Studia I stopnia

Transport

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


Czas trwania studiów:

3,5 roku (7 semestrów)

Na kierunku Transport prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent po ukończeniu 7-semestralnych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Program kształcenia na kierunku Transport oparty został na sprawdzonych wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 215,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 322,50 zł (w miesiącach: I, II) – PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 430,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 645,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 3.400,00 zł lub
2 raty po 1.750,00 zł lub
4 raty po 900,00 zł lub
6 rat po 420,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 630,00 zł (w miesiącach II,V)

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:

1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia

2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia

3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów I lub II stopnia (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2018/2019)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Proponowane specjalności

• Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
• Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Absolwent tej specjalności posiada odpowiednie przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, w tym obsługi technicznej i napraw pojazdów. Posiada również niezbędną wiedzę potrzebną do projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu samochodowego i szynowego, obsługi urządzeń diagnostycznych i naprawczych. Jest również wyposażony w niezbędną wiedzą do prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów oraz organizacji i kierowania zakładami transportowymi. Posiada również odpowiednie przygotowanie w zakresie ekologii transportu i środków transportowych. Po odbyciu niezbędnej praktyki zawodowej, w trybie określonym odrębnymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych Absolwent jest przygotowany do pracy w nowoczesnych stacjach diagnostyczno-naprawczych, zakładach wytwarzających środki transportu biurach projektowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z diagnostyką i obsługą techniczna pojazdów.

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Absolwent tej specjalności posiada odpowiednią wiedzą z zakresu organizacji ruchu drogowego i nadzoru nad ruchem drogowym. Zna wymagania odnoszące się do stanu technicznego pojazdów a także stanu technicznego i parametrów dróg oraz ich oznakowania. Jest przygotowany do kształtowania i promowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Potrafi diagnozować i reagować na zagrożenia, oceniać wielkość i rodzaj ryzyka a w efekcie zdefiniować stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wybranym odcinku, czy obszarze komunikacyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy organach i podmiotach zarządzających ruchem drogowym, kontrolą ruchu drogowego a także projektowaniem i programowaniem w zakresie funkcjonowania transportu publicznego

Wymagane dokumenty

• podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni – dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „zapisz element docelowy jako…”),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku (skierowanie na badania lekarskie można pobrać w Biurze Rekrutacyjnym),
• 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
• kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
• kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 660-714-479
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl

mgr inż. Zbigniew Wasielak

Absolwent kierunku Transport

Jakiś czas temu ukończyłem jedną z bydgoskich uczelni uzyskując dyplom magistra. Dało mi to możliwość realizacji moich planów życiowych i do dzisiaj jestem nauczycielem w Ze-spole Szkół Samochodowych we Włocławku, którą bardzo cenię. Praca z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji ale wymaga też ciągłego samokształcenia – szczególnie w obszarach tech-nicznych. W tak zwanym międzyczasie zdobyłem różne uprawnienia, ukończyłem studia po-dyplomowe i różne kursy zawodowe. Wewnętrznie czułem jednak potrzebę uzupełnienia mojej wiedzy na poziomie inżynierskim. Podjąłem studia na Wydziale Nauk Technicznych na kierunku transport. Początki nie były łatwe. Konkretne wymagania wykładowców, dużo pracy samodzielnej i wspaniała atmosfera w uczelni zaowocowały zdobyciem upragnionego tytułu zawodowego inżyniera. Satysfakcja ogromna i poczucie spełnienia. Jeżeli chcesz być „raso-wym” inżynierem, to z pełną odpowiedzialnością polecam studia inżynierskie na Wydziale Nauk Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: