Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademickim 2011/2012

Dział Promocji KSW 04 maj , 2015 0 Comments

Powołane do życia 20.04.2010r. uchwałą Senatu nr 9/2010 WSHE we Włocławku Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jest jedną z nielicznych jednostek funkcjonujących w wyższych uczelniach w Polsce. W drugim roku swojej działalności, obok przygotowywania oferty warsztatów i szkoleń skierowanych do różnych odbiorców, czynnie włączało się w realizację przedsięwzięć edukacyjnych Uczelni o zasięgu miejskim i regionalnym.

W tym zakresie Centrum współpracowało z kadrą naukową Wydziału Nauk Pedagogicznych, Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, specjalistami, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz edukacji i kultury. Już w pierwszych dniach września ACPPP czynnie włączyło się w promocję Uczelni podczas I Targów Książek Używanych współorganizowanych przez WSHE. W czasie ich trwania, w ramach oferowanego uczniom i ich rodzicom „Pogotowia Pedagogicznego”, dyżur z ramienia Centrum pełnił specjalista pedagog – logopeda.

W roku akademickim 2011/2012 przygotowano bogatą ofertę warsztatów i szkoleń dla szerokiej grupy odbiorców: studentów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, a także uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych oraz zainteresowanych rodziców. Tematyka warsztatów i spotkań dotyczyła budowania i doskonalenia kompetencji pedagogicznych, efektywności komunikowania się z innymi (kompetencji kluczowej w pracy nauczyciela), sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, ale także pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczniem zdolnym, technik rozwijania kreatywności, zastosowania zabawy w pracy z dziećmi oraz technik artystycznych w pacy nauczyciela przedszkola, nauczycieli różnych specjalności, wychowawców i nauczycieli świetlicy.

Oferta Centrum została poszerzona również o najmłodszych odbiorców. Studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną, pod kierunkiem i opieką wykładowców akademickich, realizowały zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Korzyści płynące z przedsięwzięć okazały się być obopólne. Studentki miały doskonałą okazję zmierzyć się z przygotowaniem scenariuszy zajęć i ich realizacją w praktyce pedagogicznej, dzieci przyjęły zajęcia z zadowoleniem i chętnie brały udział w przygotowanych ćwiczeniach. Informacja zwrotna potwierdziła predyspozycje studentek do pracy z najmłodszymi dziećmi – panie sprawdziły się w roli przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia odbywały się w SP 12, Przedszkolu Niepublicznym „Skakanka” oraz podczas „Europejskich Słonecznych Dni” organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną wraz z Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

W Wielkim Tygodniu alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz zainteresowani mieszkańcy miasta mogli obejrzeć ekspozycję krzyży wykonanych pod opieką mgr M. Reddigka przez studentki II roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną. Krucyfiksy z chleba, drutu, drewna i gazet wystawione w hollu Seminarium dzięki uprzejmości Rektora ks. prof. Jacka Szymańskiego, skłaniały do refleksji i rozważań nad życiem człowieka i miejscem, jakie zajmuje w nim wiara.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane w kwietniu 2012 r. spotkanie Kynoterapia – metoda wspierająca i wzmacniająca wielopłaszczyznowy rozwój człowieka, podczas którego zaprezentowano istotę pracy terapeuty i opiekuna psa terapeutycznego. Niezwykle ciekawym doświadczeniem dla uczestników spotkania był kontakt z psem terapeutycznym oraz pokaz jego umiejętności i wyszkolenia. Przedsięwzięciem równie ważnym i przydatnym tak dla społeczności studenckiej, jak i innych zainteresowanych osób okazały się warsztaty z zakresu samoobrony Jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia?, zorganizowane we współpracy z Biurem Osób Niepełnosprawnych WSHE.

ACPPP w ciągu roku akademickiego 2011/2012 czynnie włączało się także w organizację przedsięwzięć Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej o charakterze naukowym, społecznym i edukacyjnym:

w ramach obchodów I włocławskiej kampanii przeciw przemocy „Biała wstążka” (zorganizowanych w ramach światowych dni przeciw przemocy mężczyzn wobec kobiet w dniach 25 listopada – 10 grudnia) przygotowano propozycje dziewięciu przedsięwzięć, w tym warsztatów
z psychologiem – terapeutą TSR „Trzy kolory przemocy”, warsztatów
z socjologiem z zakresu komunikowania się, nauki asertywności, pokazu sztuk obronnych Krav Maga oraz wieńczącego akcję happeningu z udziałem studentów różnych kierunków i specjalności.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe we Włocławku spotkała się oferta przygotowana przez ACPPP w ramach akcji „Zimowe wakacje z WSHE”. Prowadzone przez wykładowców WNP oraz studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej ćwiczenia plastyczne z zastosowaniem różnych technik artystycznych i warsztaty rozwijające kreatywność sprawiły uczestnikom wiele radości, pozwoliły na twórcze spędzenie czasu wolnego i wyposażyły w nowe umiejętności.
realizując projekt II Edukacja i Nauka w Sieci, jako efekt współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz włocławskimi placówkami oświatowymi, przedstawiono prezentacje uczniowskie i zrealizowano zajęcia warsztatowe dla młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.
w ramach III Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości odbywającego się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 ACPPP wraz z Wydziałem Nauk Pedagogicznych przygotowało ofertę dla studentów, nauczycieli i zainteresowanych włocławian. Największym zainteresowaniem cieszyła się nauka technik zdobienia – Scrapbooking oraz warsztaty z psychologiem – terapeutą Jak się nie dać nabić w butelkę?.
Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, jako jednostki uczelnianej, nie zabrakło także podczas konferencji naukowych dotyczących zagadnień pedagogiki, edukacji i kultury. Przedstawiciele Centrum wzięli udział m. in.:

w Konferencji zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora WSHE we Włocławku, Dziecko zasługuje na życie bez przemocy, 22 września 2011 r.,
w Konferencji Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Galerii Sztuki Współczesnej, Zbieram, gdzie nie rozsypałem, prezentującej prace konserwatorskie przeprowadzone w katedrze włocławskiej, 4.11.2011 r.,
w Konferencji organizowanej przez Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, Rzeczywistość edukacyjna a problemy dziecka we współczesnym świecie, 21 marca 2012 r.,
w Konferencji Biura Rzecznika Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Dziecko skrzywdzone – prawne i psychologiczne aspekty pomocy, 10 maja 2012 r.
W roku akademickim 2011/2012 ramach ACPPP systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury specjalistów: psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego oraz pedagoga zdolności i twórczości. Z indywidualnych konsultacji mogli korzystać studenci WSHE oraz osoby zainteresowane uzyskaniem fachowej porady. W planach ACPPP WSHE na kolejny rok akademicki jest kontynuacja dyżurów specjalistów rożnych dziedzin, tworzenie oferty warsztatowej wpisującej się w potrzeby studentów naszej Uczelni oraz zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i rodziców, kontynuacja współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, instytucjami działającym na rzecz edukacji i kultury, a także ze Szkołami Akademickimi WSHE.

Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej serdecznie dziękuje za życzliwość i współpracę Panu Dziekanowi WNP dr. I. Pyrzykowi oraz wszystkim osobom, które włączyły się w działania jednostki – bez Państwa zaangażowania i inspiracji nie udałoby się zrealizować tak wielu przedsięwzięć dla społeczności akademickiej WSHE oraz mieszkańców Włocławka.

Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademicki 2010/2011

Dział Promocji KSW 04 maj , 2015 0 Comments

W obszarach działań jednostki znajdują się: diagnostyka, poradnictwo, wsparcie społeczne, różne formy terapii, profilaktyka i psychoedukacja. Centrum ma na celu także tworzenie zaplecza dydaktyczno – badawczego dla studentów, absolwentów WSHE i pracowników naukowych. Centrum udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej studentom i ich rodzinom, pomocy w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wsparcia dla studentów i absolwentów wyższych uczelni w zakresie przedsięwzięć związanych z pomocą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Centrum organizuje różnorodne formy szkoleń dla nauczycieli, pedagogów oraz rodziców, wspomagając i rozwijając ich umiejętności pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne oraz poszerzając i pogłębiając wiedzę merytoryczną.

W roku akademickim 2010/2011 przygotowano bogatą ofertę szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców. Uczestniczyło w nich blisko 200 osób. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dotyczące rozwijania wyobraźni dzieci i młodzieży, zastosowania zabawy w pracy z dzieckiem, bajkoterapii i muzykoterapii. Warsztaty z zakresu budowania własnej motywacji, rozwijania kreatywności, radzenia sobie ze stresem oraz rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej.

ACPPP czynnie włączało się w organizację kluczowych przedsięwzięć Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej. W projekcie „Nauka i edukacja w sieci” we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz włocławskimi instytucjami przygotowano szereg propozycji obejmujących podstawowe zasady unikania zagrożeń w sieci, postępowania w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy oraz zachowania bezpieczeństwa w Internecie. W II Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości Centrum przygotowało warsztaty o tematyce radzenia sobie ze stresem, efektywności komunikowania się z innymi czy diagnozowaniu kłopotów wychowawczych metodą dr. House´a. Dużym zainteresowaniem studentów oraz młodzieży szkolnej cieszył się warsztat o intrygującym i nieco przewrotnym tytule „Jak wychować rodziców bez porażek?”.

ACPPP angażowało się czynnie w promocję Uczelni we Włocławku i w regionie. Na zaproszenie Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz ACPPP Uczelnia gościła grupę pedagogów – terapeutów z Bułgarii. Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń, pozwoliło poznać specyfikę pracy bułgarskich pedagogiów, surdopedagogów i terapeutów stwarzając możliwość porównań i wyciągania wniosków do dalszej pracy. W ramach funkcjonowania ACPPP systematycznie odbywały się cotygodniowe dyżury specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego. Z porad oraz indywidualnych konsultacji specjalistów mieli możliwość skorzystać nie tylko studenci, ale także zainteresowani mieszkańcy Włocławka.

Pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim współpracownikom oraz osobom czynnie angażującym się w pracę Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE w roku akademickim 2010/2011 serdecznie zapraszając do podejmowania kolejnych wspólnych działań. Centrum otwarte jest na nowe pomysły i projekty działań – czekamy na oferty pracowników naukowych i współpracowników Uczelni, na inicjatywy studentów wszystkich wydziałów WSHE we Włocławku.

Koordynator Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE dr Joanna Borowiak.

Posiedzenie Senatu – 23 kwietnia 2015 r.

Dział Promocji KSW 30 kw. , 2015 0 Comments

Nowy Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 października 2015 r. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zatwierdzono także Zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Uczelni w roku akademickim 2016/2017, które do końca maja br. będą wysłane do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z faktem, iż Uczelnia uzyskała w październiku ubiegłego roku uprawnienia do prowadzenia kierunku „energetyka” oraz przejęła uprawnienia do prowadzenia kierunków dotychczas oferowanych przez Wyższą Szkołę Techniczną we Włocławku, konieczne było zatwierdzenie zasad przyjęć na te kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 jako uzupełnienie do Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE. Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o utworzenie dwóch Instytutów Naukowych: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Instytutu Logistyki i Techniki na Wydziale Nauk Technicznych.
Podjęto także Uchwałę o zmianie kierunku studiów „Inżynieria Techniczno-Informatyczna” na „Inżynieria Mechaniczna” od roku akademickiego 2015/2016.
Podczas posiedzenia Senatu została zaprezentowana przez prof. zw. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego najnowsza publikacja Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku pt.: „Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i losach profesjonalnych” przygotowania wspólnie przez Pana Profesora i asystenta Wydziału Nauk Pedagogicznych mgr Adama Gawrońskiego. Publikacja przedstawia wyniki badań prowadzonych przez ostatnie dwa lata, także przez studentów kierunku pedagogika w ramach prac magisterskich, które koncentrują się na zbadaniu losów absolwentów w kontekście nabytych przez nich kwalifikacji pedagogicznych.

Senat podjął następujące uchwały:
1.    Uchwała Nr 17/15  Senatu WSHE w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
2.    Uchwała Nr 18/15 Senatu WSHE w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
3.    Uchwała Nr 19/15 Senatu WSHE w sprawie utworzenia Instytutu Naukowego na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych WSHE we Włocławku
4.    Uchwała Nr 20/15 Senatu WSHE w sprawie utworzenia Instytutu Naukowego na Wydziale Nauk Technicznych WSHE we Włocławku
5.    Uchwała Nr 21/15 Senatu WSHE w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów „Inżynieria Techniczno-Informatyczna” na „Inżynieria Mechaniczna”
6.    Uchwała Nr 22/15 Senatu WSHE – uzupełnienie Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

Uwaga stypendyści

Dział Promocji KSW 30 kw. , 2015 0 Comments

pokój nr 19, Collegium Maius, parter, dniach od 06 maja 2015 r.(środa) do 23 maja 2015 r. (sobota). Wypłaty stypendiów za miesiąc marzec i kwiecień 2015 r., czyli z semestru letniego roku akademickiego 2014/2015, zostaną przekazane na konta studentów po 28 kwietnia 2015 r.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów za maj i czerwiec 2015 r. odbędzie się w pierwszej połowie czerwca, po otrzymaniu transzy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dział Dydaktyki

Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda Włocławskiego

Dział Promocji KSW 28 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Po uprzednim sprawdzeniu prac, wyłoniono 9 uczniów, którzy popełnili najmniej błędów. Zgodnie z zapisami regulaminu przyznano 3 nagrody: I, II i III miejsce. Podjęta została decyzja o przyznaniu 6 wyróżnień.

W dniu 30 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Dyktanda Włocławskiego czyli rozdanie nagród i wyróżnień uczniom, którzy popełnili najmniej błędów. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych dr Barbara Moraczewska, Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prorektor dr Władysław Kubiak oraz dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE – Kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury WSHE.

Laureaci Dyktanda Włocławskiego 2015.

  • I Miejsce – Mateusz Szymczak,  uczeń Gimnazjum Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim (7 błędów). Nauczyciel: Zdzisława Lewandowska
  • II Miejsce – Lidia Sobczak, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach  (9 błędów). Nauczyciele: Ewa Staniszewska
  • III Miejsce – Zuzanna Fol, uczennica III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku (11 błędów). Nauczyciel: dr Miłosz Kłobukowski

Wyróżnienia

  • Justyna Aftańska, uczennica Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół nr 9 im. Polskich Noblistów we Włocławku (18 błędów). Nauczyciel: Marzanna Bober.
  • Justyna Pałczyńska, uczennica III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku (19 błędów). Nauczyciel: dr Miłosz Kłobukowski
  • Alicja Chenc, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach  (21 błędów). Nauczyciele: Aneta Ratajczak
  • Bartosz Grauman, uczeń Gimnazjum Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim (23 błędy). Nauczyciel: Grażyna Wojciechowska
  • Beata Kwiatkowska, uczennica Publicznego Gimnazjum im. H.Sienkiewicza w Wielgiem (26 błędów). Nauczyciel: Marzena Ośmiałowska.
  • Anna Szajgicka, uczennica LO im. R.Traugutta w Lipnie (26 błędów). Nauczyciel: Anna Rutkowska.

WSHE w składzie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

24 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Wśród członków wskazanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, jako reprezentant jedynej uczelni niepublicznej w regionie, znalazł się również Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski. Jego zastępcą został prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski.

Więcej o kompetencjach Komitetu na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Andy – najdłuższy na świecie łańcuch górski

Dział Promocji KSW 24 kw. , 2015 0 Comments

Najwyższy szczyt to Aconcagua, mierzy 6962 m n. p. m.. Wiele z tych wysokich szczytów to stożki wulkaniczne. Andy ciągną się wzdłuż linii granicznej pomiędzy dwiema płytami tektonicznymi. Przez to trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów wielokroć wyrządzały olbrzymie straty. W Andach nie spotyka się matek wożących dzieci w wózkach. Dzieci noszone są na plecach w kocach plecionych z wełny lamy lub alpaki. Ciekawostką jest również to, że Indianom spodobało się nakrycie głowy jakim są kapelusze. Tradycję noszenia kapeluszy przynieśli angielscy inżynierowie i na stałe już zadomowiło się noszenie tego nakrycia głowy. Ludzie w wioskach żyją w ubogich , krytych strzechą chatach zbudowanych ze ścian z wysuszonej na słońcu gliny. Prawie w każdej wiosce jest kościół katolicki, ale msze odprawiane są raz na rok albo rzadziej. Mimo, że dociera tam sporo misjonarzy z Europy, to ze względu na utrudnienia komunikacyjne, księża nie są w stanie dotrzeć do wszystkich osad. Kolega Paweł Śliwiński, dzięki slajdom oraz różnym przywiezionym pamiątkom ,ale przede wszystkim interesującemu przekazowi, przybliżył nam obraz niezwykłych gór jakimi są Andy.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy

Jadwiga Grudzińska Bardzo dziękujemy.

Ogólnopolski sukces klas mundurowych Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku!

22 kw. , 2015 0 Comments

[fblike]

Głównym przesłaniem Turnieju jest zarówno szeroko rozumiana promocja służb mundurowych, jak i integracja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu mundurowym. Kulminację kilkudniowego współzawodnictwa stanowi wyłonienie najlepszej szkoły przygotowującej kandydatów do służby w Wojsku, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 124 uczestników z 12 województw, tj.: małopolskiego, śląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubelskiego.

W malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej uczestnicy rywalizowali ze sobą w 11 konkurencjach, tj.: test wiedzy, marszobieg na orientację, leśny tor przeszkód, o jeden most za daleko, pomoc przedmedyczna, Normandia 1944, odbicie zakładnika, rozwinięcie gaśnicze, Road to stars, bieg rzeźnika i strzelanie. Każda konkurencja była nagradzana. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, tj.: plecaki , nawigacje, zegarki, polary, szkolenia dla klas mundurowych, szkolenia specjalistyczne i wiele innych.

Również dla opiekunów młodzieży ufundowaliśmy bonifikatę na studia podyplomowe w ramach Małopolskiego Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń z siedzibą w Krakowie, Nowym Targu i Chrzanowie Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku. Nagrody wręczył JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Pani Dyrektor Centrum Anetta Supel.

Konkurencje te trwały trzy dni i dwie noce, co pozwoliło wyłonić najlepszą klasę mundurową w Polsce.
Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie Adrian Niewiadomski i Michał Mistela z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Zwycięzcy otrzymali darmowe studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz zaszczytny tytuł najlepszej klasy mundurowej w Polsce.

Drugie miejsce przypadło Jakubowi Szczepańskiemu i Patrykowi Wesołowskiemu z Zespołu Szkól Akademickich we Włocławku. Zwycięzcy otrzymali 3 bezpłatne semestry na studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Trzecie miejsce zajęli Michał Rojecki i Łukasz Leszczyński z Zespołu Szół Akademickich we Włocławku. Otrzymali 1 bezpłatny semestr na studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych 2016.

Honorowy Patronat nad Turniejem: pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. społecznych inicjatyw pro obronnych
gen. dyw. Prof. Bogusław Pacek,ZS Strzelec, Krakowska Legia Akademicka, Polish Emergency Team PCPM, Ratownictwo Wodne Asekuracja, Aeroklub Polski, Burmistrz Gminy i Miasta Krzeszowice, Śląsko Małopolski Oddział Straży Granicznej, Starosta Olkusza, 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, Starosta Krakowski

Skip to content