się zatrudnieniem, agencje pośrednictwa pracy.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem

2 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego kreowania wizerunku własnego oraz prowadzonej lub reprezentowanej firmy, przedsiębiorstwa, instytucji.

Niewątpliwie we współczesnej wymagającej rzeczywistości społecznej, przy silnej konkurencji rynkowej stworzenie marki firmy i jej percepcja przez potencjalnych klientów ma znaczenie pierwszoplanowe. Umożliwia zdobycie ich zaufania i przywiązania, z drugiej zaś strony ułatwia identyfikację pracowników z celami, obszarami działania czy strategiami rozwoju firmy czy przedsiębiorstwa. Niezwykle istotnym obszarem jest w tym kontekście swobodne poruszanie się w mediach i skuteczna komunikacja z ich przedstawicielami. Oprócz pozytywnego wizerunku firmy, warto zadbać o własny wizerunek sprawnego, kreatywnego, skutecznego, komunikatywnego menedżera. Zatem, oferta studiów obejmuje także ćwiczenia ukierunkowane na praktyczne rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, z wykorzystaniem podbudowy psychologicznej, jak również kreowanie wizerunku od strony zewnętrznej, stylistycznej.

Adresaci studiów:

Przedsiębiorcy, menedżerowie, specjaliści działów PR i marketingowych w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach.

Możliwości pracy po studiach:

Agencje i działy PR w firmach, działy marketingu, agencje reklamowe, prowadzenie szkoleń, rozwój własnej firmy czy przedsiębiorstwa.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3200,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Neurologopedia

3 semestry

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (takich, jak dyzartria, jąkanie). Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda o specjalności neurologopedia w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej typu neurologicznego.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do logopedów tzn. osób, które ukończyły pięcioletnie studia logopedyczne bądź czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówki specjalne (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), praktyka prywatna.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Zarządzanie oświatą

2 semestry

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą ukierunkowane są na przygotowanie słuchaczy do sprawowania funkcji kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Odpowiadają oczekiwaniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie efektywnego i twórczego zarządzania placówkami związanymi z oświatą. Poznają podstawy prawne określające zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, zakres czynności podejmowanych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze, a także niezbędną dokumentację prowadzoną przez osobę pełniącą nadzór. Nabywają wiedzę z zakresu sposobów
kontroli i badania wyników dydaktycznych. Rozwijają umiejętności i kompetencje z zakresu oceniania w kontekście czynności wynikających ze sprawowania nadzoru, w tym dokonywania oceny pracy nauczyciela czy podwładnego. Analizują i wypracowują sposoby skutecznego motywowania pracowników, poznają aspekty budżetowe funkcjonowania instytucji. Podejmowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu wyposażenie absolwentów w takie kwalifikacje, które będą wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy kierowanych przez nich placówek.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i w różnego typu placówkach oświatowych oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Możliwości pracy po studiach:

Stanowiska kierownicze w szkołach i w innych placówkach oświatowych oraz organach nadzorujących działalność oświatową.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3 semestry

Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwenci zyskują przygotowanie teoretyczne i pragmatyczne do diagnozowania potrzeb i organizowania procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz dydaktycznego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zyskają przygotowanie z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, rozwijają umiejętności w zakresie tworzenia warunków do swobodnej ekspresji twórczej dziecka w zakresie doświadczeń językowych, muzycznych, plastycznych itp. oraz nabywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach I–III szkoły podstawowej w różnych obszarach edukacji m.in. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, informatycznej, wyrównawczej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów pedagogicznych, nauczycielskich, absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub zawodowych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości pracy po studiach:

Przedszkola, placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autystycznym spektrum zaburzeń w placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia (przedszkola integracyjne i specjalne, specjalistyczne ośrodki diagnozy, klasy integracyjne i specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób z autyzmem). Słuchacz będzie miał możliwość rozwoju kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego dziecka z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami z autyzmem.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów.

Możliwości pracy po studiach:

Przedszkola integracyjne i specjalne, specjalistyczne ośrodki diagnozy, klasy integracyjne i specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną osób z autyzmem.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry

Ukończenie studiów podyplomowych wyposaża słuchaczy w kwalifikacje pedagogiczne. Nabywają oni wiedzę lub też doskonalą umiejętności potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela. Zdobywają wiadomości zarówno niezbędne do zarządzania zasobami
ludzkimi, jak również użyteczne w życiu codziennym, tj. komunikacja interpersonalna, praca z grupą, projektowanie działań edukacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Możliwości pracy po studiach:

Placówki oświatowe i edukacyjne.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł
Organizator:
Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00
Wczesne nauczanie języka angielskiego
3 semestry
Absolwenci studiów podyplomowych „Wczesne nauczanie języka angielskiego” posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego będą mogli podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych. Osoby, które nie posiadają świadectwa znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym zgodnie z rozporządzeniem będą mogły przystąpić do zdania egzaminu ze znajomości języka angielskiego.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodnie z wyżej przytoczonym rozporządzeniem są skierowane do osób, które ukończyły kierunek studiów Pedagogika ze specjalnością w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub pedagogiki wczesnoszkolnej oraz do osób, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, które jednocześnie znają język angielski w stopniu komunikatywnym.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły podstawowe, przedszkola.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł
Organizator:
Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 660 714 479
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi
2 semestry – 220 godzin
Celem studium jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji rynków. Cel ten realizowany jest przez: przekazywanie nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, kształtowanie umiejętności diagnozowania i projektowania oraz stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie umiejętności kierowniczych, inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Adresaci studiów:

Studia skierowane jest do pracowników administracji samorządowej i państwowej, menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz do wszystkich osób zamierzających poszerzyć posiadane kwalifikacje.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci studiów będą osobami przygotowanymi do realizacji wszelkich zadań związanych z pracą w działaniach personalnych instytucji gospodarczych, administracyjnych i samorządowych jak również do pracy z ludźmi na dowolnym stanowisku menadżerskim na szczeblu strategicznym i operacyjnym.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł
Organizator:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 5
tel. 660 718 341
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00
Wydział Nauk Technicznych: studia podyplomowe dla sfery inżynieryjnej i gospodarczej

Logistyka NOWOŚĆ!
2 semestry – 220 godzin
3 semestry – 350 godzin

Studia podyplomowe skierowane są dla: osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji w kierunku logistyki, a także tych, którzy zamierzają uczyć logistyki w szkołach średnich, osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym, kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy, pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki.

Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych Logistyka zdobywa i udoskonali wiedzę w zakresie logistyki. Program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców — kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów nawiązuje do najlepszych wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych. Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria). Dla przyszłych nauczycieli logistyki studia trwają trzy semestry — 350 godzin.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek logistycznych oraz specjalistów ds. logistyki, którzy zarządzają zaopatrzeniem, produkcją i przepływem materiałów, magazynem, transportem i dystrybucją.

Możliwość pracy po studiach:

Absolwenci mogą pracować w firmach spedycyjnych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, a także w działach zaopatrzenia i planowania zapasów.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów (2 sem.) — 2900,00 zł; (3 sem.) — 3500,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł Organizator: Wydział Nauk Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 6
tel. 734 413 417
e-mail: wnt@ksw.wloclawek.pl Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00
Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej
Rytmika i taniec w edukacji
2 semestry – 220 godzin

Studia Podyplomowe „Rytmika i taniec w edukacji ” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem studiów z zakresu Rytmiki i tańca w edukacji jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciele otrzymują świadectwo studiów, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach i ośrodkach kultury (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)

W trakcie 2 semestralnych studiów słuchacze zdobędą pożądane postawy oraz zasób wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej oraz placówkach i ośrodkach kultury Program obejmuje 220 godzin zajęć w postaci: wykładów, zajęć praktycznych, hospitacji lekcji oraz 60 godzin praktyki. Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów sobotnioniedzielnych.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz pracowników domów i ośrodków kultury, instruktorów rekreacji ruchowej i fitness.

Możliwości pracy po studiach:

Po ukończeniu studiów podyplomowych nauczyciele otrzymują świadectwo studiów, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych, placówkach i ośrodkach kultury.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł
Organizator:
Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
pok. nr 15
tel. 660 714 048
e-mail: wnoz@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
wtorek – godz. 10.00 – 15.00
środa – godz. 10.00 – 15.00
czwartek – godz. 10.00 – 15.00
piątek – godz. 10.00 – 15.00
sobota zjazdowa – godz. 08.00 – 14.00

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: