Planowany termin posiedzenia Senatu – 20 lutego 2020 r.

Ewa Stepnowska 21 Sty , 2020 0 Comments

Szanowni Państwo, Członkowie Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,

JM Rektor  Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku informuje, iż najbliższe posiedzenie Senatu planowane jest na dzień 20 lutego 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 12:00.

Posiedzenie Senatu – 12 grudnia 2019 r.

Ewa Stepnowska 21 Sty , 2020 0 Comments

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia  2019  r. Senat zatwierdził Strategię Uczelni na lata 2020-2025 oraz Plan finansowy Uczelni na 2020 rok, a także sprawozdania z działalności Wydziałów/Filii za ubiegły rok akademicki. Zatwierdzono także, przygotowany w związku z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokument  o nazwie „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia” ustalający zasady i sposoby doskonalenia jakości procesu  dydaktycznego oraz sposoby weryfikacji tych działań.  Ponadto na posiedzeniu ustalono   również programy studiów podyplomowych „Wycenia nieruchomości” oraz „Zarządzanie nieruchomościami”, a także program studiów dla tworzonego kierunku „Zarządzanie” w Filii w Siemianowicach Śląskich.

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała Nr 40/19 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dot. zniesienia kierunków studiów: logopedia, transport i ekonomia na studiach I stopnia
 2. Uchwała Nr 41/19 Senatu KSW w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/19 Senatu KSW z dnia 14.03.2019r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku  
 3. Uchwała Nr 42/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na lata 2019-2025
 4. Uchwała Nr 43 /19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 5. Uchwała Nr 44/19 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności wydziałów w roku akademickim 2018/2019
 6. Uchwała Nr 45/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
 7. Uchwała Nr 46 /19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami” oraz ustalenia programu tych studiów podyplomowych
 8. Uchwała Nr 47/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku dot. utworzenia kierunku „Zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia w Filii w Siemianowicach Śląskich oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku
 9. Uchwała Nr 48/19 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu finansowego Uczelni na rok 2020
 10. Uchwała Nr 49/19 Senatu KSW w sprawie opinii dot. powołania na funkcję Prorektora ds. nauki dr Henryka Stępnia, prof. KSW

Uczelnia otwarta dla cudzoziemców

Dział Promocji KSW 14 Sty , 2020 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2019 r., potwierdziła swój status jednostki prowadzącej studia i staże (w tym na zasadzie wolontariatu) dla cudzoziemców. Tym samym uczelnia spełnia wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie oraz projektach edukacyjnych.

Studenci z wizytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym Geberit we Włocławku

Dział Promocji KSW 13 Sty , 2020 0 Comments

Po krótkiej prelekcji na temat działalności firmy,  zapoznaniu się z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi studenci mieli możliwość zobaczenia jak przebiega proces produkcyjny od momentu pobrania surowca do momentu dostarczenia gotowych zamówień na paletowych  jednostkach ładunkowych do magazynu wyrobów gotowych.

Studenci mogli zobaczyć jakie systemy produkcji stosowane są w firmie i jaki wpływ mają na działalność przedsiębiorstwa. Mogli zaobserwować jak wygląda infrastruktura magazynowa i manipulacyjna. Poznali jak wykorzystywane są roboty, przenośniki, suwnice i inne środku transportu wewnętrznego.

Zajęcia w terenie pozwoliły studentom na zobrazowanie wcześniej poznanej teorii. Mogli oni również zobaczyć jak istotny jest zawód logistyka w tej branży.

Dziękujemy Panu Ireneuszowi Zbroja pracownikowi przedsiębiorstwa, który jest  absolwentem naszej uczelni za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, która na pewno przyda się w przyszłości naszym studentom.

mgr inż. Anna Dzioba

 

Grant dla Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „II Wojna Światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” z Fundacji ANWIL dla Włocławka został zakończony

Dział Promocji KSW 13 Sty , 2020 0 Comments

Celem konkursu było dofinansowanie inicjatyw na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, a zwłaszcza wzmacniania poczucia przynależności oraz integracji z „małą ojczyzną”.

W ramach konkursu zgłoszony przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku projekt „II WOJNA ŚWIATOWA ROZPOCZĘŁA SIĘ W POLSCE” został pozytywnie oceniony przez fundację i otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 392 zł.

Projekt składał się z trzech filarów:

1. Cykl wykładów dla słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęconych 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

2. Zorganizowanie przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Historykon KSW we Włocławku konferencji naukowej podczas której studenci przedstawią wydarzenia związane z wojną i okupacją niemiecką na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945, a wszystkie materiały zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie.

3. W związku z realizowaną inicjatywą ufundowania we Włocławku pomnika poświęconego osobom związanym z Włocławkiem i powiatem włocławskim (1186 osób), którzy zostali zamordowani wiosną 1940 r. w ramach Zbrodni katyńskiej, zostanie opublikowane specjalne wydawnictwo ukazujące ich biogramy i okoliczności ich śmierci.

Projekt z udziałem studentów KSW, uczniów Zespołu Szkół Akademickich i słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był realizowany do końca grudnia 2019 r.

Wszystkie założenia zostały przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i partnerów społecznych zrealizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Zrealizowano w tym okresie łącznie 11 wykładów w różnych środowiskach we Włocławku i innych miejscowościach poświęconych II wojnie światowej w których wzięło udział łącznie 590 uczestników.  Młodzież szkół średnich i studenci KSW opracowali łącznie 50 referatów naukowych poświęconych wojnie i okupacji w latach 1939-1945 r. na terenie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Podsumowaniem tych działań była konferencja naukowa w dniu 13 grudnia 2019 r. podczas której sami autorzy przedstawili 5 najciekawszych opracowań historycznych. Otrzymali oni nagrody książkowe i rzeczowe. Dodatkowo wybrano jeszcze 12 innych, które łącznie zamieszczono w specjalnym wydawnictwie które pt. „II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” ukazało się drukiem i zostało przekazane do bibliotek publicznych i szkolnych w regionie.

Ukazało się także drukiem opracowanie „Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego – ofiary Zbrodni katyńskiej 1940 r.” w którym autor dr Władysław Kubiak przedstawił 118 biogramów osób związanych z tym regionem, którzy urodzili się tutaj, mieszkali i pracowali, służyli w 14 Pułku Piechoty i na posterunkach lub komisariatach Policji oraz uczyli się we włocławskich szkołach.

I ta książka została przekazana do bibliotek szkolnych i publicznych w regionie.

Wykłady, organizacja konferencji naukowej oraz dwie publikacje historyczne zostały sfinansowane ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka, za co składamy serdeczne podziękowania.

 

„Twoja przyszłość zależy od Ciebie” – spotkanie informacyjne dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje oraz rodziców planujących podjęcie zatrudnienia

Dział Promocji KSW 10 Sty , 2020 0 Comments

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13, sala konferencyjna nr 4.

Przyjdź i dowiedz się jak zmienić swoją przyszłość!

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zmieniły swoją formułę. Po pierwsze  to uczestnik projektu decyduje w jakich szkoleniach chce wziąć udział. Po drugie uczestnikami darmowych szkoleń zawodowych mogą być nie tylko osoby niepracujące, ale też i osoby zatrudnione na umowach zlecenie, umowach krótkoterminowych, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza wynagrodzenia minimalnego. Projekty obejmują szkolenia w poszukiwanych przez pracodawców  zawodach!

Na wsparcie mogą też liczyć rodzice dzieci do 3 lat, którzy chcą powrócić do pracy po urlopach związanych z opieką nad dziećmi albo podjąć nową pracę. W II edycji projektu „Aktywna Mama, Aktywny Tata” mogą uzyskać dopłatę do żłobka lub zatrudnienia niani.

Przyjdź na spotkanie a dowiesz się jakie projekty są aktualnie realizowane, kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne, jakie warunki spełnić, aby wsparcie uzyskać.

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Na spotkanie należy się zarejestrować za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj albo pod numerem 54 235 67 21.

Serdecznie zapraszamy!

Trzecia Misja KDUTW – szkolenie w Pradze

Dział Promocji KSW 09 Sty , 2020 0 Comments

Założeniem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów: Polski, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Niemiec.

Działanie to finansowane jest w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Dorosłych-Mobilność kadry edukacji dorosłych.

III Niedziela Zdrowia – „Udar mózgu – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia”

Dział Promocji KSW 08 Sty , 2020 0 Comments
 • Rodzaje, objawy, konsekwencje udaru mózgu
 • Przyczyny i czynniki ryzyka udaru mózgu
 • Pierwsza pomoc
 • Diagnostyka i leczenie
 • Rehabilitacja po udarze mózgu – w szpitalu i w domu
 • Zapobieganie udarom mózgu
 • Opieka nad chorym po udarze mózgu – zadania opiekuna
 • Dieta i żywienie pacjenta po udarze mózgu
 • Problemy psychospołeczne chorych (depresja poudarowa)
 • Jakość życia chorych po przebytym udarze mózgu

Po części wykładowej odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Leczniczej Fizjo Fit część praktyczna Niedzieli Zdrowia – wybrane konsultacje specjalistyczne, porady fizjoterapeutyczne, dietetyczne, pielęgniarskie, psychologiczne, pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego krwi, analizy składu ciała, testy funkcjonalne.

 

19 stycznia 2019 r., godz. 12.00
Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10 (I. p.)

Zmarł prof. dr hab. Wojciech Gulin

Dział Promocji KSW 07 Sty , 2020 0 Comments

Urodził się 16 września 1952 r. we Włocławku. Studia wyższe ukończył w 1978 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1990 r. na tejże uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r. na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku na Słowacji.
W latach 1997-1998 zajmował stanowisko wojewody włocławskiego, ostatniego w historii województwa włocławskiego. Od 1999 r. do 2001 r. piastował funkcję wicewojewody łódzkiego.
W 2006 r. został powołany przez Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Przez wiele lat związany był  ze środowiskiem akademickim Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą w Toruniu. Był autorem wielu publikacji i artykułów naukowych.
W zmarłym profesorze środowisko naukowe Włocławka straciło cenionego naukowca i działacza społecznego.

Rodzinie oraz najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku