UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia -

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia może uwzględniać działania uczelni w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.

W następstwie powyższego została podjęta Uchwała Nr 33/13 Senatu WSHE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSHE we Włocławku zakłada realizację nade wszystko następujących celów ogólnych:

Kształtowanie wśród społeczności akademickiej uczelni systemu wartości, postaw i zachowań służących podnoszeniu kultury i poziomu jakości.
Osiąganie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą skierowane na realizację strategicznych działań uczelni.
Zapewnienie wypełniania przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa oraz kryteria oceny funkcjonowania uczelni stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.
W szczególności owym celom, a także zadaniom programowym nadaje się brzmienie:

 • ciągłe podwyższanie poziomu jakości kształcenia,
 • refleksyjne i racjonalne określanie oraz dobór treści kształcenia, stosownie do przyjętych w strukturze ram kwalifikacji deskryptorów,
 • formułowanie optymalnie traktowanej dokumentacji programowej, w tym szczególnie sylabusów przedmiotowych,
 • systematyczne informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, o sposobie kształcenia, kierunkach i specjalnościach, warunkach studiowania, obowiązkach i prawa studiujących,
 • ciągłe poszerzanie wymiarów i jakości współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym przez stwarzanie studentom perspektyw studiowania na zagranicznych i krajowych uczelniach,
 • systematyczne monitorowanie i upowszechnianie właściwości uczelnianego procesu kształcenia,
 • budowanie systemu identyfikacji z Uczelnią, m.in. poprzez stwarzanie możliwości dla poszerzonego działania Klubu Absolwentów WSHE we Włocławku i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego.

Skuteczna realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WSHE we Włocławku i efektów kształcenia powinna nade wszystko gwarantować i prowadzić Uczelnię do:

 • systematycznego doskonalenia i podwyższania jakości kształcenia, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami współczesnego rynku pracy,
 • realizowania przejrzystej polityki kadrowej, nasyconej troską o wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej, podatnej na nowoczesne działanie,
 • pozyskiwania w toku corocznych działań rekrutacyjnych odpowiedniej liczebności kandydatów do rzetelnego studiowania, a tym samym nadawanie uczelni wymiarów rzutujących na jej swobodne funkcjonowanie - także w aspekcie finansowym,
 • powoływania w uczelni nowych kierunków i specjalności studyjnych - zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku pracy i gospodarki,
 • aktywnego uczestniczenia uczelni w budowaniu lokalnego i regionalnego społeczeństwa wiedzy i pracy - przygotowanego w stopniu co najmniej zadowalającym w kształtowaniu podstaw cywilizacyjnych XXI wieku,
 • takiego osadzania uczelni w środowisku Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, aby jej powiązania z różnymi społecznościami - osób uczących się, pracujących i w wieku senioralnym - stawały się ważnym czynnikiem skutecznego i optymalnego rozwoju - z myślą o bliższej i dalszej przyszłości Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Pliki do pobrania:

POBIERZ Uchwała Nr 33/13 Senatu WSHE z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

POBIERZ Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

POBIERZ Załącznik nr 1 - Ankieta dotycząca oceny wyników pracy nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku

POBIERZ Zalącznik nr 2 - Ankieta dotycząca oceny zajęć dydaktycznych przez studentów

POBIERZ Załącznik nr 3 - Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku