Tom XL

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XL, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 14: „Wiek senioralny w teorii i w codzienności”

Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest zapewne  najpoważniejszym wyzwaniem społecznym współczesności. Stanowi ono następstwo dokonujących się ogromnych zmian w naszym życiu i działaniu gospodarczym, społecznym, a tym bardziej medycznym. Związane z nim problemy i złożoności stanowią swoisty rdzeń treściowy wielu opracowań niniejszego tomu.
Wymiarem aktywności zespołu włocławskiej WSHE były działania, takie jak: włączenie do programu edukacji andragogiki na kierunku pedagogika, zorganizowanie ogólnopolskich konferencji poświęconych problemom dorosłości i starości człowieka, organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, opublikowanie książek, wielu artykułów, uczestnictwo w spotkaniach naukowych i problemowych w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Problematyka społeczeństwa starzejącego się oraz wieku senioralnego stała się wprost dominująca w aktywności grona pedagogów WSHE.
W zawartości treściowej niniejszego zeszytu wyróżniono dwie części strukturalne:
— pierwszej nadano hasło przewodnie: Wiek senioralny w teorii i w codzienności —skupiono w niej 14 opracowań problemowych. Część z nich ma wymiar teoretyczny, ale są też analizy i refleksje autorskie, dotyczące rzeczywistości senioralnej, wzbogacone wynikami badań sondażowych i dokumentacyjnych.
— część druga nawiązuje do Jubileuszu 20-lecia WSHE. Skupia kilka opracowań profesorskich na zasadzie aktywności tzw. reprezentatywnej. Są to opracowania etatowych profesorów nauk pedagogicznych wcześniej opublikowanych artykułów ze swej specjalności pedagogicznej.  To przedruki celowo przybliżone społeczności regionalnej.