Plan zebrania z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Nauk Pedagogicznych w dniu 19 listopada 2016 roku

22 maja 2017

Powitanie


I. Informacje Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW, dr Beaty Płaczkiewicz
II. Przedstawienie planu pracy na rok bieżący w zakresie działań Instytutu Pedagogiki przez dyrektora Instytutu, dr Renatę Brzezińską

A. W zakresie zadań naukowo-badawczych

1. Analiza aktywności naukowo-badawczej i metodycznej nauczycieli w kontekście jakości i efektywności kształcenia oraz rozwoju, zarówno nauczycieli etatowych jak i pracujących na podstawie umowy o dzieło
(na podstawie sprawozdań z pracy nauczycieli, hospitacji i rozmów.
Nauczyciele etatowi mają obowiązek dostarczenia sprawozdania z pracy naukowo-badawczej na zakończenie roku akademickiego w wersji papierowej i elektronicznej)

2. Organizacja środowiskowych spotkań naukowych ze studentami w zakresie problematyki pracy studyjnej i własnej, rzetelności i jakości ocen studentów w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym
(odpowiedzialność wszystkich nauczycieli, którzy powinni prowadzić konsultacji w ramach wyznaczonych dyżurów i swoich zajęć)

3. Pomoc w rozwoju naukowym nauczycieli z KSW – prowadzenie seminariów doktorskich i pomoc w kontaktach habilitacyjnych – prof. nadz.KSW dr hab. Stanisław Kunikowski

4. Stałe i systematyczne dostarczanie nauczycielom informacji o możliwie wszystkich krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych w zakresie specjalności przez nich reprezentowanych. Dostarczanie innych ważnych informacji ze świata pedagogiki ( np. Biuletyny KNP, zmiany w szkolnictwie wyższym, lektury)
Informacje o konferencjach i innych ważnych wydarzeniach, są na bieżąco zamieszczane w pokoju wykładowców.

5. Czuwanie nad działalnością publikacyjną- współpraca z radą naukową wydawnictwa KSW. Przygotowanie publikacji z materiałów poseminaryjnych pt. Moja senioralna codzienność w Zeszytach Naukowych wraz z wkładką metodyczną z opracowaniami seniorów WUS
Organizacja seminarium naukowego pt. Moja senioralna codzienność z udziałem słuchaczy WUS w maju 2017. Prośba do zebranych o włączenie się w organizację.

B. W zakresie zadań weryfikacyjno- kontrolnych

1.Analiza dokumentacji przedmiotowej nauczycieli:
-weryfikacja sylabusów
– weryfikacja sprawozdań z osiągniętych przez studentów efektów kształcenia wypełnianych na podstawie realizacji sylabusów przedmiotowych
Sylabusy winny być dostarczone przez nauczycieli do dziekanatu WNP co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć w każdym nowym semestrze.
Sprawozdania powinny być dostarczone do połowy lipca 2017, a w przypadku sesji poprawkowych do końca września 2017
Proszę o poprawę obecnych sylabusów.

2. Ocena efektów kształcenia w obszarze podstawowych deskryptorów- semestralna analiza dokumentacji zaliczeniowej: protokołów ocen i zaliczeń przedmiotowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób oceniania (Po każdym semestrze)

3. Ocena efektów kształcenia w zakresie stopni uzyskanych za napisanie oraz za obronę prac licencjackich i magisterskich za rok 2015/16
Analiza merytoryczna i metodologiczna wybiórczych prac licencjackich i magisterskich napisanych i obronionych w roku 2015/16.

4. Analiza wyników uzyskanych po ewaluacji jakości kształcenia oraz ewaluacji pracy wszystkich nauczycieli WNP – Po każdym semestrze.
Osoby odpowiedzialne za ewaluacje: dr U. Kempińska, dr T. Borowiak

5. Do 30 listopada proszę promotorów o złożenie w Dziekanacie tematyki prac licencjackich i magisterskich, które podlegają zaopiniowaniu przez Radę Wydziału

6. Hospitacja zajęć dydaktycznych nauczycieli w kontekście standardów kształcenia zawartych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych oraz poziomu merytorycznego, metodycznego i metodologicznego.

7. Organizacja posiedzeń Rady Instytutu oraz narad pracowniczych

III. Działalność zewnętrzna Instytutu w zakresie nawiązywania współpracy z innymi jednostkami, rozwoju Instytutu oraz promocji uczelni

Utrzymywanie i poszerzanie kontaktów z uczelniami w kraju z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz będących liderami w zakresie odpowiednich specjalności studyjnych

Kontynuowanie współpracy zagranicznej, szczególnie w ramach programu Erasmus, z Uniwersytetem w Czerkasach i Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Nawiązywanie kontaktów i szerszej współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami. Prośba o włączanie się w promocję uczelni.
Informacja o konkursie MNiS p.t. Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prośba o włączenie się do prowadzenia zajęć projektowych.

Podziękowanie wykładowcom za udział w zebraniu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: