Tom XXXV

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXV, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 7: „Bezpieczeństwo narodowe”

Zmienne i dynamiczne środowisko bezpieczeństwa powoduje, że stosownie do ewolucji bezpieczeństwa narodowego, stale zmieniają się poglądy odnoszące się do tej problematyki.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie Zeszytów trafnie wpisują się w ten obszar. Autorzy rozpatrują bardzo różną problematykę oscylującą w obszarze bezpieczeństwa, dotyczącą: 1/ aktualnych problemów związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich ze strony Obwodu Kaliningradzkiego; 2/ kwestii definiowania istoty zmian środowiska bezpieczeństwa; 3/ prawdopodobnych scenariuszy działań bojowych prowadzonych na południowej granicy Polski w celu obrony suwerenności po wyjściu Polski z Układu Warszawskiego i wstąpieniu do NATO; 4/ analiz szeregu dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy i powiatu jako jednostek administracji samorządowej; 5/ rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa środowiska lokalnego (w tym przypadku młodzieży szkolnej); 6/ nowych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, tj. degradacji środowiska przez działania militarne oraz terroryzm ekologiczny.

Opublikowany tom jest pierwszym w naszej uczelni z zakresu bezpieczeństwa narodowego.