Wytyczne organizacyjno-sanitarne związane z częściowym przywracaniem zajęć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

26 maja 2020

Ze względu na trwający okres epidemii Covid-19 preferowane jest nadal realizowanie procesu dydaktycznego w formie zdalnej.


Stan na 25.05.2020

Od 25 maja przywracane są częściowo zajęcia na terenie Uczelni. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie ostatnich lat studiów oraz zajęć laboratoryjnych i innych z grupy zajęć aktywizujących, które nie mogły być realizowane w systemie zdalnym.

Wobec powyższego wprowadza się następujące rozwiązania dla osób odwiedzających uczelnię mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

1.     Na teren uczelni może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych. W zajęciach, egzaminach nie mogą  uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.     Uczestnicy zajęć, wykładowcy oraz pracownicy administracji są zobowiązani do osłaniania ust i nosa(maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

3.     Przed wejściem na teren uczelni należy  dokonać dezynfekcji rąk na stanowisku do tego przeznaczonym.

4.     Osoby wchodzące na teren uczelni należy wpisać do rejestru osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu).

5.     Zajęcia w miarę możliwości należy planować z podziałem na mniejsze grupy.

6.     Na zajęciach  w danym pomieszczeniu może przebywać dopuszczalna liczba osób, wskazana w informacji na drzwiach, z zachowaniem wymaganej odległości 2 m. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali oraz zadbać o zachowanie dystansu społecznego.W aulach nr 10, 30 może być zajęte co trzecie miejsce oraz co trzeci rząd (max.80 os). W sali nr 50,24 (max 40 osób). W małych salach wykładowych może przebywać max 10 osób.

7.     W pracowniach komputerowych może być zajęta połowa miejsc.

8.     Po  30 minutowym wykładzie należy dokonać 15 minutowej przerwy w celu przewietrzenia sali.

9.     Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni               zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przed salą.

10.  Należy ograniczać możliwości gromadzenia się studentów podczas przerw na korytarzach czy wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń w celu zachowania dystansu społecznego. Służby administracyjne powinny monitorować obiekty i reagować na przypadki nie zastosowania się do tych zasad.

11.  Obsługę administracyjną studentów w dziekanatach, biurach należy przeprowadzać w ten sposób aby strefa interesanta była oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną ochronną. Stanowisko powinno być wyposażone w pojemniki na dokumenty, płyn do dezynfekcji. Dokumenty przekazane do dziekanatu powinny być dezynfekowane lub poddane kwarantannie. Zaleca się aby w miarę możliwości studenci korzystali z własnych środków piśmienniczych.

12.  Stanowiska obsługistudentów i wyposażenie powinny być systematycznie dezynfekowane w godzinach przyjęć, a pomieszczenia często wietrzone.

13.  Nie należy korzystać z wind.

14.  Jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio ustawić, tak, aby zachować wymaganą odległość.Gdy nie ma możliwości ich rozstawienia należy uniemożliwić korzystanie z nich  poprzez zamontowanie taśmy ochronnej.

15.  Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte w miarę możliwości w celu uniknięcia dotykania klamek.

16.  Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe w salach należy dezynfekować po każdych              zajęciach.

17.  Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, ławek, biurek, klamek, włączników światła i poręczy.

18.  W  łazienkach może przebywać o połowę mniej osób niż wynosi liczba toalet.

19.  Należy wprowadzić obowiązek częstego sprzątania i dezynfekcji w toaletach. Weryfikację czystości powinien przeprowadzać pracownik służb administracyjnych.

20.  W każdej łazience należy zapewnić ręczniki jednorazowe oraz antybakteryjne mydło do mycia rąk oraz wywiesić instrukcję prawidłowego mycia rąk.

21.  Zużyte środki ochrony osobistej- rękawiczki, maseczki należy wrzucać do specjalnie do tego przygotowanych koszy ustawionych na korytarzach.

22.  W budynku, w którym realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: