Tom XXXVIII

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 13: „Problemy społeczne i opiekuńcze współczesności w relacji pedagogicznej”

Celem niniejszego tomu jest podkreślenie istoty nauki i działań pedagogicznych wobec problemów społecznych i opiekuńczych współczesności w relacji pedagogicznej. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko rozumianą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz bada działalność instytucji opieki całkowitej i częściowej, a także organizacji społecznych organizujących różne formy pomocy. Zajmuje się problemami związanymi z opieką: sieroctwem dziecięcym, adopcją, domami dziecka, rodzinami zastępczymi, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, funkcjonowaniem systemu w zmieniających się warunkach społecznych oraz gospodarczych. Diagnoza aktualnych procesów w tej sferze i szeroko rozumianych problemów przewija się w poszczególnych opracowaniach autorów. Autorzy opracowań zauważają: zagrożenia i antropologię społeczną wobec nowych wyzwań; proces kształcenia i wychowania.