Tom XXXVI

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVI, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 12: „Pedagogika wobec pytań współczesności”

Kolejny tom Zeszytów z dziedziny nauk pedagogicznych zawiera artykuły autorów – pracowników WSHE oraz autorów z Ukrainy. Celem treści opracowań jest zwrócenie uwagi na kwestie pedagogiki wobec pytań współczesności.

Diagnoza aktualnych procesów w tej sferze pozwala zauważyć, że praktyka pedagogiki jako dyscypliny naukowej jest nauką zajmującą się całością zjawisk wychowawczych. Wymagają one od pedagogiki jako nauki objęcia swoim zakresem badań całokształtu spraw związanych z wychowaniem człowieka. Dlatego przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo, lecz również niezamierzone i żywiołowe.

Pedagogika bada więc zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych. Uogólnia ona praktykę, ukazując istotę wychowania w kształtowaniu osobowości człowieka. Stąd  bardzo słusznie redaktor niniejszego tomu prof. dr hab. Roman Schulz postawił hasło przewodnie:Pedagogika wobec pytań współczesności. Postawiona zasadnicza myśl niniejszego tomu Zeszytów Naukowych wyraża się w następujących opracowaniach:

 • Czy współczesna pedagogika ma swoje wielkie pytania? (R. Schulz);
 • Nowe akcenty na studiach pedagogicznych (Z. Wiatrowski);
 • Pedagogika kultury wobec pytań współczesności (S. Kunikowski);
 • Rewalidacja i resocjalizacja w kontekście współczesnego klimatu etyczno-moralnego (ks. M. Włosiński);
 • Pedagogika opiekuńcza we współczesnym systemie nauk pedagogicznych (I. Pyrzyk);
 • Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży jako palący problem współczesności (w świetle badań międzynarodowych i własnych) (R. Brzezińska);
 • Partnerstwo edukacyjne warunkiem kształtowania postaw społecznych dziecka w młodszym wieku szkolnym (L. Tkaczyk);
 • Kariera zawodowa w świetle nadrzędnych powinności  człowieka dorosłego (A. Gawroński);
 • Prezentacja homilii za pomocą narracji(M. Šuráb);
 • Fenomen globalizacji w ujęciu pedagogiki religii (J.Bielak);
 • Przygotowanie nauczyciela do wprowadzenia technologii pedagogicznych na Ukrainie (O. Bida);
 • Wymagania wobec współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej (O. Kuczaj);
 • Analiza współczesnego stanu przygotowania nauczyciela  na Ukrainie  do wykorzystywania technologii multimedialnych (V. Czyczuk).