Akademia Rodziców „Jak odkrywać i rozwijać talenty naszych dzieci”

24 mar , 2015 0 Comments

2015 04 23 akademia rodzicow[fblike]

Inicjatorką tego spotkania była poseł Domicela Kopaczewska, która zaprosiła do udziału między innymi takich gości jak: Urszula Augustyn – Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Dorota Zawadzka – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Grażyna Troszyńska – Dyrektor Kujawskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Głównym celem Akademii Rodziców jest tworzenie odpowiedniego klimatu szkoły, opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz budowanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Kolejne spotkanie robocze przewidziane jest między innymi w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku.
W pierwszej odsłonie Akademii Rodziców, Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych – dr Urszula Kempińska oraz członek Koła Naukowego Warsztaty Korczakowskie – Ireneusz Wieczorek

„Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej” – zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

24 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

W przededniu konferencji tj. 17 maja o godz. 15.00. organizatorzy przewidują spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, na którym zostaną omówione bieżące sprawy stowarzyszenia.

W 2012 roku minęła siedemdziesiąta rocznica zagłady Żydów w getcie warszawskim. a pośród nich wybitnych polskich pedagogów: Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wraz z ich współpracownikami i podopiecznymi. To zobowiązuje do pamięci i naukowej analizy zarówno ich pedagogicznych poglądów (pedagogiki) jak i praktyki opiekuńczo – wychowawczej (pedagogii). Nasza konferencja wpisuje się w ciąg konferencji organizowanych zarówno we Włocławku jak i w Toruniu od 2002 roku (2002 – Włocławek, 2003 – Toruń, 2008 – Włocławek, 2012 – Włocławek, Toruń). Każda z nich skupiała się na jakimś szczególnym problemie. Obecną konferencją, jak sugeruje już sam tytuł, organizatorzy chcą zwrócić uwagę także na osobę Stefanii Wilczyńskiej i tym samym uzupełnić to nieprzeciętne zjawisko pedagogiczne, które od lat utożsamia się najczęściej z osobą Janusza Korczaka. Tym czasem Jej wpływ na życie, poglądy i pedagogiczną drogę Janusza Korczaka jest dotąd mało dostrzegany i rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu. Bezpośredni wpływ na jego życie i co najważniejsze bardzo zna­czący miała S. Wilczyńska: ‘Co się tyczy jego nieodłącznej towarzyszki Stefy – była mu oddana całą duszą. Uwielbiała go i troszczyła się o nie­go, nawet o jego garderobę. Nie szczędziła swego życia dla niego. Dla­tego też jej wpływ na Korczaka był ogromny. Bez Stefy byłbym niczym  – powiedział kiedyś swemu przyjacielowi’. Była Zarządzającą Do­mu Sierot i do końca towarzyszyła J. Korczakowi. Realizowała jego koncepcję pedagogiczną z dnia na dzień, z ogromnym przekonaniem i za­wodem, że nigdy nie został laureatem Nagrody Nobla”[1] . Wyjątek stanowi tutaj książka pod redakcją Barbary Puszkin i Marty Ciesielskiej – Stefania Wilczyńska. Słowo do dzieci i wychowawców wydana w 2004 roku przez Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum.

Zapraszając Szanownych Państwa, zarówno teoretyków jak i praktyków wychowania, opieki i nauczania do Włocławka planujemy bogaty i urozmaicony program z udziałem gości związanych swoim warsztatem pedagogicznym z pedagogią oraz pedagogiką Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Tym samym chcemy podtrzymać i przekazać młodym pokoleniom wieloletnią tradycję konferencji korczakowskich w Europie, kraju i regionie.

Celem konferencji jest jeszcze jeden powrót środowiska teoretyków i praktyków opieki i wychowania do analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo – wychowawczej. Mijająca w 2012 roku 70 rocznica śmierci Stefanii Wilczyńskiej i Janusza Korczaka oraz w 2013 roku 135 rocznica urodzin Janusza Korczaka, spolegliwa postawa tych wielkich badaczy świata dziecięcego są wystarczającym ku temu motywem.

Czy i w jakich wymiarach ich koncepcja opiekuńczo – wychowawcza przystaje do współczesnej opieki nad dzieckiem (nie tylko osieroconym) jakże bogatej dziś w swym zróżnicowaniu? Czym jest opieka nad dzieckiem (człowiekiem w ogóle) w sensie pojęciowym i w sensie ontycznym (realnym, desygnatowym)? Jakie są współczesne formy opieki nad dzieckiem (rządowe i pozarządowe)? Czy stanowią one w swych formach adekwatne do potrzeb dziecka propozycje? Czy Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska w swej spolegliwości wobec „Józków, Jaśków i Franków” dają nam wzór opiekuństwa ponadczasowego, czy odnoszącego się tylko do tamtych czasów? Czy system opieki nad dzieckiem okresu Polski międzywojennej staje się (może powinien stać się) dziś pewnym źródłem dla współczesnego, borykającego się z poważnymi problemami systemu opieki nad dzieckiem (nie tylko sierocym) w Polsce? Powtórzmy pytanie z poprzednich sympozjów (2002, 2003, 2008, 2012 rok) – Czy pedagogia i pedagogika Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej zarówno w wymiarze aksjologicznym, ideowym jak i metodycznym stanowi realny postulat i alternatywę dla współczesnej rzeczywistości opiekuńczo – wychowawczej, jej opiekunów, wychowawców – praktyków oraz teoretyków ?

Aby podjąć próbę odpowiedzi na zadane wyżej pytania spotkajmy się w jednej z najstarszych uczelni wyższych Włocławka – w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej, która od października 2012 roku (rok Janusza Korczaka) szczyci się Salą im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej oraz wieloletnią aktywną działalnością studenckiego Koła Naukowego – „Warsztaty Korczakowskie”.

Dokładny program konferencji zostanie przekazany w następnym komunikacie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Opiekun naukowy SKN „Warsztaty Korczakowskie” – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE

Przewodniczący    SKN „Warsztaty Korczakowskie”- mgr Paweł Rieske

 


[1] I. Pyrzyk, Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika, Toruń 2006/2007, s.113.

Dzień Kobiet

Dział Promocji KSW 18 mar , 2015 0 Comments

Cieszyliśmy się obecnością życzliwych nam włodarzy naszego miasta i powiatu, Pani Renaty Golec – Przewodniczącej Rady Powiatu i Andrzeja Cieśli – Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Były kwiaty dla wszystkich Pań i coś słodkiego do kawy.. Zespół teatralny KDUTW , postarał się też o piękną oprawę artystyczną tej uroczystości. Program zatytułowaliśmy zgodnie z atmosferą dnia „KOBIETA,AHA”.

Romana Zabłocka i Donata Erwińska

Egzamin podsumowujący kurs języka migowego

18 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

Kurs sfinansowany był ze środków ministerialnych dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych i studentów. Organizatorem kursu było Biuro Osób Niepełnosprawnych WSHE we Włocławku. Przeprowadziła go instruktorka z oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Głuchych. Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty oraz drobne upominki.

Regionalny Konkurs Plastyczny pn. Moje prawa, moje obowiązki”

12 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem popularyzującym idee pedagogiki i pedagogii Janusza Korczaka objęli: Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Konkurs trwa do 4 kwietnia 2015 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości w dniu 17 kwietnia br. podczas finału III Memoriału w Piłkę Siatkową im. Janusza Korczaka pod hasłem „Stop przemocy wobec dzieci”. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły organizacyjne dotyczącego konkursu plastycznego znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Konferencja prasowa o III Memoriale im. Janusza Korczaka

12 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

W konferencji udział wzięli: patron honorowy i osoba zaangażowana w organizację wszystkich edycji Memoriału Senator RP Andrzej Person, patron honorowy regionalnego konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Moja prawa, moje obowiązki” Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Przewodniczący Rady Programowej VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz jeden z organizatorów przedsięwzięcia Prezes KU AZS WSHE mgr Marek Wódecki.

III Memoriał Piłki Siatkowej „Stop Przemocy wobec Dzieci”, który odbędzie się 17 kwietnia br., to inicjatywa Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”, w szczególności mgr. Pawła Rieske i we współpracy z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego WSHE we Włocławku. Poprzednie dwie edycje potwierdziły, że tego rodzaju projekty wpisujące się w protest przeciwko przemocy wobec dzieci, skupiają wiele życzliwych osób oraz instytucji i cieszą się pozytywną opinią wśród społeczności lokalnej. Celem Turnieju jest uświadomienie, szczególnie dorosłym, że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety) niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka. Rywalizacja sportowa niech będzie przykładem szacunku do innego człowieka, tolerancji oraz gry fair play.

Atrakcją tegorocznego Memoriału jest obecność Pucharu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Do udziału zostały zaproszone drużyny m.in. strażników miejskich, strażaków PSP, studentów WSHE, dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ratowników medycznych, osadzonych z Zakładu Karnego we Włocławku, mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Caritas, alumni z Seminarium Duchownego we Włocławku, przedstawicieli mediów włocławskich oraz kuratorów sądowych. Lista nadal jest otwarta. Rozgrywki prowadzone będą w Hali OSiR w Włocławku. Przedsięwzięcie odbywać się będzie w ramach organizowanego w dniach 15-18 kwietnia br. VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Włocławianie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć Puchar podczas uroczystej inauguracji VI edycji Festiwalu w dniu 15 kwietnia br. o godz.11.00 w Sali Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

Patronat honorowy nad III Memoriałem objęli: Senator RP Andrzej Person, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Podczas Memoriału odbędzie się rozstrzygnięcie regionalnego konkursu plastycznego propagującego idee pedagogicznej Janusza Korczaka pt. „Moje prawa, moje obowiązki”.

Informacja organizacyjna:

Szczegółowych informacji o III Memoriale udziela i zgłoszenia zespołów przyjmuje do 3 kwietnia br. mgr Marek Wódecki – Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSHE we Włocławku – tel. 601 418 375, e-mail: mrwdki@wp.pl

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

12 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

Efektem tego porozumienia jest udział grupy 47 Słuchaczy KDUTW WSHE we Włocławku w II KONGRESIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU, który odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wyjazd i udział możliwy jest dzięki zaangażowaniu i wsparciu 

2015 03 12 kongres utwfinansowemu Senatora RP Andrzeja Persona oraz Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego.

Program wyjazdu na II Kongres UTW w dniu 30 marca 2015 r. do WARSZAWY:

· Godz. 5.45 – zbiórka na parkingu WSHE we Włocławku, ul. Okrzei 94 (przed budynkiem Collegium Novum WSHE), o/Włocławek, o/Radziejów, o/Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek.
· Godz. 6.00 – wyjazd z Włocławka (przez Wielgie, Dobrzyń n/Wisłą i Lipno)
· Godz. 9.50 – wejście do Teatru Wielkiego, Plac Teatralny 1, Warszawa,
· Godz. 11.00 – rozpoczęcie Kongresu
· Godz. 17.00 – zakończenie II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
· Wyjazd do Włocławka przez miejscowości j.w.

Konferencja prasowa nt. połączenia dwóch włocławskich uczelni

10 mar , 2015 0 Comments

[fblike]

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lutego 2015 roku nastąpiło połączenie obu włocławskich uczelni wyższych poprzez włączenie. W struktury obchodzącej w tym roku 20 lat działalności Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku włączona została uczelnia prowadząca od 10 lat kierunki inżynierskie tj. Budownictwo, Logistyka, Transport oraz Inżynieria Techniczno-Informatyczna.

W konferencji prasowej udział wzięli: Rektor WSHE, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, b. Rektor WST dr inż. Wiesław Urbaniak oraz Dziekan Wydziału Nauk Technicznych WSHE dr inż. Adam Rejmak.

Decyzja o włączeniu poprzedzona była miesiącami dyskusji w gronie obu środowisk akademickich. Senaty uczelni oraz samorządy studenckie podjęły w tej spawie uchwały wyrażające poparcie dla połączenia i stworzenia tym samym silnego środowiska akademickiego we Włocławku.

Na konferencji poruszona była również zmiana nazwy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Do 8 marca w obu uczelniach przeprowadzone było głosowanie nad nową nazwą uczelni. Wśród najczęściej pojawiających się propozycji była Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych we Włocławku.

Pod koniec miesiąca zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie.

Skip to content