UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studia II stopnia

W Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku można zdobyć tytuł zawodowy magistra na trzech kierunkach studiów - na Bezpieczeństwie narodowym, na Pedagogice oraz na Pielęgniarstwie. Co istotne, realizując cele Procesu Bolońskiego Nasza Uczelnia oferuje także studia drugiego stopnia 

na kierunku Pedagogika dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych. Warto w tych czasach legitymować się więcej niż jednym dyplomem studiów wyższych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów drugiego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 na następujących kierunkach studiów:

 

Nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony do dnia 31 października 2017 r. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

 

Bezpieczeństwo narodowe - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami - NOWOŚĆ ! :

* Cyberbezpieczeństwo - studia zgodne z rekomendacjami NATO

* Proobronność - studia prowadzone we współpracy z Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Pedagogika - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

* Logopedia

* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

* Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska) - NOWOŚĆ !

* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

* Pedagogika sądowa z mediacją

* Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)

* Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)

* Praca opiekuńcza i socjalna

* Resocjalizacja

* Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)

 

Pedagogika - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych ze specjalnościami:

* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

* Pedagogika sądowa z mediacją

* Praca opiekuńcza i socjalna

* Resocjalizacja

* Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)

 

Pielęgniarstwo - 2-letnie studia niestacjonarne o profilu praktycznym

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.