4 maja 2015

Sprawozdanie z działalności ACPPP w roku akademickim 2012/2013

Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE – w trosce o wspomaganie i rozwijanie umiejętności i kompetencji studentów Dzielenie się zdobytą wiedzą w praktyce, otwartość na potrzeby innych, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej to realizacja szeroko pojętego poradnictwa.


Z różnych jego form: konsultacji, warsztatów i szkoleń współcześnie korzystają przedstawiciele różnych profesji, reprezentujący różny status społeczny. Kluczową rolę odgrywa w tej kwestii dostępność owych porad i form doskonalenia.

Zinstytucjonalizowane formy pomocy realizowane przez szkołę dostępne są dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych, a także dla ich rodziców. Organizacją wsparcia dla nauczycieli w tym zakresie zajmują się specjalistyczne placówki edukacji nauczycieli. Na poziomie uczelni wyższych zagadnienie to przedstawia się inaczej – na tym etapie kształcenia brak jest odgórnych wytycznych dotyczących organizacji instytucjonalnych form oddziaływań pomocowych.

W Polsce istnieją uczelnie wychodzące na przeciw zapotrzebowaniu studentów oraz absolwentów. W trosce o ich wszechstronny i ustawiczny rozwój powołują do życia jednostki realizujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną, udzielające wsparcia poprzez różnorodne formy kształcenia i doskonalenia, których celem jest rozwijanie umiejętności, podnoszenie kompetencji, a w rezultacie wzbogacanie osobowości. Powstawanie uczelnianych jednostek udzielających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, wspierających rozwój zainteresowań i zdolności, nabywanie i doskonalenie przyszłych kompetencji zawodowych studentów jest nie tylko wyrazem otwarcia na ich potrzeby, ale wybiega w przyszłość stanowiąc odpowiedź na pojawiające się nowe tendencje w kształceniu dorosłych na poziomie akademickim.

Celowość dostosowania swojej oferty do potrzeb studentów w 2010 r. dostrzegła Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna dołączając do grona nielicznych w Polsce uczelni publicznych i niepublicznych prowadzących Akademickie Centra Pomocy. Studenci WSHE korzystają z oferowanych konsultacji specjalistycznych oraz form warsztatowych doskonaląc umiejętności, pogłębiając wiedzę, rozwijając własne dyspozycje ogólne i kierunkowe.

W roku akademickim 2012/13, wzorem lat poprzednich, ACPPP prowadziło działalność na rzecz wspierania edukacji studentów, rozwijania kompetencji nauczycieli rożnych specjalności, wychowawców, pedagogów, rodziców oraz zainteresowanych mieszkańców Włocławka i okolic organizując wykłady i formy warsztatowe, a także proponując ofertę cotygodniowych dyżurów specjalistów – pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Zespołu Szkół Akademickich.

Wśród zrealizowanych form doskonalenia cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników wymienić należy warsztat: „Pedagogika zabawy w pracy z książką” poprowadzony przez dr Renatę Brzezińską na osnowie książki Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki”, warsztaty twórcze „Przylecieli pod choinkę anieli…” zrealizowane w okresie przedświątecznym przez dr Joannę Borowiak i mgr Iwonę Muszyńską. W ofercie ACPPP w roku akademickim 2012/2013 znalazły się także formy Dekoruj z pomysłem – warsztaty decoupage autorstwa mgr Iwony Muszyńskiej, czy warsztat z zakresu interpretacji plastycznych wytworów dziecka – Psychorysunek przygotowany przez mgr Iwonę Michorzewską.

We współpracy z kadrą naukową WNP oraz Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Akademickie Centrum stworzyło ofertę zajęć w ramach realizowanych od trzech lat Zimowych wakacji z WSHE, adresowanych do dzieci i młodzieży z włocławskich szkół, placówek i świetlic środowiskowych. Rozwijające kreatywność zajęcia muzyczne i plastyczne zwieńczone wystawą wytworów twórczych, bal karnawałowy z konkursami i niespodziankami pozwoliły dzieciom ciekawie spędzić zimowe ferie w mieście.

Akademickie Centrum prowadziło działania we współpracy

z kadrą naukową Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu

i jednostkami WSHE: Działem Promocji, Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, Wydziałem Nauk Społecznych i Technicznych, Biblioteką i Czytelnią WSHE oraz nowopowstałym Zespołem Szkół Akademickich.

Współpraca z dyrektorem Zespołu Szkół Akademickich dr. Markiem Stefańskim, prof. WSHE zaowocowała pozyskaniem fachowej siły w osobie p. mgr Moniki Trzebińskiej – pedagoga, psychologa terapeuty i biegłego sądowego – konsultanta ACPPP, a także organizacją Międzynarodowego Dnia Tolerancji – spotkania młodzieży ZSA z włocławską artystką malującą stopą, członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia AMUN, p. Małgorzatą Waszkiewicz. Spotkanie to odbyło się w ciepłej, przyjaznej atmosferze 20 listopada 2012 r. w WSHE dostarczając nie tylko pozytywnych wrażeń, ale przede wszystkim korzyści edukacyjnych iwychowawczych.

We współpracy z Dziekanem WNP dr. Ireneuszem Pyrzykiem, prof. WSHE zorganizowano Konkursu na album o Januszu Korczaku adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Włocławka i okolic. Konkurs wpisał się w uroczyste obchody Roku Janusza Korczaka ciesząc się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie albumy będą stanowiły wartościową pomoc dydaktyczną w realizacji Lekcji Korczakowskich prowadzonych na WNP w Sali Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Zwycięska praca autorstwa Pauli Marczak, uczennicy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, została przesłana do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

Niezwykle cenna, przynosząca wiele wzajemnych korzyści, okazała się współpraca ACPPP ze środowiskiem lokalnym Uczelni: Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku – Filią nr 3 przy ul. Wienieckiej, Gimnazjum nr 4 im. ONZ, parafią p.w. NNMP i Św. Jana Apostoła, Szkołą Podstawową nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przedszkolem Publicznym nr 6.

W maju b.r. we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki działającym w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku odbyło się spotkanie otwarte na temat książki V. C. Andrews ,,Kwiaty na poddaszu”. Autorką przedsięwzięcia i moderatorem dyskusji była st. kustosz p. Krystyna Matusiak.

Współpracująca z Akademickim Centrum kadra naukowa przygotowała bogatą ofertę IV Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Wśród proponowanych form znalazły się: wykład urozmaicony Specyficzne zaburzenie językowe SLI – w poszukiwaniu metod terapeutycznych, autorstwa dr. Tomasza Borowiaka, zaprezentowany wcześniej na V Konferencji Logopedycznej zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz warsztaty twórcze Papierowe wariacje – sztuka orgiami przygotowane przez studentkę pedagogiki mgr Ewę Stawisińską.

Warsztaty artystyczne Na straganie w dzień targowy – zabawy i ćwiczenia twórcze inspirowane wierszem poprowadzone przez dr Joannę Borowiak i mgr Iwonę Muszyńską zainteresowały nie tylko studentki Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Przedszkolną, ale także rodziców, którzy na spotkanie przyprowadzili swoje pociechy, by wspólnie z nimi twórczo spędzić sobotnie festiwalowe przedpołudnie.

Niecodzienną formą Festiwalu adresowaną w szczególności do młodzieży, cieszącą się dużym zainteresowaniem, była zaproponowana przez ACPPP wspólnie z Biblioteką WSHE dyskusja połączona z prezentacją multimedialną Zło jako dobro. Czy masz tego świadomość? Spotkanie przygotował i moderował ks. Przemysław Warmiński. Ciekawym i inspirującym wydarzeniem był także spektakl Na końcu świata w wykonaniu Szkolnego Teatru Profilaktycznego Gimnazjum Nr 4 im. ONZ we Włocławku Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony. Przedstawienie i połączone z nim warsztaty profilaktyczne przygotowała mgr Agata Wiśniewska, pedagog

i opiekun szkolnego teatru.

W działania festiwalowe wpisało się zorganizowane przez ACPPP wraz z WNP uroczyste otwarcie Sali Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej dla najmłodszej społeczności miasta Włocławka. Spotkanie twórcze inspirowane wierszem Sala Korczaka dla przedszkolaka, adresowane odbyło się 5 czerwca, w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Udział w nim wzięli honorowi goście, wśród których znalazł się doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz. Czytane przez Nich wiersze autorstwa współczesnej poetki dziecięcej Doroty Gellner stały się inspiracją do aktywności plastycznej i wokalnej przedszkolaków z PP nr 6 we Włocławku.

Akademickie Centrum uczestniczyło czynnie w wydarzeniach środowiska lokalnego: dorocznej Paradzie Schumana, Festynie Integracyjnym w ZSI we Włocławku, Festynie z okazji Dnia Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Dniach Włocławka i Dniach Lubrańca. Naszej obecności nie zabrakło też na I Seminarium naukowym WSHE i MOPR we Włocławku „Prawo dziecka do życia w rodzinie – organizacja rodzinnej pieczy zastępczej we Włocławku” 20 czerwca 2013 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, promowaliśmy twórczość studentów WSHE, m. in. organizując wystawę prac studentek PWzPP wykonanych pod kierunkiem mgr. Marka Reddigka, zatytułowaną Kubistyczni Mikołaje. Prace w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wyeksponowano w Forum Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Niecodziennie przedstawione postaci dostarczyły dzieciom interesujących wrażeń.

Trzeci rok działalności Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zwieńczony został sukcesem. W czerwcu 2013 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, jako jedna z 25 wyższych niepublicznych uczelni magisterskich została wyróżniona certyfikatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Tegoroczna, III edycja Programu, dotyczyła działań nakierowanych na edukację praktyczną studentów, innowacyjność oraz oryginalność form współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Za niewątpliwy sukces poczytać należy wysoką ocenę Kapituły Konkursowej dla WSHE, której Recenzenci zwrócili uwagę na „bezprecedensową wśród ocenianych uczelni działalność Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej WSHE, w tym działalność w obszarze organizowania warsztatów i szkoleń mających na celu wspomaganie i rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich, istotnych na rynku pracy”. Taka ocena działalności jednostki niewątpliwie motywuje do pracy stanowiąc wyzwanie na przyszłość.

ACPPP to nie instytucja, a aktywni i nieobojętni ludzie kreujący jego działalność dzięki wiedzy, posiadanym umiejętnościom oraz woli bezinteresownego dzielenia się z innymi własnymi kompetencjami. Wszystkim współpracownikom Centrum, konsultantom, autorom i realizatorom form doskonalenia, specjalistom pełniącym cotygodniowe dyżury, składam gorące podziękowania za aktywność na rzecz studentów WSHE oraz społeczności miasta Włocławka i okolic.

Z nadzieją na dalszą współpracę.

Koordynator ACPPP WSHE, dr Joanna Borowiak

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA

WE WŁOCŁAWKU
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Ważne informacje: