UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo narodowe - oferta i zasady rekrutacji

Polska Komisja Akredytacyjna z uchwale nr 481/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni o nadanie Wydziałowi Zamiejscowemu w Nowym Targu uprawnienia do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – studia I stopnia o profilu praktycznym. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez WSHE koncepcję i program kształcenia, w szczególności efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe oraz bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.


Bliższych informacji udziela:
Anetta Supel
tel. 795-66-00-00 lub 660-719-482
e-mail: anetta.supel@ksw.wloclawek.pl

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu kształceni będą przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną wywodzącą się m.in. z Akademii Obrony Narodowej, ośrodków akademickich z Krakowa oraz miejscowych pracowników naukowych.


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – profil praktyczny
Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, studia pierwszego stopnia (licencjackie) o specjalności:

 • Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji

Charakterystyka specjalności:

 • Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa


Absolwent tej specjalności uzyska rozległą wiedzę na temat roli wojska i sił specjalnych we współczesnym systemie obrony państwa. Pozwoli mu to rozpoznawać i diagnozować zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem wojska na współczesnym polu walki, a także dla potrzeb pojawiających się w czasie pokoju.

 • Zarządzanie kryzysowe w administracji


Specjalność zarządzanie kryzysowe w administracji pozwoli studiującym poznać aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji ( od szczebla gminnego do krajowego) a także w zakładach pracy stanowiących istotny czynnik zagrożenia lokalnego. Studiującego Bezpieczeństwo narodowe nauczymy: kreatywności w działaniu, innowacyjności w myśleniu, rozumnego przywództwa, poczucia społecznej odpowiedzialności, skłonności do niezbędnego ryzyka oraz umiejętności szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Ważnym elementem kształcenia, będą praktyki w wybranych instytucjach, realizujących cele zarządzania kryzysowego. Przyszły menadżer bezpieczeństwa może znaleźć zatrudnienie jako kierownik, inspektor, specjalista, ekspert lub doradca w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego różnych szczebli, w administracji samorządowej, w jednostkach gospodarczych, realizujących zadania w sytuacjach kryzysowych,  w jednostkach straży pożarnej oraz policji i wojska.

Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii, języków obcych. etc. Zdobyta wiedza będzie potrzebna do poznania i analizowania najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, jak również narodowej, regionalnej i globalnej. Absolwent będzie znał aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych poziomach, z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności pracy zespołowej. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową po ukończeniu studiów. Przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, w zespołach reagowania kryzysowego, w wojsku, w policji, w straży pożarnej, w służbie więziennej i w innych służbach mundurowych i dyspozycyjnych.


Warunki przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym KSW w Nowym Targu w terminie do dnia 30 września 2016 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 110 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi).
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017.


Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym KSW we Nowym Targu w terminie do dnia 30 września 2016 r.
 • Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 110 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi).
 • Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
 • Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
 • Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta

 

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

CZESNE:

Wysokość czesnego na I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

- 390,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia:

- 300,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy

BONUSY dla kandydatów na studia w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu:         OFERTA SPECJALNA!

 • Obniżone o 20% czesne na I roku studiów dla przedstawicieli służb mundurowych.
 • Obniżone o 20% czesne na I roku studiów dla uczniów ze szkół partnerskich.
 • Obniżone o 20% czesne na I roku studiów dla uczestników „Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych 2016”.
 • Obniżone o 10% czesne na I roku studiów dla osób rejestrujących się poprzez portal „klasamundurowa.pl”.
 • Obniżone o 50% czesne na I roku I semestrze studiów dla osób, które wezmą udział w programie "PPRZYPROWADŹ NA STUDIA" (minimum 6 osób). 

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty:

Anetta Supel
tel. 795-66-00-00 lub 660-719-482
e-mail: anetta.supel@ksw.wloclawek.pl