Instytut Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowa

W Instytucie Nauk o Zdrowiu KSW realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa.

 

Wiodącymi kierunkami pracy są:

  • prowadzenie prac badawczych
  • organizacja oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach naukowo-szkoleniowych
  • publikacja własnego wydawnictwa naukowego (zeszyty naukowe, czasopismo naukowe)
  • współpraca naukowa z zewnętrznymi partnerami w kraju i za granicą


Rok akademicki 2016/2017

IV Regionalne Dni Psychoterapii Włocławek 24-28 październik 2016r.
– Pomoc psychologiczna w obszarze adopcji i rodzicielstwa zastępczego – warsztat dr Maria Posłuszna-Owcarz

III Konferencja Naukowo z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy nt. „Nauki o zdrowiu – kierunki i perspektywy rozwoju” – 23.11.2016 r. Płock
Pomoc psychologiczna we współczesnych zawodach medycznych” – dr Maria Posłuszna-Owcarz, oraz komitet naukowy konferencji

Konferencja „Oblicza uzależnień” 15.12.2016 r. Włocławek – organizator konferencji, udział czynny
„Uzależnienia od współczesnych środków technicznych” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

Uniwersytet Aktywnej Integracji Ciechocinek 03.01.2017 r. – wykład
„Wybrane jakości życia okresu starzenia się” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” 21.04.2017 r. Włocławek PWSZ – udział czynny, komitet naukowy konferencji
– Pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – dr Maria Posłuszna-Owcarz

XVII Ogólnopolska i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji” PWSZ w Ciechanowie 21.04.2017 r. – promotor wystąpienia studentki II stopnia kierunku pielęgniarstwa KSW we Włocławku
– „Styl życia pielęgniarek” – Małgorzata Kosuda, M. Posłuszna-Owcarz

IV Ogólnopolska Konferencja „Dajmy dzieciom szansę” 7-9.06.2017 r. Wieniec Zdrój – udział czynny
– „Rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne- więzi, potrzeby dzieci, relacje, konsekwencje” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

Konferencja „Moja senioralna codzienność” – 30.05.2017 r., Włocławek, – udział czynny –
-„Aktywność społeczna seniorów w badaniach studentów kierunku pielęgniarstwa” – B. Felcyn, M. Lis, M. Posłuszna-Owcarz

· 22-23.09.2017r., udział bierny w XXI Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz XV Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Toruniu. Zorganizowane we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Konferencja Naukowa z Okazji 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek-Ciechocinek jako „Perła Uzdrowisk Polskich” i jego znaczenie we współczesnym lecznictwie uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym ,Ciechocinek,11 czerwca 2016, udział czynny„Metody leczenia bólu stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym – wady i zalety” – dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska, Kujawska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, mgr Szymon Siwacki, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK
Seminarium Naukowo-Szkoleniowym p.t. ,,Ruch a zdrowie” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Rok akademicki 2015/2016

Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku we współpracy z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganzowali 2 czerwca 2016 r. regionalną Konferencję „Dysleksja rozwojowa
i inne trudności w uczeniu się – aspekty naukowe oraz pragmatyczne”. Podczas Konferencji Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku podpisała porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku oraz Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów we Włocławku. Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony ZS nr 3 – Dyrektor mgr Katarzyna Migdalska, ze strony ZSI – Dyrektor mgr Dorota Grzybowska. Porozumienie obejmować będzie m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, opiekuńczą i specjalną, logopedią oraz rewalidacją, partnerstwo w zakresie przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego – studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
Głównym celem Konferencji było zapoczątkowanie szerszej dyskusji w kontekście problematyki specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, wyników badań czy obserwacji ze strony przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze wobec zjawiska problemów w nauce. Ponadto istotnym zamierzeniem organizatorów oraz prelegentów Konferencji było także popularyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się w środowiskach oświatowych, wśród nauczycieli, pedagogów, specjalistów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konferencji wygłoszone następujące referaty:

• Działalność Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji – mgr Mirosława Żbikowska, wiceprzewodnicząca Włocławskiego Oddziału PTD
• Mózgowe podstawy procesów uczenia się – dr hab. n. med. Wojciech Beuth – neurochirurg, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
• Procesy integracji sensorycznej a uczenie się – mgr Paweł Jurkiewicz, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, certyfikowany terapeuta SI – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Praxis” we Włocławku
• Rola ruchu w procesie uczenia się – dr Marek Zieliński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 2-gi stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego
• Emocje w procesie uczenia się – dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Kierownik Oddziału we Włocławku, psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodziezy SPZPS we Włocławku
• Psychologiczne funkcjonowanie osób z dysleksją rozwojową – dr Beata Płaczkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
• Dziecko z dysleksją w domu i w szkole – praktyka dnia codziennego – mgr Joanna Osowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
• Ryzyko dysleksji i jego diagnozowanie – mgr Zofia Wojdat, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
• Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci w przedszkolu (na przykładzie działań logopedycznych w Przedszkolu Publicznym nr 19 „Bajka” we Włocławku)- dr Tomasz Borowiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
• Zaburzenia funkcji językowych jako jeden z symptomów dysleksji- mgr Jolanta Zielińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
• Trauma dziecięca a funkcjonowanie szkolne – dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Neuro-dydaktyka. Szansa czy złudzenie – mgr Robert Bielecki, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

 

Dnia 19.03.2016 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut nauk o Zdrowiu oraz Studenckie Koło Zdrowia Publicznego, poświęcone merytorycznym i metodologicznym zasadom pisania prac licencjackich i magisterskich na na kierunkach pielęgniarstwa i fizjoterapii. Spotkanie było odpowiedzią na postulaty środowiska studenckiego i było adresowane do studentów wymienionych kierunków i ich wykładowców. Swoje prace prezentowali absolwenci wymienionych kierunków a ich wystąpienia poprzedzały wykłady promotorów dotyczące różnorodnych aspektów pisania prac. Aktywny udział absolwentów może być dobrym przykładem poedukacyjnego związku z macierzystą Uczelnią.

Rok akademicki 2014/2015

1. Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Zdrowie w naszych rękach- interdyscyplinarność nauk o zdrowiu”, Włocławek 27.11.2014 r.

2014 11 27 konf wnoz

2. XVII Seminarium nt. „Podwyższanie jakości i widoczności czasopism naukowych”, Warszawa, 22.04.2015 r.


Rok akademicki 2013/2014

1. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa połączona ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN) – „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego” Włocławek 28.09.2013 r.

zjazd ptpn

2.  IV Ogólnopolska Konferencja dla pielęgniarek i opiekunów medycznych „Opieka nad chorym niepełnosprawnym ruchowo” która odbyła się w Warszawie i Krakowie 2014r.

Rok akademicki 2012/13

1. „Więcej lat – więcej życia” – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przy współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, 14.12.2012 r.

DSC 0328

W programie konferencji zaprezentowano miedzy innymi  wyniki badań naukowych zrealizowanych w 2012 roku w ramach diagnozy uzależnień i innych problemów społecznych na terenie Włocławka w odniesieniu do populacji seniorów.

DSC 0365

DSC 0348

Wykład inauguracyjny nt: „Zdrowie psychiczne w okresie późnej dorosłości” wygłosił prof. zw. Roman Ossowski

Rok akademicki 2011/12

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarna Opieka nad Pacjentami ze Schorzeniami Układu Nerwowego” Toruń, 13. 10. 2011 roku.

pielegniarstwo 58

pielegniarstwo 57

pielegniarstwo 59

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Praktyka pielęgniarska w świetle badań naukowych” Włocławek, 24. 11. 2011 roku.

pielegniarstwo 68

pielegniarstwo 69

3.  Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt: „Medyczne i psychospołeczne aspekty zdrowia” 20.04.2012 r.

DSC 0029

Wykład inauguracyjny nt. „Nauki o zdrowiu – od znachorstwa do promocji zdrowia” wygłosił prof. zw. dr hab. Roman Ossowski UMK CM w Toruniu.

Rok akademicki 2010/11

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie dla mieszkańców miasta Włocławka i regionu” – 27 maja 2011 roku.

pielegniarstwo 60

pielegniarstwo 61

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo oparte na faktach” – 10 maja 2011 roku.

pielegniarstwo 62

pielegniarstwo 63

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy zdrowia publicznego w XXI wieku” – 21 października 2010 roku

pielegniarstwo 64

pielegniarstwo 65

Rok akademicki 2009/10

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a zdrowie publiczne” – 28 maja 2010 roku.

pielegniarstwo 66

pielegniarstwo 67

 


 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: